RÅ 2005 not 2

Resningsansökningar avvisades då de i sak rörde beslut meddelade under handläggningen av ett mål som avskrivits

Not 2. Ansökan av K.A. om resning i mål om patent. - K.A. ansökte år 1982 om patent på en anordning för dämpning av ljud. Patent- och registreringsverket antecknade år 1991 Daempa A/S som medsökande i patentansökningsärendet till följd av Svea hovrätts lagakraftvunna dom den 30 januari 1991 rörande bättre rätt till hälften av den patentsökta uppfinningen. I beslut den 8 november 1991 avslog Patent- och registreringsverket patentansökningen. K.A. överklagade avslagsbeslutet till Patentbesvärsrätten (mål nr 92-001). - Patentbesvärsrätten avvisade, under handläggningen av patentärendet, i beslut den 4 mars 1992 ett av K.A. framställt yrkande om upphävande av anteckningen att Daempa A/S var att anse som medsökande. Patentbesvärsrätten beslutade också den 16 augusti 1995 att muntlig förhandling skulle hållas i det hos rätten pågående målet, samt att vid förhandlingen och i samband med målets slutliga avgörande en av K.A. gjord erinran beträffande behörigheten för medsökandens ombud skulle tas upp till prövning. Vidare beslutade Patentbesvärsrätten den 27 augusti 1997 dels att inte bifalla yrkandet om avvisande av medsökandens ombud, dels att inte ta upp till prövning i sak ett av K.A. framställt yrkande om överföring av andel i patentansökningen. - K.A. hade tidigare (mål nr 2507-1992, 430-1993, 23-1994, 5195-1995, 2821-1997 och 5283-1997) överklagat Patentbesvärsrättens nämnda beslut, alternativt ansökt om resning avseende besluten. Regeringsrätten hade med anledning därav inte meddelat prövningstillstånd, avvisat överklagande alternativt avslagit eller avvisat K.A:s ansökningar, senast den 25 januari 1999. - Sedan Regeringsrättens senaste handläggning hade tillkommit uppgift om att Patentbesvärsrätten den 4 mars 1999 fattat beslut om att avskriva det där pågående målet angående överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut den 8 november 1991, eftersom parterna återkallat sin patentansökan. - K.A. ansökte i ett antal till Regeringsrätten inkomna skrivelser om resning. Han hänförde sig därvid i huvudsak till rättsförhållanden mellan honom och Daempa A/S. -Regeringsrätten (2005-01-19, Nordborg, Ersson, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. K.A:s nu aktuella ansökningar om resning får väsentligen antas rikta sig mot Patentbesvärsrättens beslut under handläggningen av patentmålet åren 1992-1997. Resningsansökningarna rör således i sak ett antal beslut meddelade under handläggningen av ett numera avskrivet mål. Resningsansökningarna saknar då egentligt ändamål. De skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning. (fd I 2004-12-14, Åkerrén)