RÅ 2005 not 141

Utgången av medgivet anstånd för komplettering borde ha avvaktats innan frågan om prövningstillstånd avgjordes (bifall) / Utgången av medgivet anstånd för komplettering borde ha avvaktats innan frågan om prövningstillstånd avgjordes (resningsärende, bifall)

Not 141. Ansökan av S.D. om resning i mål ang. livränta. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 23 september 2004 att avvisa S.D:s begäran om ny prövning av hennes livränta med motiveringen att frågan redan prövats av domstol. S.D. överklagade försäkringskassans avvisningsbeslut. I dom den 27 december 2004 avslog Länsrätten i Stockholms län hennes överklagande. S.D. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som den 11 augusti 2005 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. S.D. överklagade beslutet hos Regeringsrätten och begärde samtidigt anstånd, vilket beviljades för tiden t.o.m. den 25 november 2005. Den 17 oktober 2005 beslutade Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd. - S.D. inkom den 31 oktober med skrivelse till Regeringsrätten, i vilken hon med hänvisning till det beviljade anståndet yrkade att Regeringsrätten skulle ta upp ärendet på nytt. Regeringsrätten behandlade den inkomna skrivelsen som en ansökan om resning. -Regeringsrätten (2005-11-16, Lavin, Eliason, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten har avgjort målet innan anståndstiden löpt ut. Skäl för resning föreligger därför. - Beslut. Regeringsrätten beviljar resning i sitt mål nr 4902-05 och återupptar målet för fortsatt handläggning. (fd I 2005-11-11, Schéle Fors)