RÅ 2006 not 10

Länsrätt skulle i ett s.k. blandat byggnadsmål överlämna målet till kammarrätten för handläggning när länsstyrelsen meddelat det överklagade beslutet före den 1 juli 2003 / Länsrätt skulle i ett s.k. blandat byggnadsmål ha överlämnat målet till kammarrätten för handläggning när länsstyrelsen meddelat det överklagade beslutet före den 1 juli 2003

Not 10. Överklagande av K-E.K. ang. bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun beslöt den 3 september 2002 att bevilja bygglov för uppförande av ett vindkraftverk med tillhörande transformatorbyggnad på fastigheten Ryda 8:1 i kommunen. Av ansökan framgick bl.a. att vindkraftverket skulle få en totalhöjd om 100 m. - K-E.K. överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslöt den 12 februari 2003 att avslå överklagandet. I sitt beslut konstaterade länsstyrelsen att den avsedda platsen för vindkraftverket låg utanför detaljplan och fann att bygglovet inte stod i strid mot bestämmelserna i 2 kap. och 3 kap.1 och 2 §§plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - K-E.K. överklagade beslutet till Länsrätten i Mariestad och anförde sammanfattningsvis att det var olämpligt att uppföra ett vindkraftverk på den aktuella platsen. Länsrätten avslog i dom den 7 oktober 2003 överklagandet och anförde som skäl i huvudsak att vindkraftverket inte kunde anses som sådan olägenhet som avses i 3 kap. 2 § PBL. Kammarrätten i Jönköping beslöt genom det nu överklagade avgörandet att inte meddela prövningstillstånd. - K-E.K. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-02-01, Nordborg, Almgren, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Av 13 kap. 4 § PBL i dess lydelse före den 1 juli 2003 (SFS 1995:1730) framgår, såvitt nu är i fråga, att en länsstyrelses beslut om bygglov inom område som inte omfattas av detaljplan får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om överklagandet avser frågan om åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. PBL samt hos regeringen i övriga fall. Enligt övergångsbestämmelserna till ändringen i PBL (SFS 2003:132) skall nämnda bestämmelser i 13 kap. 4 § tillämpas för överklagande av beslut som länsstyrelsen har meddelat före den 1 juli 2003. - I 14 a § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar anges att om ett överklagande innefattar även en fråga som det ankommer på regeringen att avgöra skall länsrätten överlämna målet till kammarrätten för handläggning enligt 9 §. Enligt 9 § samma lag skall kammarrätten, om den finner att frågorna inte bör avgöras var för sig, med eget utlåtande överlämna målet till regeringens prövning. - I målet motsätter sig K-E.K. byggande av ett 100 m högt vindkraftverk och anser att lokaliseringen är olämplig. Såväl fråga om de sökta åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. PBL som fråga huruvida det meddelade bygglovet uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL väcks därmed. Målet gäller sålunda inte enbart frågor som det ankommer på länsrätt eller kammarrätt att pröva utan även sådana som skall prövas av regeringen. Genom överklagandet har ett s.k. blandat mål uppkommit. Länsrätten borde därför ha överlämnat målet till kammarrätten för handläggning. - Till följd härav skall kammarrättens och länsrättens avgöranden undanröjas och målet överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut och länsrättens dom. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till kammarrätten för fortsatt handläggning. - I beslutet om prövningstillstånd deltog inte regeringsråden Hamberg och Knutsson. (fd I 2006-01-11, T. Lindvall)