RÅ 2006 not 119

Fråga om omedelbart omhändertagande hade förfallit sedan länsrätten avslagit ansökan om vård / Fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan länsrätten avslagit ansökan om vård

Not 119. Överklagande av T.H. ang. omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Socialnämnden i Arvika kommun beslutade den 10 juli 2006 att omedelbart omhänderta T.H:s son K. med stöd av 6 § LVU. Beslutet underställdes Länsrättens i Värmlands län prövning. I beslut den 19 juli 2006 fastställde länsrätten socialnämndens slut. Kammarrätten i Göteborg avslog härefter i beslut den 9 augusti 2006 T.H:s överklagande. - T.H. överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens beslut skulle upphäva det omedelbara omhändertagandet. -Regeringsrätten (2006-08-31, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 § första stycket 2 LVU upphör ett omedelbart omhändertagande enligt lagen när rätten avgör frågan om vård. I målet är upplyst att länsrätten i dom den 17 augusti 2006, mål nr 1033-06, avslagit ansökningen om att K. skall beredas vård med stöd av LVU. Det omedelbara omhändertagandet av honom upphörde därigenom. Eftersom saken i Regeringsrätten således förfallit, skall målet avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2006-08-25, Lokrantz)