RÅ 2005 not 50

Ansökan av R.G. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun (2002-01-28)antog detaljplan för Utbyggnad av Västkustbanan, delar av Barkåkra 16:2, Ärrarp 9:41 och Skälderviken 175:146 m.m

Not 50. Ansökan av R.G. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun (2002-01-28)antog detaljplan för Utbyggnad av Västkustbanan, delar av Barkåkra 16:2, Ärrarp  9:41 och Skälderviken 175:146 m.m. - R.G. m.fl. överklagade. -Länsstyrelsen i Skåne län (2002-05-27)avslog överklagandena. - R.G. m.fl. överklagade. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-06-18) avslog överklagandena och åberopade väsentligen samma skäl som i sitt beslut samma dag avseende en annan del av Västkustbanan genom Ängelholms kommun (se föregående notis). - I ansökningen om rättsprövning anförde R.G. m.fl. bl.a. att regeringens beslut stred mot rådets direktiv 85/337/EEG (miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet) och 92/43/EEG (art- och habitatdirektivet) liksom mot bl.a. reglerna om miljökonsekvensbeskrivning i 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10) och regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § miljöbalken. - Regeringsrätten (2005-04-25, Lavin, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Ärendet hos regeringen har gällt överprövning av kommunens beslut om detaljplan. Vissa av de förhållanden som sökandena tar upp till stöd för sin ansökan avser annat än detaljplanebeslutet. Enligt Regeringsrättens mening har regeringen avgränsat omfattningen av sin prövning på ett riktigt sätt. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2005-03-09, Bäckström)