RÅ 2006 not 132

Ansökan av F.H. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen

Not 132. Ansökan av F.H. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen. - Tierps tingsrätt dömde den 2 maj 1995 F.H., medborgare i Irak, för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Länsrätten i Dalarnas län beslutade den 14 december 2004 att den rättspsykiatriska vården av F.H. skulle upphöra. - Polismyndigheten beslutade i juli 2006 att ta F.H. i förvar. - Europadomstolen begärde den 17 augusti 2006 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas till den 1 september 2006. -Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Thomas Bodström, anförde i beslut den 18 augusti 2006: Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 12 kap.11 och 12 §§utlänningslagen (2005:716) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. F.H. skall kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen eftersom det med hänsyn till hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan. - F.H. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet om förvar. Han anförde bl.a. följande. Statsrådets nu klandrade beslut är inte motiverat på annat sätt än genom citat av lagtexten. Han har aldrig hållit sig undan eller uteblivit från kallelser från svenska myndigheter. Enbart den omständigheten att han motsätter sig verkställighet till Irak är inte tillräcklig för att han skall hållas i förvar och placeras i häkte. Vidare är beslutet om förvar inte lagligen grundat; han hölls tidigare under uppsikt fram till regeringens beslut den 6 juli 2006 att avslå hans ansökan om beviljande av permanent uppehållstillstånd m.m. Polismyndigheten gjorde härefter inte någon prövning om uppsikt var en tillräcklig åtgärd och beslutade om förvar utan att ange några formella eller materiella grunder härför. - F.H. åberopade i förvarsfrågan även den skrivelse han den 12 september 2006 gett in till Europadomstolen i ett där anhängigt mål rörande utvisning av honom. - Regeringsrätten (2006-09-27, Dexe, Nord, Kindlund, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd I 2006-09-20, Noring)