RÅ 2006 not 13

Arbete med en medlemstidnings layout ansågs utgöra en tjänst ingående i framställningen av tidningen (förhandsbesked)

Not 13. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav B.F. att hon ville att Skatterättsnämnden skulle ta ställning till om en layouttjänst åt en momsbefriad tidskrift var momsbelagd. - Hon anförde vidare följande. Hon är egenföretagare och gör på uppdrag den grafiska formen (typografi/layout) av tidningenFrilansJournalisten. Min kund är Frilans Riks, som är ett distrikt inom Journalistförbundet. Tidningen är momsbefriad. Jag fakturerar Frilans Riks och lägger på 25 procent moms för detta arbete. - Redaktören R.C. levererar all text, både artikelinnehåll, ingresser, bildtexter och rubriker samt digitala bilder. Han ger mig en skiss av tidningen som visar på vilken sida vilken artikel ska ligga, var på sidan artikeln ska in, etc. - Hon monterar in text och bilder i ett layoutprogram där hon typograferar rubriker och text och layoutar sidorna. Bilderna bearbetar och tryckanpassar hon i ett bildbearbetningsprogram. Om t.ex. en text är för lång ber hon R.C. att han anpassar materialet till utrymmet. - När hennes arbete är färdigt mejlar hon korrektur till R.C., i form av PDF-fil, för korrekturläsning. När han godkänt korrekturet skickar hon det färdiga originalet i form av tryckoptimerad PDF-fil till tryckeriet. - Hittills har hon alltså fakturerat Frilans Riks med pålagd moms. Frilans Riks har ingen möjlighet att kvitta bort momsen, som därmed får en kostnad för detta. Det vore alltså en ekonomisk fördel för Frilans Riks (och indirekt för henne) om även layouttjänsten vore momsfri. - Hon ville alltså veta om hennes arbete med ovanstående tidning är momspliktig. Om det visade sig att den inte var det så undrade hon om den moms som hittills betalats in kunde återfås. - Skatterättsnämnden (2004-06-15, Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Ohlsson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Omsättning av B.F:s tjänster är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Beslut. R.C:s ansökan avvisas. - Motivering. Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 13 § ML bl.a. omsättning periodiska medlemsblad när en sådan publikation mot ersättning tillhandahålls bl.a. utgivaren. Enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 samma lag undantas från skatteplikt vidare omsättning av tjänster som tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i bl.a. 13 § på uppdrag av honom, om tjänsterna avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen. - Undantaget enligt 3 kap. 19 § ML fick sin nu gällande lydelse genom SFS 2002:1004. Av förarbetena, prop. 2002/03:5, framgår bl.a. följande. Frågan om ändrad lagstiftning uppkom med anledning av att begreppet framställning kommit att få en restriktiv tillämpning och att tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen därvid fått en begränsad omfattning (a. prop. s. 32). Numera utför tryckeriet inte alltid själv hela framställningsprocessen inklusive kringtjänster. I stället finns det många aktörer som var och en kan tillhandahålla utgivaren tjänster som kan anses ingå i framställningen av publikationen. En grundläggande förutsättning för omarbetningen av bestämmelsen var dels att skattefriheten inte skall vara beroende av vem som tillhandahåller tjänsten, dels att de tjänster som tidigare utgjort framställnings- och kringtjänster även i fortsättningen skulle omfattas av undantaget (s. 39). - I specialmotiveringen anfördes bl.a. Med "mångfaldigande" enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 första strecksatsen förstås själva tryckningen (eller motsvarande) av en publikation. Med tjänster som krävs för mångfaldigandet avses sådana tekniska moment som är nödvändiga för att materialet tekniskt skall vara möjligt att mångfaldiga. Att t.ex. anpassa olika material som beställaren tillhandahåller, såsom texten och bilderna, till det tekniska system som skall användas vid tryckningen utgör en framställningstjänst. Däremot kan inte arbete som i vidare mening är inriktat på framställningen utgöra en sådan teknisk tjänst som krävs för mångfaldigandet av publikationen. Exempel på tjänster som i regel faller utanför tillämpningen av undantaget är bl.a. redaktionellt arbete (s. 103). - Fråga i ärendet är om B.F:s verksamhet i allt väsentligt skall anses avse en teknisk anpassning av text och bild inför tryckningen och därmed utgöra en framställningstjänst eller om hennes tillhandahållanden skall anses utgöra en del av det redaktionella arbetet. - Nämnden gör följande bedömning. - Av handlingarna framgår bl.a. att B.F. från R.C. får av honom utarbetad text och eventuella bilder samt en skiss över var artiklarna skall placeras på sidorna. R.C. skriver rubrikerna och bestämmer vad som skall tas bort om inte allt material ryms. B.F. monterar det material hon får i ett layoutprogram för dator. I programmet har hon en mall för storleken på sidorna, marginaler m.m. Hon har också en mall för vilka typsnitt och typstorlekar som skall användas för rubriker m.m. När B.F. är klar med sitt arbete lämnar hon korrektur i form av PDF-fil till R.C. som granskar text och layout. Tack vare den tekniska utvecklingen kan B.F. sedan skicka det av R.C. godkända materialet via mail till tryckeriet som utan att vidta några ytterligare åtgärder kan påbörja tryckprocessen omgående. - Mot bakgrund av vad som upplysts i ärendet om innehållet i B.F:s verksamhet får denna enligt nämndens mening i allt väsentligt anses ingå som ett led i det tryckeritekniska arbetet och vara av ett slag som i vart fall tidigare har utförts av tryckerier. Med hänsyn härtill bör verksamheten, i enlighet med vad som anförts i de tidigare återgivna uttalandena i förarbetena, anses ingå i framställningen av den aktuella publikationen. I den mån B.F. även kan anses tillhandahålla tjänster av redaktionellt slag får dessa tjänster anses underordnade framställningstjänsten och så obetydliga att de skall bedömas som ingående i den tjänsten. - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i det ovan angivna synsättet. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att de ifrågavarande tjänsterna inte var undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML, och anförde bl.a. följande. De beskrivna tjänsterna utgör exempel på sådana tjänster som kan anses höra till gränsområdet mellan redaktionella tjänster och tekniska framställningstjänster. Tjänsterna ingår i produktionen av ett tryckfärdigt original som därefter sänds till ett tryckeri för den slutliga framställningen av en tryckt upplaga och de omfattar bl.a. utformning av tidningssidorna med placering av text och rubriker samt typsnitt. Oaktat att vissa arbetsmoment kan anses innebära tekniska omvandlingar av materialet och tekniska anpassningar till tryckeriets krav synes de av sökanden utförda tjänsterna kunna anses som ett slutligt led i det redaktionella arbetet. Tjänsterna bör därför inte omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 19 § ML. - B.F. hade beretts tillfälle att yttra sig men har inte hörts av. - Regeringsrätten (2006-02-02, Billum, Sandström, Nord, Brickman, Knutsson) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd II 2005-11-30, Hallbäck)