RÅ 2005 not 163

Fråga om överklagande genom faxmeddelande kommit in i rätt tid

kammarrätten

Not 163. Överklagande av Hi3G Access AB (bolaget) av avvisningsbeslut. -Kammarrätten i Stockholm (2005-10-27) beslutade att avvisa bolagets talan mot kammarrättens beslut den 13 september 2005 i mål nr 5303-05 rörande inhibition i mål om tvistlösning enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Kammarrätten har därvid hänvisat till att bolagets överklagande kommit in för sent. - Bolaget överklagade och yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och anförde att det i rätt tid överklagat kammarrättens beslut i inhibitionsfrågan. Enligt faxaktivitetslista, som åberopades i Regeringsrätten, hade bolaget med godkänt resultat översänt ett fax om två sidor till kammarrätten den 21 oktober 2005 kl. 14.18. - Regeringsrätten (2005-12-28, Billum, Dexe, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har från kammarrätten inhämtat listor över till domstolen inkomna fax den 21 oktober 2005. Kopior av dessa listor har översänts till bolaget som i yttrande till Regeringsrätten anfört att det står fast vid sin åsikt att överklagandet kommit in i rätt tid och att det vidhåller sitt yrkande om att avvisningsbeslutet skall upphävas. Därvid har bolaget anfört att det funktionstestat sin faxutrustning och med faxaktivitetslistan styrkt att aktuellt faxmeddelande framgångsrikt avsänts vid angiven tidpunkt. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - I målet är ostridigt att det överklagande som bolaget sänt till kammarrätten per post inkommit för sent. Kammarrättens akt innehåller inte heller något genom fax ingivet överklagande från bolagets sida. Av kammarrättens listor över mottagna faxmeddelanden den 21 oktober 2005 framgår inte att något sådant meddelande från bolaget kommit in till kammarrätten denna dag. Enligt Regeringsrättens mening kan det vid angivet förhållande - oavsett orsaken till den bristande överensstämmelsen mellan noteringarna i bolagets och kammarrättens faxaktivitetslistor - inte anses utrett att bolagets överklagande kommit in i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2005-12-15, Noring)