RÅ 2005 not 99

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

länsrättens i Kronobergs län som i dom den 10 april 2001 delvis biföll bolagets överklagande

Not 99. Överklagande och ansökan om resning i mål om eftertaxering för inkomst 1966 m.m. - Skattemyndigheten i Växjö beslutade den 13 januari 2004 bl.a. att eftertaxera X Åkeri AB för inkomst 1996 och påföra skattetillägg. Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut hos länsrättens i Kronobergs län som i dom den 10 april 2001 delvis biföll bolagets överklagande. Sedan bolaget överklagat beslutade Kammarrätten i Jönköping i dom den 21 november 2003 att avslå överklagandet. - X Åkeri AB överklagade kammarrättens dom och hemställde om prövningstillstånd alternativt resning. -Regeringsrätten (2005-07-12, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. X Åkeri AB:s överklagande har kommit in i rätt tid och skall prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att bolagets ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2005-06-27, Hallbäck) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten med samma utgång bolagets överklaganden och ansökningar om resning avseende eftertaxering för inkomst 1997 och 1998 samt skattetillägg; inkomsttaxering 1999 och skattetillägg; efterbeskattning av mervärdesskatt och skattetillägg för redovisningsperioden under tiden november 1995 t.o.m. december 1997; mervärdesskatt för redovisningsperioderna november och december 1998 samt skattetillägg; efterprövning av arbetsgivaravgifter avseende utgiftsåren 1996 och 1997 samt avgiftstillägg; arbetsgivaravgifter avseende december månad 1998 och skattetillägg samt inkomsttaxering 1997 (mål nr 691-701-04.)