RÅ 2005 not 67

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär avfördes (avvisning)

Not 67. Överklagande och ansökan om resning av A.N. i mål om arbetsskadeförsäkring. - Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 5 mars 2001 att avvisa A.N:s begäran om förnyad prövning av hans arbetsskadeärende och prövade inte sakfrågan vad gällde tidigare fastställda beslut om rätten till egenlivränta, livräntans storlek, starttidpunkt för livräntan samt beslut om arbetsskadesjukpenning. A.N. överklagade avvisningsbeslutet hos Länsrätten i Vänersborg som i dom den 10 juni 2002 avslog överklagandet. A.N. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som den 11 september 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - A.N. överklagade kammarrättens beslut. Han framställde även ett yrkande om "resning i målet 7774-03 rotel 28". -Regeringsrätten (2005-06-03, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens beslut. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad A.N. anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens bedömning vid ställningstagandet i fråga om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2005-05-26, Åkerrén)