Upphävd författning

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1947-06-26
Ändring införd
SFS 1947:529 i lydelse enligt SFS 2010:681
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 12 600 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas. Lag (2005:824).

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.
 • RÅ 2004:21:En moder och hennes tre barn, som årligen vistas åtta månader i Egypten för barnens skolgång där och fyra månader i Sverige där fadern bor och arbetar och där familjens gemensamma bostad också finns, har med ledning av folkbokföringens principer ansetts ha hemvist i Sverige med den följden att modern har rätt att uppbära allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg för barnen.
 • RÅ 1996:31:A. genomgick forskarutbildning vid Uppsala universitet. Hon vistades tillsammans med sitt minderåriga barn utomlands för fältstudier under närmare ett år. Därvid uppbar hon utbildningsbidrag för doktorander och forskningsbidrag från Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries. I fråga om rätten till allmänt barnbidrag har hon inte ansetts ha sänts av en statlig arbetsgivare till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning.
 • RÅ 1997:51:Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts innefatta något krav på att den som enligt 4 § lagen är behörig bidragsmottagare skall, för att få uppbära bidraget, vara bosatt i Sverige.
Ändrad: SFS 1999:1359 (Budgetpropositionen för år 2000), 2000:1395 (Budgetpropositionen för 2001), 2005:824 (Budgetpropositionen för 2006), 1997:1316 (Budgetpropositionen för 1998), 1991:486 (om ny folkbokföringslag m.m.), 1995:472 (Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96), 1991:233 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92), 1977:154 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78), 1992:383 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93), 1992:1569 (om åtgärder för att stabilesera den svenska ekonomin), 1989:682 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropsition)), 1994:139 (Mottagande av asylsökande m.m. Prop. 1993/94:94), 1999:1368 (Socialförsäkringens personkrets), 1977:1185 (om ökat stöd till barnfamiljerna m.m.), 1986:382 (om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer), 1984:553 (med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)), 1982:1237 (om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m.), 1979:1143 (om höjning av det allmänna barnbidraget. m.m.), 1978:937 (om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m.), 1973:955 (KungI. Maj:ts proposition med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder), 1984:1100 (om utformningen av det ökade stödet till barnfamiljerna), 1972:381 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt, m.m.), 1990:491 (om höjning av de allmiänna barnbidragen, m. m.), 1970:146 (('med förslag till lag om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag, in. in.',))

1 a §  Frågor om allmänna barnbidrag handhas av Försäkringskassan.

[S2]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2004:799).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.
 • RÅ 1997:51:Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts innefatta något krav på att den som enligt 4 § lagen är behörig bidragsmottagare skall, för att få uppbära bidraget, vara bosatt i Sverige.

2 §  Allmänt barnbidrag utgår från och med månaden efter den, då barnet fötts eller rätt till sådant bidrag annars uppkommit, till och med det kvartal, under vilket barnet fyller 16 år. Lag (1986:382).

2 a §  Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 4 § tredje stycket eller 7 §.

[S2]Flerbarnstillägg lämnas med

 1. 1 800 kronor om året för det andra barnet,
 2. 5 448 kronor om året för det tredje barnet,
 3. 12 120 kronor om året för det fjärde barnet,
 4. 15 000 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.

[S3]Vid beräkningen av flerbarnstillägget ska de barn för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

[S4]Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket ska anmäla detta till Försäkringskassan.

[S5]Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg. Lag (2010:681).

2 b §  Med de barn som berättigar till flerbarnstillägg enligt 2 a § skall jämställas barn som fyllt 16 år, men i övrigt uppfyller kraven för barnbidrag enligt denna lag, och som bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap.studiestödslagen (1999:1395).

[S2]Som barn enligt första stycket räknas studerande från och med det kvartal under vilket barnet börjar studera och längst till och med det andra kvartalet det år under vilket den studerande fyller 20 år. Den studerande skall stadigvarande sammanbo med den bidragssökande för att berättiga till flerbarnstillägg.

[S3]Studerande som deltar i undervisning som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsundervisning inräknas inte i barnantalet. Detsamma gäller studerande som är gifta.

[S4]Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av bestämmelserna i denna paragraf skall anmäla detta till Försäkringskassan. Lag (2004:799).

3 §  Avlider barn, för vilket allmänt barnbidrag utgår, eller inträffar annars före utgången av det kvartal då barnet fyller 16 år omständighet, på grund varav sådant bidrag inte längre skall utgå för barnet, skall bidraget dras in från och med månaden efter den då dödsfallet inträffade eller förändringen ägde rum.

[S2]Utges allmänt barnbidrag och sker ändring i förhållande som är avgörande för rätten att uppbära bidraget skall ändringen ha verkan från och med månaden efter den då ändringen ägde rum. Lag (1995:1494).

4 §  En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget. Är den nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, övergår rätten att uppbära bidraget till den andre föräldern. Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget. Om föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt bosatt hos båda föräldrarna (växelvis boende), får rätten att uppbära barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna delas så att bidraget utbetalas med hälften till vardera föräldern. Har barnet två särskilt förordnade vårdnadshavare, skall vad som sagts om barnets föräldrar och moder i stället gälla barnets vårdnadshavare respektive den kvinnliga vårdnadshavaren. Är barnets föräldrar eller för barnet särskilt förordnade vårdnadshavare av samma kön, skall vad som sagts om barnets moder i stället gälla den äldre av kvinnorna eller männen.

[S2]I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar de, som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn för vård och fostran i syfte att adoptera det.

[S3]Försäkringskassan får på framställning av socialnämnd förordna att allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg placerats i enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i enskilt hem av annan än socialnämnd, får sådant förordnande meddelas på framställning av den som enligt första stycket uppbär bidraget.

[S4]Allmänt barnbidrag lämnas endast om bidragsmottagaren är bosatt i Sverige. Lag (2006:179).

Prop. 2001/02:123: I första stycket har en följdändring gjorts till ändringarna i 3 kap. 2 § lagen om registrerat partnerskap och punkt 15 i lagen om homosexuella sambor. Paragrafen har vidare arbetats om språkligt och redaktionellt i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2005/06:20: Bestämmelserna i första stycket om vem som vid gemensam vårdnad om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag ändras så att bidraget som huvudregel skall utbetalas till den förälder som föräldrarna gemensamt till Försäkringskassan anmäler som bidragsmottagare. Någon skyldighet för föräldrarna att göra sådan anmälan föreskrivs inte. Inkommer inte någon anmälan skall bidraget liksom i dag, betalas ut till modern.

För situationer med barn som har växelvis boende hos båda ...

 • RÅ 2005:79:Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och som bor växelvis hos dem, skall - då fadern uppbär bidraget men föräldrarna är oense om vem som har rätt till det - betalas till modern efter anmälan av henne.
 • RÅ 1997:51:Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts innefatta något krav på att den som enligt 4 § lagen är behörig bidragsmottagare skall, för att få uppbära bidraget, vara bosatt i Sverige.

4 a §  Rätten att uppbära flerbarnstillägget tillkommer den som uppbär allmänt barnbidrag för de barn som flerbarnstillägget avser. Om barnbidrag har slutat utges för alla de barn som flerbarnstillägget avser, tillkommer rätten att uppbära flerbarnstillägget barnens vårdnadshavare. Om alla barn som berättigar till flerbarnstillägget är myndiga, eller om barnen saknar vårdnadshavare, tillkommer rätten den eller de föräldrar som barnen stadigvarande sammanbor med.

[S2]Skulle enligt första stycket två personer kunna uppbära flerbarnstillägget, betalas detta till den person som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av personerna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs betalas flerbarnstillägget till kvinnan eller, om personerna är av samma kön till den äldre av dem.

[S3]Om barnbidraget delas enligt 4 § första stycket för ett eller flera barn skall flerbarnstillägget beräknas enligt följande.

[S4]Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag utges för divideras med samma antal barn. Denna kvot multipliceras med det antal barn för vilka det utges ett helt barnbidrag.

[S5]Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag utges för divideras med samma antal barn. Denna kvot divideras med talet två och multipliceras därefter med det antal barn för vilka det utges ett halvt barnbidrag.

[S6]Det belopp respektive person får utgör summan av de belopp som erhålls vid beräkning enligt fjärde och femte styckena. Lag (2006:179).

Prop. 2001/02:123: I andra stycket har en följdändring gjorts till ändringarna i 3 kap. 2 § lagen om registrerat partnerskap och punkt 15 i lagen om homosexuella sambor.

Prop. 2005/06:20: Bestämmelserna i andra stycket ändras med anledning av de nya bestämmelserna i 4 § första stycket om att föräldrarna väljer vem av dem som skall vara bidragsmottagare. Den som är bidragsmottagare skall även uppbära flerbarnstillägget.

Paragrafens tredje – sjätte stycken, som är nya, innehåller bestämmelser om att flerbarnstillägget skall proportioneras på visst sätt mellan föräldrarna, om barnbidraget delas med stöd av 4 § första stycket. I de nya bestämmelserna anges hur flerbarnstillägget ...

5 §  Om synnerliga skäl föreligga, får bidraget på framställning av socialnämnd utbetalas till den andre av föräldrarna eller annan lämplig person eller till nämnden att användas för barnets bästa. Lag (1981:18).

6 § Har upphävts genom lag (1986:379).

7 §  När ett barn vid ingången av en viss månad vårdas i ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten, får det kommunala organ, som svarar för vårdkostnaden, uppbära på månaden belöpande allmänt barnbidrag för barnet och därav gottgöra sig för nämnda kostnad. Uppkommer överskott, skall detta redovisas till den bidragsberättigade. Lag (1994:561).

8 § Har upphävts genom lag (1973:449).
9 § Har upphävts genom lag (1973:449).
10 § Har upphävts genom lag (1973:449).

11 §  Barnbidrag utbetalas månadsvis genom Försäkringskassan. Det månadsbelopp som skall utbetalas i barnbidrag eller flerbarnstillägg avrundas till närmast högre hela krontal. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sättet och tiden för utbetalningen.

[S2]Har barnbidrag ej utbetalats före utgången av året näst efter det, till vilket bidraget hänför sig, föreligger ej längre rätt till bidraget, såvida ej den bidragsberättigade inom nämnda tid hos Försäkringskassan gjort gällande rätt till bidraget.

[S3]Har barnbidraget ej lyfts före utgången av året näst efter det, under vilket bidraget förfallit till betalning, skall bidraget vara förverkat.

[S4]Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i ärenden enligt denna lag. Lag (2004:799).

12 §  Har någon genom oriktiga uppgifter eller annorledes förorsakat att allmänt barnbidrag för visst barn obehörigen utgått eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad för mycket utbetalats, där ej i särskilt fall Försäkringskassan finner anledning föreligga att helt eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighet.

[S2]Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, må vid senare utbetalning till honom i avräkning å vad för mycket utgått innehållas skäligt belopp.

[S3]Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

[S4]Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

[S5]Om det i särskilt fall finns anledning, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena. Lag (2007:195).

 • RÅ 2004:21:En moder och hennes tre barn, som årligen vistas åtta månader i Egypten för barnens skolgång där och fyra månader i Sverige där fadern bor och arbetar och där familjens gemensamma bostad också finns, har med ledning av folkbokföringens principer ansetts ha hemvist i Sverige med den följden att modern har rätt att uppbära allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg för barnen.
 • NJA 1991 s. 363:Sedan försäkringskassa beslutat om återbetalningsskyldighet av utgivna bidrag, har försäkringsrätt i dom lämnat besvär över beslutet utan bifall. Fråga om domen utgör exekutionstitel.

13 §  Rätt till allmänt barnbidrag må ej överlåtas och kan förty icke tagas i mät för gäld.

14 §  De närmare föreskrifter, som behövs för tillämpningen av denna lag, meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tilllämpas i ärenden enligt denna lag:

[S3]20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S4]20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

[S5]20 kap. 8 § 4 stycket om utredningsåtgärder. Lag (2004:799).

15 §  Bestämmelserna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt om överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut har motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag. Lag (2004:799).

16 § Har upphävts genom lag (1978:34).
17 § Har upphävts genom lag (1978:34).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag

Ändring, SFS 1950:255

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1951:78

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1954:68

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1954:360

  Omfattning
  ändr. 15, 16 §§

Ändring, SFS 1957:114

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1957:173

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1959:536

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1961:104

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1961:629

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1964:119

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1964:145

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1965:31

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:950

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1970:146

Ändring, SFS 1971:593

Ändring, SFS 1972:381

Ändring, SFS 1973:449

  Förarbeten
  Prop. 1973:29, Prop. 1973:1
  Omfattning
  upph. 8-10 §§; ändr. 4, 5, 7, 11, 12, 14-17 §§; nya 1 a, 18, 19 §§; omtryck

Ändring, SFS 1973:955

Ändring, SFS 1975:153

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 11, 14, 19 §§

Ändring, SFS 1975:584

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1975:153

Lag (1976:617) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1977:154) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1977:525) om ändring i lagen (1977:154) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1977:1185) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1978:34) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1978:937) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1979:1143) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1980:692) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1980:1072) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1981:18) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1981:702) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1981:703) om ändring i lagen (1981:18) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1982:533) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1982:1237) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1983:49) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1983:193) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:3
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:336) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:88
  Omfattning
  ändr. 4 a §; ny 2 b §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:553) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1984:1099) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:39
  Omfattning
  ändr. 2 b, 11 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag(1984:1100) om ändring i lagen (1984:553) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:39
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr. best. till 1984:553
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:146) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1986:379) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:96
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 2 b, 7, 19 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:382) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:137
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:548) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1988:225) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1989:682) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1990:491) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:140
  Omfattning
  ändr. 1, 2 a §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:216) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:80
  Omfattning
  ändr. 15, 18 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 § första stycket den 1 januari 1992 och i övrigt den 1 juli 1991.
  2. Äldre föreskrifter i 1 § tredje stycket om var barnet skall anses vara bosatt gäller fortfarande för barn som lämnat Sverige före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:216

Lag (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:38
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:486

Lag (1991:1983) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1992:383) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Lag (1992:384) om ändring i lagen (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1940

Lag (1992:1569) om ändring i lagen (1992:383) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1992:383

Lag (1992:1570) om ändring i lagen (1992:384) om ändring i lagen (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. ikrafttr. - och övergångsbest. till 1992:384

Lag (1993:92) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:166
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-03-16

Lag (1994:139) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:366) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:248, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SoU20
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:561) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:343, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SoU34
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1441) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.
  3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1958) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:472) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:294, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SoU15
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1494) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Har upphävt genom lag (1997:1316).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:63, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SoU6
  Omfattning
  upph. 2 a, 2 b, 4 a §§; ändr. 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:276) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:231, Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:1316) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:111, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:SfU1
  Omfattning
  upph. 2 p övergångsbest. till 1995:1494; ändr. 1, 11 §§; nya 2 a, 2 b, 4 a §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:88) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:805) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1359) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:98, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:SfU1
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1368) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:118, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1396) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:1394) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1395) om ändring i lagen (1999:1368) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 1 § i 1999:1368

Lag (2002:606) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:304, Prop. 2001/02:123, Bet. 2001/02:LU27
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2002:771) om ikraftträdande av lagen (2002:606) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Omfattning
ikrafttr. av 2002:606

Lag (2004:799) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1 a, 2 a, 2 b, 4, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:824) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 5 december 2005 och tillämpas på allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg som lämnas för tid efter utgången av år 2005.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg för tid före utgången av år 2005 om inte annat följer av 3 och 4.
 3. För månaderna oktober–december 2005 lämnas ytterligare allmänt barnbidrag med 100 kronor per månad och barn.
 4. För månaderna oktober–december 2005 lämnas flerbarnstillägg med 100 kronor per månad för det andra barnet, med 354 kronor per månad för det tredje barnet, med 860 kronor per månad för det fjärde barnet samt med 1 050 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Har för en eller flera av dessa månader flerbarnstillägg lämnats enligt äldre bestämmelser, skall vid en senare utbetalning av flerbarnstillägg enligt denna punkt, avräknas vad som för aktuell månad redan har lämnats i flerbarnstilllägg.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:39, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU11
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2005-12-05

Lag (2006:179) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall anmälan har gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:164, Prop. 2005/06:20, Bet. 2005/06:SfU7
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:195) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.

Lag (2010:681) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:348, Prop. 2009/10:99, Bet. 2009/10:FiU21
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2010-07-01