RÅ 2005 not 30

Överklagande av A.K. av beslut ang. förvar enligt utlänningslagen

Verket

Not 30. Överklagande av A.K. av beslut ang. förvar enligt utlänningslagen. - Migrationsverket beslutade den 27 april 2004 att avslå A.K:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Verket beslutade samtidigt att han skulle avvisas och hållas kvar i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket utlänningslagen (1989:529). Verkställigheten av beslutet om avvisning överlämnades till Polismyndigheten i Stockholms län som enligt 6 kap. 6 § utlänningslagen prövat frågan om förvar på nytt vid ett antal tillfällen. Den nu aktuella prövningen skedde den 15 december 2004 varvid polismyndigheten beslutade att A.K. skulle bli kvar i förvar. A.K. överklagade sistnämnda beslut hos Länsrätten i Stockholms län som genom dom den 7 januari 2005 avslog överklagandet. Sedan A.K. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm den 26 januari 2005 att inte meddela prövningstillstånd. - A.K. fullföljde sin talan och yrkade att han skulle försättas på fri fot alternativt ställas under uppsikt. -Regeringsrätten (2005-04-05, Nordborg, Stävberg, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt uppgift från Polismyndigheten i Stockholms län har beslutet om avvisning verkställts den 22 februari 2005. A.K:s talan i Regeringsrättens mål om förvar har härigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 2005-03-30, Perttu)