RÅ 2005 not 62

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte kunde identifieras i rättsprövningsmål avvisades / Enskilda som inte behandlats som parter eller varit aktiva i regeringsärende ansågs inte berörda av beslut i fråga om rätt att driva kärnkraftsreaktor på sådant sätt att talerätt förelåg (avslag) / Enskilda som inte behandlats som parter eller varit aktiva i regeringsärende ansågs inte berörda av beslut i fråga om rätt att driva kärnkraftsreaktor på sådant sätt att talerätt förelåg (rättsprövning, avslag)

Not 62. Ansökan av C.N. m.fl. om rättsprövning av ett beslut i fråga om rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2. - Efter folkomröstningen i kärnkraftsfrågan år 1980 beslutade riksdagen år 1997 och år 2002 om riktlinjer för energipolitiken som bl.a. innebar att de två reaktorerna i Barsebäck skulle ställas av på grund av att Barsebäcksverkets lokalisering bedömdes som olämplig. Reaktorn Barsebäck 1 ställdes av den 30 november 1999. -Regeringen (2004-12-16, Näringsdepartementet)beslutade att rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 skall upphöra att gälla vid utgången av maj månad 2005. - Ett stort antal sökanden ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. De yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla. Till stöd för sin talan anförde de i huvudsak följande. Beslutet har fattats i strid med reglerna i miljöbalken. Det har tillkommit på sådant sätt att det såväl enligt svensk rätt som enligt gemenskapsrätten strider mot de skyldigheter som åvilade regeringen vid beredningen och handläggningen av beslutet. För att beslutet skulle ha varit lagligt skulle en miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats. De oroas över att produktion av ersättningskraft i stället främst kommer att ske med dansk, tysk eller polsk kolkraft. - Sökandena gör gällande att de har rätt att påkalla rättsprövning eftersom de bor nära Barsebäcksverket, är viktiga samrådsparter inför upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning och genom att de genom beslutet har fråntagits rätten till samråd och påverkan av den processen. Till stöd för sin talerätt åberopar de också Konventionen om allmänhetens tillgång till miljöinformation och deltagande i beslutsfattande på miljöområdet av den 25 juni 1998 (Århuskonventionen). - Det antecknades att ett antal såsom sökande angivna personer inte hade kunnat identifieras då de lämnat oläsliga eller ofullständiga uppgifter om namn eller adress. - Regeringsrätten (2005-05-30, Billum, Wennerström, Ersson, Almgren, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. C.N:s och R.N:s ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut den 16 december 2004 kom in till Regeringsrätten den 17 mars 2005 och således inte inom föreskriven tid. Deras ansökningar skall således avvisas redan på grund därav. - Av 1 § samma lag framgår att rättsprövning av ett beslut i ett förvaltningsärende kan sökas av enskild part i ärendet. Ingen av sökandena har behandlats som part eller varit aktiv i regeringsärendet. Vad sökandena anfört visar inte att de ändå kan anses berörda av regeringens beslut på ett sådant sätt att de har rätt att påkalla rättsprövning av beslutet. Även de övriga ansökningarna skall därför avvisas. - Ansökningarna från de personer som inte har kunnat identifieras kan inte upptas till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd II 2005-04-20, Bäckström)