RÅ 2005 not 96

Idrottsförening som skulle sälja abonnemang till datorspel över Internet tillsammans med Ishockeyförbundet ansågs skattskyldig för sin inkomst av verksamheten / Idrottsförening som skulle försälja abonnemang till datorspel över Internet tillsammans med Ishockeyförbundet ansågs skattskyldig för sin inkomst av verksamheten (förhandsbesked)

Not 96. Överklagande av SG-97 av förhandsbesked ang. inkomstskatt. I ansökan om förhandsbesked anförde SG-97 (föreningen) följande. Föreningen är en allmännyttig ideell förening som har ett idrottsligt ändamål. Föreningen är öppen för alla. Mer än 80 procent av föreningens inkomst används för det idrottsliga ändamålet. Föreningen har ingen elitverksamhet och inga avlönade idrottsmän. - En stor del av föreningens finansiering sker genom försäljning av bingolotter. Folkspel i Sverige är ett bolag som till stor del administrerar Bingolotto. Under senare år har Bingolotto-försäljningen gåt ned. Folkspel i Sverige har tillsammans med Ishockeyförbundet erbjudit SG-97 att vinna intäkter till föreningen genom Försäljning av rätten att spela "Hockey Online". - "Hockey Online" är ett spel på Internet. Föreningens medlemmar kommer att värva deltagare till Hockey Online. Den månatliga avgiften för spel på "Hockey Online" är 20 kr för deltagarna. Hälften av denna ersättning kommer att tillfalla SG-97. Härutöver har vi möjlighet att på "vår virtuella ishockeyarena" försälja reklamplatser. Hela försäljningsintäkten av dessa reklamintäkter tillfaller föreningen. Föreningen kommer också att på sin webbsida erbjuda besökare på hemsidan att bli direktuppkopplade till "Hockey Online". - Varje deltagare i spelet måste ha en egen dator. Varje spelare sätter samman ett eget hockeylag med olika egenskaper. Det ordnas olika turneringar. Beroende på skickligheten att sätta samman laget och att spela med laget i de virtuella hockeymatcherna kan deltagaren avancera med laget i ett seriesystem. Varje deltagare kan ha ett eller flera lag. Deltagaren betalar en insats för varje lag på 20 kr inklusive moms. - All försäljning för deltagande i spel på "Hockey Online" kommer att ske med frivilliga krafter. Försäljningen kommer att ske dels via vår webbsida, dels vid olika föreningsarrangemang, som exempelvis matcher. Föreningen kommer också aktivt att verka för att sälja rinkreklam. - Av de 20 kr som deltagare betalar per månad och lag kommer Folkspel i Sverige att erhålla 10 kr. I Folkspel i Sveriges ersättning inkluderas mervärdesskatt. - Det är av stor vikt för föreningen att få säkerställt att deras ersättning - resterande 10 kr - är en skattefri intäkt för föreningen. I annat fall måste föreningen redovisa mervärdesskatt samt vinsten vid försäljningen som en skattepliktig intäkt. - Föreningen önskar därför svar på frågan om den är befriad från inkomstskatt på ersättningar från inkomster från "Hockey Online"? -Skatterättsnämnden (2004-10-25, André, ordf., Wingren, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Svensson): Förhandsbesked. Föreningens försäljning av abonnemang till onlinespelet "Hockey Challenge" är inte undantaget från skattskyldighet. - Motivering. SG-97 är en allmännyttig ideell förening med idrottsligt ändamål. En stor del av föreningens finansiering har skett genom försäljning av bingolotter. Folkspel i Sverige AB, som är ett spelbolag för föreningslivet och som medverkar bl.a. vid genomförandet av Bingolotto, har tillsammans med Ishockeyförbundet lanserat en ny spelprodukt, nämligen ett online-baserat virtuellt hockeyspel som spelas på Internet. Deltagarna spelar matcher mot andra personer direkt via webbläsare. Att få delta kostar 20 kr per månad. Föreningen har erbjudits att sälja sådana spelabonnemang och får i ersättning behålla 10 kr per sålt abonnemang. Frågan i ärendet är om föreningens ersättning är sådan inkomst som avses i 7 kap. 7 § andra stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Föreningen menar att verksamheten bör kunna jämställas med skattefri lotteriförsäljning. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt förutsättningarna är föreningen en sådan allmännyttig ideell förening som enligt 7 kap. 7 § andra stycket 2 IL inte är skattskyldig för inkomst från bl.a. självständig näringsverksamhet om den till huvudsaklig del kommer från verksamhet som är ett direkt led i främjandet av det allmännyttiga ändamålet eller som har annan naturlig anknytning till detta ändamål, eller från verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. - Försäljningen av abonnemang till att spela datorspel över Internet kan inte anses ha en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. - Marknadsföringen av Internetspelet sker genom att medlemmarna i idrottsföreningen säljer månadsabonnemang till allmänheten efter förebild av försäljningen av bingolotter. En försäljning av rätten att delta i ett spel via Internet kan inte likställas med ett lotteri och inte heller med annan verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete (jfr RÅ 1989 ref. 124). Med hänsyn härtill kan inkomster från försäljningen inte heller anses skattefri på nu angiven grund. - Ledamoten Virin var skiljaktig och anförde följande. Försäljningen av abonnemang till att spela datorspel över Internet uppges ske ideellt av föreningens medlemmar ("med frivilliga krafter") vid olika föreningsarrangemang, som exempelvis matcher. Försäljning sker också via föreningens webbsida. Abonnemanget ger rätt att i virtuell form simulera och därigenom öka intresset för föreningen och dess idrottsliga verksamhet. Därmed anser jag att försäljningen kan anses ha en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet. - Föreningen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att föreningens försäljning av abonnemang till onlinespelet "Hockey Challenge" var en sådan verksamhet som var skattefri på grund av att den har naturlig anknytning till föreningens ideella ändamål, eller på grund av att den kunde anses motsvara sådan verksamhet som av hävd utnyttjades som finansieringskälla för det ideella arbetet. Till stöd för sin talan anförde föreningen bl.a. följande. Det ifrågavarande avtalet innebär att föreningen upplåter plats på sin hemsida för aktuellt spel. En hemsida på Internet borde, enligt föreningens uppfattning, i detta sammanhang likställas med exempelvis en medlemstidning eller ett matchprogram. Försäljning av sådan reklam är inkomstskattebefriad. De 10 kr per sålt abonnemang som enligt avtalet tillfaller föreningen skulle då kunna ses som en form av annons- eller reklamintäkt med naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet. Vidare har försäljningen av abonnemang betydande likheter med traditionell försäljning av bingolotter. Sådan verksamhet är ostridigt att betrakta som hävdvunnen och skattefri. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Även om det genom försäljningen av abonnemang till datorspel över Internet torde finnas ett intresse av att göra föreningen känd så är det Skatteverkets uppfattning att det primära syftet med denna verksamhet är att finansiera den allmännyttiga idrottsliga verksamheten. Näringsverksamhet med primärt finansieringssyfte omfattas inte av det som lagstiftaren avsett med begreppet naturlig anknytning till ändamålet. Det kan ifrågasättas om inkomster genererade genom användande av en hemsida kan anses vara en hävdvunnen finansieringskälla, bl.a. eftersom inkomsten inte förvärvas med medlemmarnas ideella deltagande på sådant traditionellt vis som förutsatts för skattebefrielse. - Regeringsrätten (2005-07-07, Nordborg, Eliason, Ersson, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd 2005-06-15, M. Ohlsson)