RÅ 2005:61

I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård unga har länsrätten bifallit socialnämndens ansökan och förordnat om omedelbar verkställighet. Kammarrätten har, med ändring av länsrättens dom avslagit ansökan om flyttningsförbud. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har kammarrättens dom ansetts inte gälla omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av kammarrättens dom.

Länsrätten i Östergötlands län

Socialnämnden i Söderköpings kommun ansökte om flyttningsförbud tills vidare avseende A.M. med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Som grund för ansökan anförde nämnden bl.a. följande. Flyttningsförbudets syfte är att förhindra en hemtagning av den unge vid olämplig tidpunkt eller alltför snabbt. A.M. har under lång tid rotat sig i familjehemmet L. Nämnden avser att till Norrköpings tingsrätt ge in ansökan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.

Länsrätten i Östergötlands län (2005-05-06, ordförande Svensson) biföll ansökan och förordnade med stöd av 24 § LVU att flyttningsförbud från familjehemmet L. skulle gälla tills vidare för A.M. Länsrätten förordnade vidare att domen skulle gälla omedelbart.

I överklagande yrkade A.M:s föräldrar C.M. och S.H. att ansökan om flyttningsförbud skulle lämnas utan bifall.

Kammarrätten i Jönköping (2005-08-31,Wahlqvist, Gårdmark, referent, Fagerholm samt nämndemännen Lundgren och Karlsson) fann att det inte fanns grund för att bifalla socialnämndens ansökan och anförde i domskälen, såvitt nu är av intresse, följande. Överklagandena skall således bifallas, vilket - då inget annat förordnas - innebär att länsrättens dom saknar laga verkan sedan kammarrättens dom vunnit laga kraft. I domslutet yttrade kammarrätten följande. Med ändring av länsrättens dom avslår kammarrätten ansökan om flyttningsförbud.

A.M. överklagade kammarrättens dom och ansökte om prövningstillstånd samt yrkade att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens dom, skulle fastställa länsrättens dom och länsrättens förordnande om att flyttningsförbud från familjehemmet L. skulle gälla tills vidare för honom med stöd av 24 § LVU, i varje fall fram till dess ett interimistiskt beslut om vårdnaden vunnit laga kraft.

Regeringsrätten (2005-12-13, Billum, Nord, Brickman) yttrade: A.M:s överklagande får uppfattas så att det innefattar en begäran att Regeringsrätten skall pröva frågan om inhibition av kammarrättens dom. Ett sådant beslut kan fattas med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om det överklagade beslutet annars skulle gälla omedelbart. Länsrätten har bifallit socialnämndens ansökan om flyttningsförbud och förklarat att dess dom gäller omedelbart. Kammarrätten har, med ändring av länsrättens dom, avslagit socialnämndens ansökan om flyttningsförbud. Kammarrättens dom utgör ett sådant beslut som avses i 40 § tredje stycket LVU, varav följer att rättens beslut gäller omedelbart endast om rätten har förordnat om detta. Kammarrättens dom innehåller inte något sådant förordnande. Den gäller därför inte omedelbart. Det saknas därmed förutsättningar för ett beslut om inhibition. Regeringsrätten avslår yrkandet härom.

Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd i målet.

Föredraget 2005-12-06, föredragande Svens-Jonsson, målnummer 5372-05