RÅ 2005 not 8

Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut om bygglov (avslag)

Not 8. Ansökan av L.B. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun beslöt den 26 november 2002 att bevilja bygglov för uppförande av en mobiltelefonmast och två teknikbodar på fastigheten Botten 1:5. Beslutet överklagades av bl.a. L.B. hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län som i beslut den 26 februari 2003 avvisade hennes överklagande. Som skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att avståndet mellan L.B:s fastighet och platsen för masten och bodarna var två till tre kilometer och att hon, med hänsyn till avståndet och den mängd strålning som kommer att påverka omgivningen, inte kunde anses berörd av det lämnade bygglovet. L.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborg som med stöd av bestämmelserna i 13 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987:10) överlämnade målet till regeringen. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-08-19) avslog L.B:s överklagande av avvisningsbeslutet. - L.B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle medge henne rätt att klaga på det aktuella bygglovet. Hon yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna att bygglovet inte fick verkställas i avvaktan på slutligt avgörande av överklagandet. Hon anförde bl.a. följande. Hon är elöverkänslig och har en uttalad känslighet för mobilstrålning även på stort avstånd. Eftersom hennes hälsa påverkas negativt av strålningen måste hon anses ha rätt att klaga på det aktuella bygglovet. - Regeringsrätten (2005-02-14, Billum, Dexe, Nord, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet visar inte att regeringens beslut att inte bifalla L.B:s överklagande av länsstyrelsens avvisningsbeslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2005-01-26, Lindvall)