RÅ 2005 not 66

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av länsstyrelse

Not 66. Överklagande och ansökan om resning av S.E. i mål om krav på förarprov för utfärdande av körkort. - Länsstyrelsen i Stockholms län återkallade i beslut den 31 mars 2003 S.E:s körkort slutligt med en spärrtid om tre månader. Av beslutet framgick att S.E. måste ansöka om körkortstillstånd. I juni 2003 ansökte S.E. om körkortstillstånd. Länsstyrelsen avslog i beslut den 24 juli 2003 (Dnr 25102-2003-48671) hans ansökan med hänsyn till att han gjort sig skyldig till ytterligare brott och bestämde en spärrtid om tolv månader räknat från den 25 februari 2003. - Sedan S.E. på nytt ansökt om körkortstillstånd gav länsstyrelsen i beslut den 6 april 2004 honom det sökta tillståndet med krav på förarprov. S.E. överklagade hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade att kravet på förarprov skulle undanröjas alternativt att hans tidigare ansökan om körkortstillstånd i juni 2003 skulle återkallas. Länsrätten avvisade i dom den 25 maj 2004 S.E:s yrkande om att den tidigare ansökan skulle återkallas och avslog överklagandet i övrigt. S.E. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm såvitt avsåg frågan om krav på förarprov och yrkade alternativt att han skulle meddelas resning beträffande den ansökan om körkortstillstånd som inlämnades i juni 2003. - Kammarrätten i Stockholm (2005-05-31) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - S.E. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja honom prövningstillstånd hos kammarrätten. Alternativt ansökte han om resning i länsstyrelsens beslut den 24 juli 2003. S.E. anförde bl.a. att han ansökt om resning av beslutet hos kammarrätten men att hans ansökan inte prövades där. -Regeringsrätten (2005-05-31, Billum, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad gäller S.E:s överklagande av kammarrättens beslut finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Beträffande S.E:s ansökan om resning i länsstyrelsens beslut den 24 juli 2003 ankommer det enligt 8 § första stycket 3 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar på kammarrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd i anledning av överklagandet av kammarrättens beslut. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för prövning av S.E:s ansökan om resning i Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 24 juli 2003 (Dnr 25102-2003-48671). (fd II 2005-04-20, Bäckström)