RÅ 2006 not 12

Den grafiska produktionen av ett förbunds medlemstidning som ett bolag ansvarade för ansågs utgöra en tjänst ingående i framställningen av tidningen (förhandsbesked)

Not 12. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav X AB följande. Y-förbundet ger ut medlemstidningen Y-information. Y-förbundet har uppdragit åt X AB att ansvara för grafisk produktion av tidningen. Bolaget utför således tjänsterna åt och på uppdrag av utgivaren, dvs. Y-förbundet. Tryckningen av tidningen utförs av fristående tryckare. - De tjänster X AB, enligt avtal, skall utföra är följande:1. Layout, det vill säga grafisk, ej journalistisk, bearbetning av text och bilder. - 2. Bildrepro. Inscannring av bildoriginal eller bearbetning av digitala bilder för tryckanpassning. - 3. Rippning av tryckoptimerade pdf-filer och icc-länkade färgprovtryck, dvs. att digitalt bearbeta materialet så att det går att bränna ner på en tryckplåt, - 4. Kontrollera att inlämnat annonsmaterial har rätt typsnitt och färg samt ändra i det fall typsnittet och färgen inte stämmer med specifikationer, s.k. pre-flight, - 5. Mötas med Y-informations redaktion för att planera var annonser skall placeras och tillhandahålla ett färgprovtryck av tidningen, samt - 6. Sammanslagning av textmaterial och annonser, dvs. placera in annonserna på köpt annonsplats tillsammans med textmaterialet. - Punkterna 1, 3 och 5 innebär att bolaget eventuellt utför vissa förändringar i det material redaktionen på Y-information och annonsörerna lämnar till bolaget. - Av 3 kap. 19 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML framgår bl.a. att tjänster som avser framställning av tidningen, de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigande av tidningen eller annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen är undantagen skatteplikt. Det är av stor vikt för bolaget att reglerna i detta avseende tolkas korrekt och bolaget har uppmärksammats på att lagstiftningen rörande undantaget framställartjänster har förändrats. Bolaget önskar få bekräftat att de förändringar bolaget gör i det inlämnade materialet och tjänsterna i övrigt är sådana tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt nämnda lagrum. - Skatterättsnämnden (2004-12-23, Wingren, ordf., Alhager, Eriksson, Ohlsson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Omsättning av bolagets tjänster är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. - Motivering. Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 13 § ML omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 samma lag undantas från skatteplikt vidare omsättning av tjänster som tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i bl.a. 13 § på uppdrag av honom, om tjänsterna avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen. - Undantaget enligt 3 kap. 19 § ML fick sin nu gällande lydelse genom SFS 2002:1004. Av förarbetena, prop. 2002/03:5, framgår bl.a. följande. Frågan om ändrad lagstiftning uppkom med anledning av att begreppet framställning kommit att få en restriktiv tillämpning och att tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen därvid fått en begränsad omfattning (a. prop. s. 32). Numera utför tryckeriet inte alltid själv hela framställningsprocessen inklusive kringtjänster. I stället finns det många aktörer som var och en kan tillhandahålla utgivaren tjänster som kan anses ingå i framställningen av publikationen. En grundläggande förutsättning för omarbetningen av bestämmelsen var dels att skattefriheten inte skall vara beroende av vem som tillhandahåller tjänsten, dels att de tjänster som tidigare utgjort framställnings- och kringtjänster även i fortsättningen skulle omfattas av undantaget (s. 39). - Vidare angavs i specialmotiveringen följande. Med "mångfaldigande" enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 första strecksatsen förstås själva tryckningen (eller motsvarande) av en publikation. Med tjänster som krävs för mångfaldigande avses sådana tekniska moment som är nödvändiga för att materialet skall vara möjligt att mångfaldiga. Att t.ex. anpassa olika material som beställaren tillhandahåller, såsom texten och bilderna, till det tekniska system som skall användas vid tryckningen utgör en framställningstjänst. Däremot kan inte arbete som i vidare mening är inriktat på framställningen utgöra en sådan teknisk tjänst som krävs för mångfaldigandet av publikationen. Exempel på tjänster som i regel faller utanför tillämpningen av undantaget är bl.a. redaktionellt arbete (s. 103). - Fråga i ärendet är om bolagets verksamhet i allt väsentligt skall anses avse en teknisk anpassning av text och bild inför tryckningen och därmed utgöra en framställningstjänst eller om bolagets tillhandahållanden skall anses utgöra en del av det redaktionella arbetet. - Nämnden gör följande bedömning. - Mot bakgrund av vad som upplysts om innehållet i bolagets verksamhet får denna enligt nämndens mening i allt väsentligt anses ingå som ett led i det tryckeritekniska arbetet med tidskriften och vara av ett slag som i vart fall tidigare har utförts av tryckerier. Med hänsyn härtill bör verksamheten, i enlighet med vad som anförts i de tidigare återgivna uttalandena i förarbetena, anses ingå i framställningen av publikationen. I den mån bolaget även kan anses tillhandahålla tjänster av redaktionellt slag får dessa tjänster anses underordnade framställningstjänsten och så obetydliga att de skall bedömas som ingående i den tjänsten. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att de ifrågavarande tjänsterna inte var undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML och anförde bl.a. följande. De aktuella tjänsterna utgör exempel på sådana tjänster som kan anses höra till gränsområdet mellan redaktionella tjänster och tekniska framställningstjänster. Tjänsterna ingår i produktionen av ett tryckfärdigt original som därefter sänds till ett tryckeri för den slutliga framställningen av en tryckt upplaga och de om fattar bl.a. utformning av tidningssidorna med placering av text och rubriker samt typsnitt. Oaktat att vissa arbetsmoment kan anses innebära tekniska omvandlingar av materialet och tekniska anpassningar till tryckeriets krav synes de av sökanden utförda tjänsterna kunna anses som ett slutligt led i det redaktionella arbetet. - Samtliga tjänster är av den karaktären att de kan sägas tillhöra ett skede i produktionen där arbetet övergår från redaktionellt arbete till mångfaldigande. Då de har olika karaktär och kan anses fristående från varandra saknas anledning att betrakta dem som en enda tjänst med tillämpning av huvudsaklighetsprincipen. Någon huvudsaklig efterfrågad tjänst är inte heller definierad. Såväl layouttjänsten som samtliga övriga omfrågade tjänster bör hänföras till redaktionella tjänster i samband med framställningen. - X AB bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det kan konstateras att utgivaren har uppdragit åt bolaget att ansvara för grafisk produktion av tidningen. Mångfaldigandet utförs däremot av en fristående tryckare. Bolagets åtagande omfattar inte alls något redaktionellt arbete såsom bolaget uppfattar detta begrepp. Bolaget tar inte fram idéer till text och bild, samlar inte in fakta och skriver inga texter. Samtliga sex arbetsmoment utgör i stället tekniska tjänster åt utgivaren. Dessa tekniska tjänster är nödvändiga för det efterkommande mångfaldigandet. Därmed utgör bolagets åtagande en sådan framställningstjänst som avses i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. - Regeringsrätten (2006-02-02, Billum, Sandström, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2005-11-30, Hallbäck)