RÅ 2005 not 21

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Som gällde om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd stred mot likställighetsprincipen / Laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd stred mot likställighetsprincipen, ändringsskäl)

Not 21. Överklagande av Socialnämnden i Eslövs kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om laglighetsprövning. - Genom en ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag höjdes det allmänna barnbidraget med 100 kr per barn och månad med verkan fr.o.m. den 1 januari 2001 (SFS 2000:1395). Socialnämnden i Eslövs kommun beslutade den 14 februari 2001, § 3, att vid beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd skulle den från årsskiftet gällande barnbidragshöjningen inte medräknas. M.M. överklagade beslutet och anförde att det stred mot 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). I dom den 1 oktober 2001 (mål nr 1780-01) biföll Länsrätten i Skåne län överklagandet och upphävde beslutet. Socialnämnden överklagade till Kammarrätten i Göteborg som i det nu överklagade beslutet inte meddelade prövningstillstånd. - Socialnämnden överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Nämnden anförde bl.a. att Länsrätten i Norrbottens län gjort en annan bedömning än Länsrätten i Skåne län i ett likartat mål. - M.M., som delgivits socialnämndens överklagande, har inte avhörts. -Regeringsrätten (2005-03-11, Lavin, Ersson, Almgren, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I sitt överklagande hos länsrätten framhåller M.M. endast den omständigheten att socialnämndens beslut skulle strida mot 2 kap. 2 § kommunallagen. Länsrätten har upphävt beslutet huvudsakligen av det skälet att detta skulle gynna socialbidragsberoende barnfamiljer i förhållande till andra socialbidragsgrupper i kommunen. - Nämndens beslut omfattar barnfamiljer inom kommunen men innebär inte att någon inom denna grupp särskilt skulle gynnas eller missgynnas vid prövningen av biståndsärenden. Så länge kommunmedlemmar som befinner sig i samma situation behandlas lika, utgör likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen knappast något hinder för det kommunala beslutets genomförande. - Med hänsyn till det anförda finner Regeringsrätten att prövningstillstånd i kammarrätten skall meddelas därför att anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen /1971:291/). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar, med upphävande av kammarrättens beslut, Socialnämnden i Eslövs kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av överklagandet av Länsrättens i Skåne län dom den 1 oktober 2001 i mål nr 1780-01. - Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - (Regeringsråden Eliason var skiljaktig och anförde att hon inte ansåg att det funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd och därför avslog överklagandet). (fd II 2005-02-09, Perttu)