RÅ 2005 not 70

Ansökan av K.Ö. om resning m.m

Not 70. Ansökan av K.Ö. om resning m.m. - Taxeringsnämnden taxerade vid 1990 års taxering K.Ö. i enlighet med självdeklaration. Efter överklagande av skattmyndigheten beslutade Länsrätten i Gävleborgs län den 23 oktober 1996 att K.Ö. skulle påföras större delen av ett kommanditbolags resultat, vilket för hans del innebar en höjning av rörelseinkomsten med 724 563 kr. Något schablonavdrag för egenavgifter i anledning av höjningen medgavs inte. Kammarrätten i Sundsvall avslog i dom den 24 mars 1999 K.Ö:s överklagande av länsrättens dom varefter Regeringsrätten i dom den 20 december 2002 avslog K.Ö:s överklagande av kammarrättens dom. - Skattemyndigheten beslutade i omprövningsbeslut den 23 januari 2003 att vid 1991 års taxering inte medge avdrag för påförda egenavgifter. I omprövningsbeslut den 31 januari 2003 avseende 1997 års taxering fastställdes K.Ö:s underskott av näringsverksamhet till 231 075 kr, motsvarande i tillkommande skatt ingående egenavgifter som påförts under år 1996. - K.Ö. inkom med skrivelser till Regeringsrätten med avseende på 1990 och senare års taxeringar. -Regeringsrätten (2005-06-08, Eliason, Wennerström, Ersson, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. K.Ö:s skrivelser får förstås så att han rörande 1990 och senare års taxeringar i olika avseenden ansöker om resning eller återställande av försutten tid för att kunna överklaga de taxeringsbeslut som fattats för att frågan om schablonavdrag för egenavgifter vid 1990 års taxering och avstämning av egenavgifterna vid senare års taxeringar på nytt skall kunna bli föremål för prövning. - Med hänsyn till att K.Ö:s taxering 1990 tidigare varit föremål för prövning i ordinär ordning av domstol kan en förnyad prövning av hans taxering för 1990 i ordinär ordning numera komma till stånd endast inom ramen för ett resningsförfarande. Hans ansökan om återställande av försutten tid till den del den skall förstås så att den avser en ansökan om återställande av försutten tid för att anföra besvär i ordinär ordning över 1990 års taxering skall därför avvisas. - Vad härefter gäller ansökan om resning i vad den avser 1990 års taxering gör Regeringsrätten följande bedömning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när den bedömning i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Någon sådan omständighet som skulle kunna utgöra synnerliga skäl att pröva K.Ö:s taxering för 1990 på nytt har inte visats föreligga. Resningsansökningen i vad den avser detta års taxering skall därför avslås. - K.Ö:s anhållan om återställande av försutten tid och i övrigt framställda yrkanden kan emellertid också anses innefatta dels en ansökan om resning med avseende på skattemyndighetens beslut rörande 1991 års taxering och senare års taxeringar, dels en ansökan om återställande av försutten tid för att anföra besvär i särskild ordning vad gäller 1990 års taxering och för att kunna överklaga även senare års taxeringar. Såvitt framgår har dock varken 1990 års taxering, efter besvär i särskild ordning, eller senare års taxeringar varit föremål för kammarrättens prövning. Vid detta förhållande ankommer det enligt 8 § första stycket 3 och 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar på kammarrätten och inte Regeringsrätten att, i förekommande fall, pröva hans ansökan i dessa delar. Ansökningen i vad den kan avse återställande av försutten tid för att anföra besvär i särskild ordning över 1990 års taxering eller för att överklaga 1991 och senare års taxeringar, ävensom i vad den kan anses avse en ansökan om resning rörande 1991 och senare års taxeringar skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen i vad den avser återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning i vad den avser 1991 och senare års taxeringar. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning i vad den avser 1990 års taxering. (fd II 2005-05-24, Abrahamsson)