RÅ 2005 not 33

Ansökan om resning avvisad när ansökan avsåg ärende som avgjorts av skattemyndighet

Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet genom dom den 31 maj 2000

Not 33. Ansökan av N.G. om resning - Skattemyndigheten i Stockholms län beslutade den 16 december 1998 att vid 1997 års inkomsttaxering höja N.G:s inkomst av tjänst med 373 445 kr samt beskatta honom i inkomstslaget kapital för en realisationsvinst om 80 478 kr med anledning av avyttring av utländsk valuta. N.G. överklagade skattemyndighetens beslut hos Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet genom dom den 31 maj 2000. Sedan N.G. överklagat länsrättens dom biföll Kammarrätten i Stockholm genom dom den 9 april 2003 överklagandet endast på så sätt att kammarrätten förklarade att N.G., på grund av en den 3 december 1996 öppen affär som avslutats under december 1996, hade gjort en realisationsförlust om 133 711 kr. N.G. fullföljde sin talan men Regeringsrätten beslutade den 28 april 2004 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3292-03). - Skattemyndigheten i Stockholm avslog i omprövningsbeslut den 20 december 2001 ett yrkande av N.G. om att vid 1997 års inkomsttaxering medges avdrag för en inte tidigare beaktad realisationsförlust om 125 807 kr. - N.G. ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan gav N.G. in ett flertal handlingar samt anförde bl.a. följande. Hans kunder krävde att han skulle betala tillbaka provisionerna till dem. Även det bolag han arbetade för ansåg att han var skyldig att återbetala en viss summa till kunderna som kompensation, i syfte att skydda kundernas kredit och bolagets rykte. Han har således inte frivilligt återbetalat något belopp utan återbetalningarna skedde på grund av kundernas krav och bolagets bestämmelser. Det framgår av handlingarna att han inte har haft någon fullständig dispositionsrätt till en stor del av de provisioner som satts in på det aktuella kontot, nr 8059. Han har vidare övertagit ansvaret för den slutliga kapitalförlusten på ett annat konto, nr 8129. Skattemyndigheten borde, i motsats till vad som beslutades den 20 december 2001, ha medgett honom avdrag för därigenom uppkommen realisationsförlust. -Regeringsrätten (2005-04-13, Ersson, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva resningsansökningen i den del den avser Skattemyndighetens i Stockholm omprövningsbeslut den 20 december 2001. Ansökningen om resning i denna del skall därför avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Ansökningen om resning i övrigt skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning i den del den avser Skattemyndighetens i Stockholm omprövningsbeslut den 20 december 2001. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning i övrigt. (fd II 2005-03-15, Hallbäck)