RÅ 2005 not 22

Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om / Laglighetsprövning om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål som gällde om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd stred mot likställighetsprincipen

Not 22. Överklagande av S-O.S. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om laglighetsprövning. - Genom en ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag höjdes det allmänna barnbidraget med 100 kr per barn och månad med verkan fr.o.m. den 1 januari 2001 (SFS 2000:1395). Socialnämnden i Gällivare kommun beslutade den 15 februari 2001, § 17, bl.a. att i kommunens riktlinjer för försörjningsstöd tills vidare kompensera barnfamiljer för barnbidragshöjningen. S-O.S. överklagade beslutet och anförde bl.a. att förfarandet innebar en höjning av försörjningsstödet enbart för de barnfamiljer som har socialbidrag med 100 kr. Barnfamiljerna fick härigenom en normhöjning med 100 kr medan de socialbidragstagare som inte hade barn inte fick någon normhöjning. Detta var ett brott mot likställighetsprincipen. Alla ändringar av socialbidragsnormen skulle vara generella. Länsrätten i Norrbottens län lämnade i dom den 14 juni 2001 överklagandet utan bifall. S-O.S. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Sundsvall, som i det nu överklagade beslutet inte meddelade prövningstillstånd. - S-O.S. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att prövningstillstånd skulle beviljas. - Socialnämnden bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2005-03-11, Lavin, Eliason, Ersson, Almgren, Fernlund). Skälen för Regeringsrättens avgörande. I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) skall kammarrätt meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Regeringsrätten finner att det inte funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2005-02-09, Perttu)