RÅ 2006 not 122

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (länsrätten hade inte tagit ställning till den försäkrades uppgift att hon varit utsatt för ny arbetsskada, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätten inte tagit ställning till den försäkrades uppgift att hon varit utsatt för ny arbetsskada (synnerliga skäl)

Not 122. Överklagande av C.K. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. - C.K. ansökte om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i samband med att hon beviljades helt sjukbidrag. Försäkringskassan fann i beslut den 24 februari 2003 att det inte förelåg någon arbetsskada som medförde rätt till livränta och avslog ansökningen. Som motivering angavs bl.a. att betydligt starkare skäl talade mot än för samband mellan en skada som tidigare godkänts som arbetsskada och de besvär som föranlett sjukbidraget och att C.K. i sitt arbete inte varit utsatt för någon ny skadlig inverkan som med hög grad av sannolikhet kunnat orsaka besvären. - C.K. överklagade beslutet. -Länsrätten i Södermanlands län (2004-01-27) fann i dom den 27 januari 2004 att rätt till livränta med anledning av den tidigare godkända skadan inte förelåg och avslog överklagandet. - C.K. överklagade domen och framhöll att hon aldrig hävdat samband mellan den tidigare skadan och de aktuella besvären utan i stället att dessa uppstått till följd av en ny skadlig inverkan i arbetet. - Kammarrätten i Stockholm (2004-12-06) meddelade inte prövningstillstånd. - C.K. fullföljde sin talan. - Försäkringskassan medgav bifall till yrkandet. - Regeringsrätten (2006-09-14, Sandström, Dexe, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Målet rör i sak frågan om de besvär som föranledde att C.K. beviljades sjukbidrag utgör en arbetsskada och om hon i så fall har rätt till livränta. C.K. har gjort gällande att hon efter det att den tidigare arbetsskadan uppkom varit utsatt för en ny skadlig inverkan i sitt arbete och att denna inverkan orsakat de nu aktuella besvären. Länsrätten har emellertid avslagit hennes överklagande utan att - såvitt framgår av domen - ha prövat denna grund för C.K:s yrkande om livränta. C.K. har således inte fått en sådan domstolsprövning som hon har rätt till. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat prövningstillstånd i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.K. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Södermanlands län dom den 27 januari 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-08-23, A. Svensson)