RÅ 2006 not 1

Grund för att avvisa person som ombud förelåg inte när personen inte visat sig olämplig som ombud i det aktuella målet

Not 1. Överklagande av D.N. ang. avvisande av ombud. - I ett mål om betalningsskyldighet enligt skattebetalningslagen (1997:483) företräddes klaganden i kammarrätten av D.N. som ombud. Med anledning av att kronofogdemyndigheten ifrågasatt D.N:s behörighet att uppträda som ombud vid domstol beslutadeKammarrätten i Jönköping (2005-06-02, Hessmark, Mattsson, Henriksson, referent) att avvisa D.N. som ombud i mål nr 1702-05. Kammarrätten yttrade: Av 48 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att om ombud eller biträde visar oskicklighet eller oförstånd eller om han eljest är olämplig, får rätten avvisa honom som ombud eller biträde i målet. Rätten får också förklara honom obehörig att brukas som ombud eller biträde vid rätten antingen för viss tid eller tills vidare. - D.N. dömdes den 17 januari 2002 av Växjö tingsrätt för grovt bedrägeri, skattebrott och skattebedrägeri till fängelse i ett år och meddelades näringsförbud i fem år. Göta hovrätt ändrade i dom den 6 februari 2003 tingsrättens dom endast på det sättet att åtalet för skattebedrägeri enligt en åtalspunkt ogillades och att tiden för näringsförbud begränsades till tre år. Högsta domstolen meddelade den 29 oktober 2003 inte prövningstillstånd i målet. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Kammarrätten har i tidigare beslut, bl.a. i protokoll den 8 februari 2000 i mål 2708-2711-2000, avvisat D.N. som ombud. Kammarrätten ansåg, då D.N. dömts för grovt bedrägeri och skattebrott samt meddelats näringsförbud, att han fick anses som olämplig som ombud i aktuella skattemål. Enligt kronfogdemyndigheten har D.N. näringsförbud t.o.m. den 28 oktober 2006. Med hänsyn härtill finner kammarrätten inte skäl att göra annan bedömning i förevarande mål. D.N. bör därför avvisas som ombud. - D.N. överklagade och yrkade att kammarrättens beslut skulle undanröjas. Hans anförde bl.a. följande. Att han har meddelats näringsförbud innebär inte att han har yrkesförbud. Han är således inte förhindrad att ha anställning vid en juridisk byrå och vidta åtgärder för klienternas räkning. De brott som han fällts för begicks för närmare tio år sedan, men på grund av den långa handläggningstiden hos åklagaren och i tingsrätten dömdes han inte förrän år 2003. Kammarrätten har inte kunnat påvisa att han varit oskicklig eller visat oförstånd i det aktuella målet eller i något annat mål. Han har tvärtom klanderfritt och med gott utfall agerat som ombud i förvaltningsrättsliga mål och i mål vid allmän domstol sedan han blev klar med sin utbildning år 2000. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Visar ett ombud oskicklighet eller oförstånd eller är han på annat sätt olämplig får rätten avvisa honom som ombud i målet. Om ombudet står under åtal eller har dömts för brott bör rätten göra en bedömning av ombudets redbarhet och lämplighet efter förhållandena i det enskilda fallet. Stor hänsyn bör tas till brottets art och beskaffenhet samt till den tid som förflutit efter domen (se NJA II 1943 s. 132). Kravet på ombudets lämplighet får anses utesluta att den som dömts för ett grövre förmögenhetsbrott uppträder som ombud, om inte domen ligger långt tillbaka i tiden (se Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 83). D.N. har för drygt två år sedan dömts för grovt bedrägeri och skattebrott till fängelse ett år samt ålagts näringsförbud i tre år. - Eftersom D.N. är dömd för ekonomisk brottslighet bör han till att börja med inte ha rättens fulla förtroende att uppträda som ombud i mål som rör liknande frågor. Med hänsyn till brottens allvarliga art får han alltjämt anses olämplig att vara ombud i ett mål som avser en företrädares personliga betalningsansvar för ett bolags skulder. Han bör därför avvisas som ombud i målet. - Regeringsrätten (2006-01-03, Billum, Sandström, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vid en tillämpning av 48 § andra stycket förvaltningsprocesslagen får endast sådana omständigheter beaktas som inträffat under rättegången (jfr RÅ85 2:15). Det har inte påståtts att D.N. har visat oskicklighet eller oförstånd eller på annat sätt visat sig olämplig som ombud i det nu aktuella målet. Eftersom det därför inte kan anses ha förelegat grund för att avvisa honom som ombud i målet skall överklagandet bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet undanröjer Regeringsrätten kammarrättens beslut att avvisa D.N. som ombud i kammarrättens mål nr 1702-05. (fd II 2005-11-30, Hallbäck)