RÅ 2005 not 6

Vid prövningen av om skattefrihet förelåg för utdelning från ett investmentföretag saknade mottagarbolagets röstetal i investmentföretaget betydelse (förhandsbesked)

Not 6. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om bestämmelsen i 24 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, var tillämplig på utdelning från investmentföretaget Y AB. -Skatterättsnämnden (2004-10-29, André, ordf., Wingren, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Utdelningen är skattefri. - Motivering. Som förutsättningar för förhandsbeskedet gäller följande. X AB avser att förvärva aktier med ca 12 procent av rösterna i Y AB. Y AB är ett sådant investmentföretag som avses i 39 kap. 15 § IL. Y AB äger onoterade aktier i ett antal bolag samt marknadsnoterade aktier med ca 20 procent av rösterna i ett annat bolag. Utdelning från Y AB är skattefri för X AB enligt 24 kap. 17 § IL om inte undantagsbestämmelsen i 18 § är tillämplig. Fråga är om så är fallet. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt 24 kap. 18 § IL skall utdelning på näringsbetingade andelar som lämnas av ett investmentföretag tas upp om investmentföretaget äger mer än enstaka andelar i fråga om vilka utdelning skulle ha tagits upp om sistnämnda andelar hade ägts direkt av det företag som äger andelarna i investmentföretaget. - Nämnden finner att det följer av lagtexten att vid prövning av om investmentföretaget äger mer än enstaka andelar av ovan angivet slag skall jämförelse göras med det fallet att ägaren av andelarna i investmentföretaget direkt skulle ha ägt de ifrågavarande andelarna, som ägs av investmentföretaget. Det innebär att någon kvotering med X AB:s andel av aktierna i Y AB inte skall ske. Med hänsyn härtill och till att enligt de för förhandsbeskedet givna förutsättningarna övriga villkor för skattefri utdelning är uppfyllda skall förhandsbesked ges med angivet innehåll. - Skatteverket överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Även X AB ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2005-02-11, Nordborg, Ersson, Almgren, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2005-01-26, Haggren)