RÅ 2006 not 104

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / En mors överklagande till kammarrätten av beslut avseende vård av hennes son avvisades när sonen vid tidpunkten för överklagandet fyllt 18 år / En mors överklagande till kammarrätten av beslut avseende vård av hennes son enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga avvisades när sonen vid tidpunkten för överklagandet fyllt 18 år

Not 104. Överklagande av K.K. och S.O. ang. vård enligt lagen (1990:52) om vård av unga, LVU. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 21 april 2006 i mål nr 241-06 dom i mål ang. vård enligt LVU rörande S.O. - K.K. och S.O. överklagade dom och yrkade att vården enligt LVU skulle upphöra. -Regeringsrätten (2006-06-16, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. S.O. fyllde 18 år den 25 april 2006. K.K:s överklagande kom in till Regeringsrätten den 16 maj 2006 och således efter det att sonen uppnått myndig ålder. Eftersom K.K. därför inte är behörig att föra talan i målet skall hennes talan avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar K.K:s överklagande. - Regeringsrätten meddelar inte S.O. prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - (fd II 2006-06-12, Holmstedt)