RÅ 2006 not 124

Rättsprövningsbart beslut ansågs inte föreligga (avvisning)

Not 124. Ansökan av M.K. och A.S. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun beslutade den 7 januari 2003 att bevilja bygglov för uppförande av mobilmast samt två teknikbodar på fastigheten Kärra 17:1. - M.K och A.S. överklagade och ansökte om inhibition. Inhibitionsyrkandena avslogs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsrätten i Göteborg avslog överklaganden av länsstyrelsens beslut varefter Kammarrätten i Göteborg den 23 april 2003 och Regeringsrätten den 29 december 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Överklagandena av bygglovet avslogs av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagades. Länsrätten överlämnade överklagandena till kammarrätten som med eget yttrande överlämnade dem till regeringen. - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 3 mars 2004 ansökte M.K. och A.S. om rättsprövning av Regeringsrättens och de lägre instansernas beslut. -Regeringsrätten (2006-09-15, Nordborg, Nord, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut trädde i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna skall den upphävda lagen alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - De avgöranden från domstolar och förvaltningsmyndigheter som ansökningen avser kan inte bli föremål för prövning enligt den upphävda rättsprövningslagen, som därför inte gäller beträffande denna ansökan. Någon prövning kan inte heller göras enligt den nya lagen, eftersom ansökningen inte avser något regeringsbeslut. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2006-08-23, H. Larsson)