RÅ 2006 not 111

Yrkande om förnyad rättsprövning behandlades som en ansökan om resning (avslag)

Not 111. Ansökan av Furuhälls vägförening m.fl. om resning. - Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade den 28 april 2003 att anta detaljplan för del av Tings Ene 1:14 m.fl. fastigheter. Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 26 november 2003 att avslå överklaganden av fullmäktiges beslut. Regeringen beslutade den 27 oktober 2005 att avslå överklaganden av länsstyrelsens beslut. Sedan Furuhälls vägförening m.fl. ansökt om rättsprövning av regeringens beslut förklarade Regeringsrätten genom dom den 10 mars 2006 att regeringens beslut skulle stå fast. - Furuhälls vägförening m.fl. ansökte om "ny rättsprövning" och yrkade att detaljplanen skulle upphävas. -Regeringsrätten (2006-06-27, Eliason, Schäder, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten konstaterar dels att domstolens dom den 10 mars 2006 innebär att frågan om rättsprövning av regeringens beslut den 27 oktober 2005 är slutligt avgjord, dels att Regeringsrättens beslut inte kan bli föremål för rättsprövning. Regeringsrätten tar därför i stället upp sökandenas framställningar som ansökningar om resning i Regeringsrättens mål nr 7024-05 och regeringens ärende om detaljplan. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i ett mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Resningsansökningarna skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning. (fd I 2006-06-14, H. Larsson)