RÅ 2006 not 120

Yrkande om åläggande för tjänsteman hos skattemyndighet att betala skadestånd avvisades

Not 120. Ansökan av A.O. om resning i mål om inkomsttaxering, m.m. - Skattemyndigheten i Hallands län höjde genom omprövningsbeslut den 30 mars 1995 A.O:s inkomsttaxering 1994. Skattemyndigheten tog därvid under inkomst av näringsverksamhet upp ett belopp om 324 656 kr avseende kundfordringar och medgav som följd härav visst avdrag för egenavgifter. Vidare höjdes hans inkomst av tjänst med 41 400 kr avseende bilförmån. Han påfördes även skattetillägg. A.O. överklagade beslutet hos Länsrätten i Hallands län och yrkade att bli taxerad enligt sin deklaration och att skattetillägget skulle undanröjas. Han yrkade också ersättning för sina kostnader i målet. Länsrätten avslog genom dom den 14 december 1998 överklagandet och yrkandet om kostnadsersättning. A.O. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 22 maj 2000 ändrade länsrättens dom endast på så sätt att skattetillägget avseende bilförmånen eftergavs. A.O. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten och yrkade ersättning för sina kostnader i kammarrätten och Regeringsrätten. Han ansökte även om resning. Regeringsrätten beslutade den 20 september 2001 att inte meddela prövningstillstånd och att avslå yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten samt avvisade framställningen om ersättning för kostnader i kammarrätten och ansökningen om resning. A.O. ansökte på nytt om resning. Regeringsrätten avslog ansökningen den 26 november 2002. - A.O. ansökte härefter på nytt om resning och begärde inhibition. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle döma en handläggare på dåvarande skattemyndigheten att betala ett skadestånd om 25 000 kr. -Regeringsrätten (2006-09-08, Dexe, Kindlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. A.O. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Vid denna utgång i målet faller frågan om inhibition. - Mål om skadestånd prövas av allmän domstol. A.O:s yrkande om skadestånd kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om skadestånd. (fd II 2006-08-23, Heilbrunn)