RÅ 2006 not 121

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (fråga om besvär utlösts av mobbning och trakasserier, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om besvär utlösts av mobbning och trakasserier (ändringsskäl)

Not 121. Överklagande av B.R.F. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. - I en anmälan om arbetsskada uppgav B.R.F. att hon ådragit sig posttraumatiskt stressyndrom, krisreaktion, ångestattacker och utbrändhetssyndrom på grund av mobbning och trakasserier i sitt arbete som löneassistent. Hon var helt sjukskriven på grund av besvären fr.o.m. den 5 juli 1994. Hon erhöll helt sjukbidrag under tiden maj 1996 - april 2000 och därefter hel förtidspension. Försäkringskassan fann i beslut den 7 november 2001 att hon inte hade rätt till livränta. - B.R.F. överklagade beslutet. -Länsrätten i Stockholms län (2003-02-21) avslog överklagandet (två ledamöter var skiljaktiga). Länsrätten, som liksom försäkringskassan fann att 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lydelsen före den 1 juli 2002 var tillämpligt, ansåg mot bakgrund av försäkringsläkarens yttrande att det måste antas finnas ett samband mellan de besvär som B.R.F. beviljats sjukbidrag/förtidspension för och den av henne upplevda situationen på arbetsplatsen men att det inte visats att hon varit utsatt för mobbning eller annat klandervärt handlande som skulle kunna ha föranlett den sjukdom som lett till förtidspension. - B.R.F. överklagade domen. - Kammarrätten i Stockholm (2004-04-02)meddelade inte prövningstillstånd. - B.R.F. överklagade kammarrättens beslut och hänvisade bl.a. till att försäkringskassans försäkringsläkare, specialister i psykiatri och en psykolog, sakkunnig i mobbningsproblematik, bedömt att det fanns ett samband mellan hennes sjukdomsbesvär och omständigheter i hennes dåvarande arbetsmiljö. - Försäkringskassan medgav att B.R.F. beviljades prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrätten (2006-09-13, Nordborg, Nord, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd av kammarrätt bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2). - Målet rör i sak frågan om B.R.F. har rätt till livränta på grund av att hon varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet i form av mobbning och trakasserier och till följd av detta ådragit sig en arbetsskada. - Av flera läkarutlåtanden i målet framgår att B.R.F:s sjukdomsbesvär ansetts ha ett samband med förhållandena på hennes tidigare arbetsplats. Specialisten i psykiatri och psykosomatik, försäkringsläkaren P.L., anför i ett utlåtande bl.a. följande. Det finns i de utlåtanden som föreligger ingenting som talar emot ett samband mellan det sjukdomstillstånd som utvecklats och faktorer på arbetsplatsen som haft en skadlig inverkan. Den försäkrade har fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom och det beskrivs även hur detta har uppkommit genom de olika traumatiserande händelser den försäkrade upplevt på sin arbetsplats och ingenting annat. Här förefaller således finnas ett klart samband mellan arbetssituationen och den sjukdom som sedan kom att utvecklas och som även blivit permanent. - Med beaktande av arten och svårighetsgraden av den fråga som målet gäller och den medicinska utredning som finns i målet borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrätten i sitt avgörande kommit till ett riktigt slut. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av B.R.F:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar B.R.F. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 21 februari 2003. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-08-23, Bohlin)