RÅ 2006 not 11

Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (avslag) / Jäv för ledamot i kommunfullmäktige vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv för ledamot i kommunfullmäktige vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag)

Not 11. Ansökan av Lokala hyresgästföreningen för kvarteret Fikonet om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. - Fastigheterna Fikonet 5-8, Stockholms kommun, omfattades av stadsplan för kv. Apelsinen och Fikonet m.m. Enligt stadsplanen fick fastigheterna bebyggas med fem bostadshus om 6-7 våningar, men en byggnad om två våningar för handel vid Bondegatan och med en garagebyggnad om tre våningar utmed Barnängsgatan. På platsen för byggrätten vid Bondegatan fanns för närvarande en före detta panncentral, som rymde tvättstuga och lokaler för uthyrning. -Stockholms kommunfullmäktige (2004-05-10) antog detaljplan för kvarteret Fikonet m.m. inom stadsdelen Södermalm. Detaljplanen medgav i huvudsak att en bostadslänga i sex våningar uppfördes vid Barnängsgatan delvis sammanbyggd med garagelängan och alltså parallell med en befintlig bostadslänga i mitten av planområdet och att panncentralen vid Bondegatan ersattes med en sexvånings byggnad för bostäder, butiker m.m. Detaljplanen medförde ett tillskott av ca 100 bostadslägenheter och av lokaler. - Kommunfullmäktiges beslut överklagades bl.a. av Lokala hyresgästföreningen för kvarteret Fikonet (föreningen). - Till stöd för sin talan anförde klagandena i huvudsak följande. Utformningen av den tilltänkta byggnaden utmed Barnängsgatan görs i form av en sammanhängande huskropp i stället för flera mindre. På det sättet försämras ljusförhållandena och utblickar. De nya husen ligger alldeles för tätt inpå det befintliga beståndet. Mörker, insyn och förstörd utblick blir resultatet. Gårdarna blir betydligt mörkare och tristare. Utblicken från parken mot det vackra f.d. tryckerihuset förstörs. Södermalm är redan en hårt bebyggd stadsdel och har fått ett stort mått av ny bebyggelse under de senaste 15 åren. Detta har skett utan ordentlig serviceplanering och utan att rimliga krav på bebyggelsens anpassning till breda befolkningsgrupper tillgodosetts. Den nya bebyggelsen försämrar luftkvaliteten. Planförslaget försämrar barnvänligheten i kvarteret. Planen innebär stora försämringar för befintliga boende och för boendemiljön i kvarteret. Tillbörlig hänsyn till de befintliga boendes intressen har inte tagits. I synnerhet för hyresgäster som får nya hus mycket nära befintliga fönster innebär de föreslagna husen mycket stora intrång. Det finns stora brister i samrådet. De boende har fått lämna synpunkter men hänsyn till dessa har knappast tagits. Kring ett flertal detaljer har kommunen inte behandlat de synpunkter som har framförts. Allmänintressen vad avser tillgång till parkeringsplatser och kommunal service på barnstugesidan och på skolsidan har inte tillgodosetts. Byggkostnaderna blir för höga. Kvarteret Fikonet är en innerstadsbebyggelse som är typisk för sin tid och bör därför bevaras. Det nya huset i kvarteret Fikonets nordöstra hörn kommer för nära SL:s verksamhet i kvarteret Persikan och bör därför inte ingå i planförslaget. Om detaljplanen genomförs täpps kvarteret till ordentligt och genomluftningen minskas väsentligt. Grönskan och träden blir förstörda. Den nya bebyggelsen kommer att placeras alltför nära den befintliga. Hyresgästernas synpunkter har inte beaktats. Det finns hyresgäster som inte kommer att orka bo kvar på grund av den försämrade miljön. I ett grönt hus mot Bondegatan ligger idag en av områdets tvättstugor som bör få vara kvar. Ett befintligt garage bör grävas ner och därefter bör man bygga ett lågt hus om tre-fyra våningar för studenter ovanpå garaget och inte ett sjuvåningshus. Trivseln kommer att försvinna. Trafiken kommer att öka. Lekmiljön för barn kommer att kraftigt försämras. Infrastrukturen i området är otillräcklig. Parkeringshuset bör vara kvar i sitt nuvarande skick. Det råder en mycket stor brist på parkeringsplatser i området. De som bor lågt kommer att få det mörkare. SL:s bussar är redan alltför hårt belastade. Säkerhetsavståndet till SL-garaget är inte säkerställt. Kulturmiljön skadas. Ungdomar och äldre behöver också möteslokaler. Det måste finnas utrymme för normal handel såsom butiker och post. Ny bebyggelse passar inte in i den specifika 60-talsmiljön. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2004-09-08)avslog överklagandena med följande motivering. Programsamråd pågick under tiden den 15 oktober - den 10 december 2001 med samrådsmöte den 5 november 2001 och redovisades i redogörelse den 4 april 2002. Plansamråd pågick under tiden den 4 december 2002 - den 7 februari 2003 med samrådsmöte den 21 januari 2003 och redovisades i redogörelse den 22 april 2003. Ett stort antal skriftliga yttranden från allmänheten inkom till stadsbyggnadskontoret. Redogörelserna är utförliga. Länsstyrelsen har ingen erinran mot samrådsförfarandet. - För dem som bor i planområdet kommer den nya bebyggelsen att medföra olägenheter såsom skymd sikt, minskat ljusinsläpp, ökat tryck på grönområdena och ökad trafik. Mot bakgrund av att planområdet är exploaterat i en omfattning som är mindre än den som gäller för liknande innerstadsområden bör dock de tillkommande byggrätter, som detaljplanen medger, inte vara förenade med större olägenheter än vad som kan godtas i den centrala storstadsmiljö som planområdet utgör en del av. - I flera delar av planområdet medger planbestämmelser inrymmandet av förskola, omsorgslokaler, butik och verksamhetslokaler. Genom dessa bestämmelser får detaljplanen anses ha berett utrymme för kommunal service och andra verksamheter av gemensam karaktär i tillräcklig omfattning. Att märka i sammanhanget är att den befintliga tvättstugan vid Bondegatan är avsedd att ersättas med en tvättstuga i bottenvåningen på ett av de befintliga husen på fastigheten Fikonet 5. - Byggkostnaderna utgör en sådan del av exploateringsprojekt som inte prövas i detaljplaneförfarandet. - Rådet till skydd för Stockholms skönhet har avstyrkt planförslaget. Stadsmuseinämnden har dock inte haft någon erinran mot planförslaget och har anfört att den befintliga bebyggelsen inte är kulturhistoriskt klassificerad av stadsmuseet samt att kulturhistoriska värden inte direkt berörs av den planerade nybebyggelsen. Inte heller länsstyrelsen har någon erinran mot planförslaget ur kulturmiljösynpunkt. - Anpassningen av den nya bebyggelsen till den befintliga miljön får prövas vid den kommande bygglovgivningen. - Detaljplanen reglerar inte dragningen av de SL-busslinjer som trafikerar närområdet och inte heller turtätheten för dessa linjer. Begäran om ändringar i nämnda trafik prövas av SL. - I kvarteret Persikan öster om planområdet är ett garage för SL-bussar beläget. Med hänsyn till att verksamheten i garaget bedrivs inomhus får säkerhetsavståndet mellan bebyggelsen i planområdet och garaget anses vara tillräckligt. - För det buller som åstadkoms av trafiken, till vilken verksamheten i garaget bidrar, finns i planen bestämmelser om störningsskydd för begränsning av ljudnivån inomhus och om orientering av boningsrum bort från gatusida. Dessa bestämmelser får anses godtagbara för sitt ändamål. - Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att det som klagandena har anfört till stöd för sin talan inte utgör skäl att undanröja det överklagade antagandebeslutet. - Föreningen m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Detaljplanen innebär oacceptabla konsekvenser för de boende och boendemiljön i området. De nya husen blir för höga och placeras för nära befintliga hus som får sin utsikt förstörd och insynen blir påträngande. Ljuset i lägenheterna kommer att minskas betydligt, gården och lekplatserna kommer att skuggas. Genomluftningen i området kommer att försämras vilket kommer att medföra försämrad luftkvalitet och fara för de boendes hälsa. Någon hänsyn har inte tagits till de boendes synpunkter under samrådstiden. De anser inte att det i ärendet är belyst huruvida intrången i deras miljö är acceptabel. Trafiken kommer att öka i området samtidigt som framkomligheten minskar. Parkeringssituationen kommer att försämras. Det råder i dagsläget brist på förskolor, skolor och annan offentlig service i området och situationen kommer att försämras om de nya husen byggs. Närheten till SL:s bussgarage och garagets hantering av drivmedel är oroväckande. Rådet till skydd för Stockholms skönhet har avstyrkt förslaget. Områden som inte är hårt exploaterade i innerstaden borde värnas och hela området bevaras som en unik och fungerande bostadsplanering. De befarar att de kommer att utsättas för störningar under byggtiden. Dessutom framhöll de att en jävsituation skulle ha förelegat i kommunen genom att en av ledamöterna i kommunfullmäktige även var ledamot i styrelsen för Svenska Bostäder samt ordförande i stadsdelsnämnden, som tillstyrkt planen. De framförde även i övrigt kritik mot kommunens och länsstyrelsens handläggning av ärendet. - Stockholms kommun inkom med en skrivelse. Kommunen anförde bl.a. följande. Enligt 5 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) får ledamot i fullmäktige inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Med att något personligt rör ledamoten menas att det rör ledamoten som individ, främst då denna har ett ekonomiskt intresse eller annat starkt personligt intresse av utgången i ärendet. Den ledamot som klagandena hänvisar till har varken genom att vara ledamot i Svenska Bostäder eller ordförande i stadsdelsnämnden haft sådan personlig koppling till beslutet som förutsätts enligt 5 kap. 20 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 27 § kommunallagen kan en person både vara ledamot i styrelsen för ett kommunalt bolag och ledamot i en nämnd och behandla ett ärende som berör bolaget i nämnden. Ställföreträdarejäv och delikatessjäv anses inte föreligga för personen enbart på grund av detta dubbla engagemang. Vidare framhölls att Svenska Bostäder utgjorde ett helägt kommunalt bolag. - Föreningen m.fl. inkom med ytterligare skrivelser. - Regeringen (2005-06-09, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut följande. Av planhandlingarna framgår att klagandena haft möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen innan planen antogs av kommunen och att det av samråds- och utställningsutlåtandena också framgår att de framfört erinringar mot planförslaget. När det gäller jävsfrågan finner regeringen att vad klagandena framfört eller vad i övrigt framkommit inte utgör sådana omständigheter att kommuns beslut bör upphävas på grund av jäv. Vad klagandena framfört om handläggningen i övrigt i kommunen utgör inte heller skäl att upphäva planbeslutet. - Vid ärendets prövning i sak finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. påverkade utsikts-, insyns- och ljusförhållanden som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan anses vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad som framförts om förändrad närmiljö, om trafik- och parkeringsförhållandena eller om exploateringsgraden utgör inte skäl för att regeringen med anledning av överklagandena skall upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om länsstyrelsens handläggning eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Föreningen ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Vidare yrkade föreningen att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla (inhibition) och anförde bl.a. följande. Föreningen har pekat på angelägna förändringar av delar av detaljplaneförslaget. Dessa har dock inte prövats - inte ens kommenterats - av vare sig kommunen, länsstyrelsen eller regeringen. För plansystemets funktion och den allmänna rättssäkerheten är det viktigt att de synpunkter som förs fram prövas. Ett tillgodoseende av synpunkterna skulle kanske inte ta bort all kritik mot planförslaget men åtminstone minska kritiken. - Föreningen har också pekat på att det finns ett jävsproblem eftersom en ledande företrädare i stadsdelsnämnden, som avgett ett tungt yttrande i ärendet, också sitter i det exploaterande bostadsbolagets styrelse. Vederbörandes man har därtill suttit i stadsbyggnadsnämnden. - Planen innebär vidare försämrade gårdsförhållanden, insyn, försämrade ljusförhållanden, brist på service m.m. - Det kan slutligen ifrågasättas om kravet på nya bostäder kan medföra att kommunen kan strunta i de grava invändningar som de närmast drabbade medborgarna framför. - Regeringsrätten (2006-02-01, Nordborg, Almgren, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten ansluter sig till regeringens bedömning att det inte har framkommit något som ger vid handen att jäv förelegat för en ledamot av kommunfullmäktige vid handläggningen av planärendet (jfr RÅ 1989 ref. 9). - Vad gäller föreningens invändning att de synpunkter som förts fram i samrådsförfarandet inte tillgodosetts kan konstateras att de i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Det har i målet inte framkommit att gränserna för detta utrymme överskridits. - Vad föreningen anfört beträffande utformningen av den aktuella detaljplanen och dess konsekvenser i form av insyn, försämrade ljusförhållanden m.m. visar inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-01-11, T. Lindvall)