RÅ 2006 not 139

Reklamskatt (återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Svensk Papperstidning"), förhandsbesked)

Not 139. Överklagande av Mentor Communications AB (Mentor) av ett förhandsbesked ang. reklamskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav Mentor följande. Mentor ingår i Mentor Onlinekoncernen och är Skandinaviens ledande leverantör av branschinriktad information mellan företag. Bolaget samlar in, analyserar, värderar, kommenterar och sprider kvalificerad branschinformation till beslutsfattare i näringsliv och inom förvaltning. - Publiceringen sker genom ett 20-tal facktidningar utgivna av Mentor, genom en omfattande bokproduktion, specialseminarier, konferenser och andra utbildningssatsningar, samt genom ett antal vertikala internetportaler under huvudportalen www.mentoronline.se. - Tidskriften Svensk Papperstidning är en medlemstidning för Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI). SPCI ger för närvarande ut tidningen i egen regi, men med ekonomiskt underskott som följd. Mentor kommer enligt utkast till avtal, att fr.o.m. den 1 januari 2005 under avtalsperioden ta över ägandet, utgivningen och driften av tidskriften Svensk Papperstidning. Mentor kommer således att producera tidningen åt SPCI, som istället kommer att prenumerera på tidskriften åt sina medlemmar. SPCI kommer dock att fortsätta ha stort inflytande på den redaktionella utformningen av tidningen. - SPCI kommer även att förfoga över ledarplats i tidningen. Samtliga tidningens medarbetare kommer att vara anställda av Mentor. Mentor kommer att erhålla alla intäkter för annonser och prenumerationer m.m. och stå för samtliga kostnader. Tidskriftens överskott kommer att tillfalla Mentor. - Utkastet till avtal mellan parterna har föranlett frågeställningar avseende både mervärdesskatten och reklamskatten. Mentor har inte varit i kontakt med Skatteverket beträffande någon av dem. -Bakgrund. - Enligt § 11 i utkastet till avtal mellan SPCI och Mentor är Mentor ägare till tidskriften Svensk Papperstidning och innehavare av utgivningsbeviset för tidskriften under avtalsperioden. Detta medför att Mentor blir skattskyldigt och redovisningsskyldigt till reklamskatt för de skattepliktiga annonser som offentliggörs i tidskriften. Annonsomsättningen beräknas i Mentors regi uppgå till 5 milj. kr netto under år 2005. - Enligt § 6 i utkastet till avtal skall SPCI prenumerera på den av Mentor producerade tidskriften Svensk Papperstidning. SPCI kommer att faktureras årligen utifrån det antal medlemmar som SPCI har per den 1 maj varje år. Prenumerationspriset för medlem i SPCI kommer att för år 2005 vara 170 kr. Eventuell mervärdesskatt tillkommer. - Utgivningen av tidskriften Svensk Papperstidning har hittills skett i följande exempel, när SPCI var utgivare av tidningen. (Procentsatsen avser del av total upplaga): A. Ordinarie prenumeranter: 1 000 ex. 17 procent; B. Medlemsexemplar: 3 000 ex. 50 procent; C. Prenumererade exemplar: 0 ex. 0 procent; D. Friexemplar (gratisex.): 2 000 ex. 33 procent; E. Lösnummer: 0 ex. 0 procent; Total upplaga: 6 000 ex. 100 procent. - Utgivningen av tidskriften Svensk Papperstidning kommer att ske i följande exempel med Mentor som utgivare. (Procentsatsen avser del av total upplaga): A. Ordinarie prenumeranter: 1 000 ex. 17 procent; B. Medlemsexemplar: 0 ex. 0 procent; C. Prenumererade exemplar: 3 000 ex. 50 procent; D. Friexemplar (gratisex): 2 000 ex. 33 procent; E. Lösnummer: 0 ex. 0 procent; Total upplaga: 6 000 ex. 100 procent. - Ordinarie prenumerationspris med Mentor som utgivare kommer att vara 700 kr per år för 12 utgåvor. Eventuell mervärdesskatt tillkommer. - De frågeställningar som uppkommit vad gäller reklamskatt avser samtliga rätten till återbetalning enligt 24 § första stycket lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL). - Frågeställningar. - 1.a) Skall de exemplar av tidskriften som SPCI prenumererar på till sina medlemmar anses utgöra betalda exemplar? - 1.b) Om fråga 1.a) besvaras jakande, utgör då den ersättning som SPCI betalar för sina medlemmar enligt § 6 i utkastet till avtal ett skäligt pris för tidskriften? - 1.c) Om även fråga 1.b) besvaras jakande, är Mentor då berättigat till återbetalning enligt 24 § andra stycket RSL? - I kompletterande uppgifter uppgav Mentor vidare följande. Det är SPCI som är ägare till utgivningsbeviset för Svensk Papperstidning. För att kunna hantera in- och utgående moms är för närvarande ett avtal upprättat mellan SPCI och dess dotterbolag AB Svensk Papperstidning. Avsikten är att Mentor träder in som avtalspart istället för AB Svensk Papperstidning. AB Svensk Papperstidning blir med andra ord ett bolag utan verksamhet. Det är SPCI:s önskemål att Mentor övertar anställningsansvaret för samtliga medarbetare anställda i AB Svensk Papperstidning vilka idag endast är verksamma med att producera Svensk Papperstidning. - SPCI är en intresseförening som skall verka för utveckling av ingenjörskonsten inom svensk massa- och pappersindustri. - Utöver det planerade avtalet fanns inga kopplingar mellan SPCI och Mentor och inga förändringar är planerade med avseende på det innehåll som nu finns i tidningen. - Enligt Tidningsstatistik (TS) regler måste en tidning distribueras under minst tre månader till samma mottagare för att få inräknas i TS-intyget. Det innebär att 2000 potentiella prenumeranter erhåller friexemplar under kvartal ett, två, tre osv. Därför bearbetas dessa mottagare med ett prenumerationserbjudande för att teckna prenumeration på Svensk Papperstidning. Dessa nya prenumeranter kompenserar det bortfall som sker av ordinarie prenumeranter. Mottagarna av friexemplaren arbetar inom nordisk skogsindustri men är ej medlemmar i SPCI. - Genom avtalet har SPCI förbundit sig att prenumerera på Svensk Papperstidning till samtliga sina medlemmar. Det är med andra ord inget självständigt val av varje enskild medlem. - Ersättningen för adressregistret (25 000 kr) är marknadsmässig och kan jämföras med inköp från externt företag som säljer adressuppgifter över beslutsfattare. Det är SPCI som ansvarar för att adressregistret är uppdaterat inför distributionen av varje utgåva. Ersättningen på 500 000 kr/år är Mentors betalning för att erhålla uppdraget. Svensk Papperstidning beräknas att ge Mentor ett överskott (TB 4) på total ca 1,5-2, 0 mkr årligen efter det att samtliga kostnader är tagna inkl adressinköp och royalty/organisationsstöd. - Skatterättsnämnden (2005-06-16, Wingren, ordf., Edlund, Alhager, Eriksson, Odéen, Peterson) beslutade, såvitt avsåg de frågeställningar som rörde reklamskatt, följande. Förhandsbesked. Mentor har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § lagen om skatt på annonser och reklam för annonser i publikationen "Svensk Papperstidning". - Motivering. Enligt 24 § första stycket RSL skall till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress, ske återbetalning av reklamskatten, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. Av anvisningarna till nämnda paragraf framgår att sådan rätt till återbetalning av skatt inte föreligger i fråga om skattskyldig som ger ut annonsblad, program, katalog eller liknande trycksak. Periodisk publikation som innehåller annonser och som till övervägande del tillhandahålls gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt anses som annonsblad. - I ärendet uppkommer fråga dels om publikationen "Svensk Papperstidning" har karaktär av sådan fackpress som avses i 24 § första stycket RSL, dels om publikationen skall anses till övervägande del tillhandahållas gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt och därför bedömas som ett annonsblad enligt andra stycket av anvisningarna till nämnda paragraf. - Vad gäller frågan om "Svensk Papperstidning" har karaktär av fackpress eller inte, kan konstateras att varken i lagtexten eller i förarbetena till RSL ges någon närmare ledning för bedömningen av vilka publikationer som skall anses utgöra fackpress enligt 24 § RSL. För tolkningen av innebörden av begreppet kan dock enligt nämndens mening viss ledning erhållas från det av tidskriftsutredningen avgivna betänkandet "Stöd till organisationstidskrifter", Ds Fi 1976:7. Enligt utredningen avses med fackpress tidskrifter "som är specialiserade till sitt innehåll och vänder sig till personer inom ett speciellt yrke, med ett speciellt intresse eller dylikt" (s. 99). Enligt nämndens bedömning får publikationen "Svensk Papperstidning" anses ha karaktär av fackpress i den mening som avses i det aktuella lagrummet. - Vad härefter gäller frågan om tillämpningen av bestämmelserna i andra stycket av anvisningarna till 24 § RSL om när en periodisk publikation skall anses som annonsblad, framgår det av förarbetena till bestämmelsen (SkU 1974:34 s. 17) att avsikten med kravet, att en publikation inte får tillhandahållas till ett pris som avsevärt understiger vad som är skäligt, inte har varit att det pris som tas ut för en tidning skall behöva stå i en bestämd relation till framställningskostnaderna, utan bestämmelsen avser att hindra att regeln för gratisutdelning kringgås genom att publikationen åsätts ett närmast symboliskt pris. - Under de i ärendet lämnade förutsättningarna kan enligt nämndens bedömning, mot bakgrund av dels det ovan redovisade uttalandet av skatteutskottet dels vid jämförelse med vad en publikation med liknande utformning normalt betingar i pris, det prenumerationspris på 170 kr som skall tillämpas för publikationen "Svensk Papperstidning" inte anses utgöra ett pris som avsevärt understiger vad som kan anses vara skäligt. Det förhållandet att det är Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen som beträffande hälften av de utgivna exemplaren skall prenumerera på publikationen åt sina medlemmar medför inte att publikationen vid den nu aktuella bedömningen i dessa fall skall anses tillhandahållen gratis. Publikationen "Svensk Papperstidning" är således inte att betrakta som ett annonsblad enligt anvisningarna till 24 § RSL. På grund härav och då publikationen inte heller kan hänföras till annan i nämnda anvisningar omnämnd trycksak, är Mentor berättigat till återbetalning av reklamskatt. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet avseende frågan om publikationen har karaktär av fackpress. Skatteverket yrkade även att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle fastställa att Mentor Communications AB (bolaget) inte var berättigat till återbetalning av reklamskatt. Verket anförde bl.a. följande. Av utkastet till avtal mellan Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, och bolaget framgår att SPCI förbinder sig att prenumerera på tidskriften till samtliga medlemmar. Prenumerationspriset har uppgetts till 170 kr exklusive mervärdesskatt per medlem. Av avtalet framgår vidare att bolaget som ersättning för uppdraget att ge ut tidningen ger SPCI ett bidrag/organisationsstöd på 500 000 kr exklusive mervärdesskatt per år samt att SPCI får fakturera bolaget 25 000 kr exklusive mervärdesskatt per utgåva som ersättning för ett uppdaterat adressregister. I ansökan har uppgetts att 3 000 exemplar per utgåva utgörs av medlemsexemplar. SPCI kommer i anledning av ovanstående att betala (3 000 x 170 =) 510 000 kr exklusive mervärdesskatt som ersättning till bolaget för medlemsexemplaren. Såväl bidraget/organisationsstödet som ersättningen för adressregistret bör beaktas i förhållande till den ersättning som SPCI betalar för medlemsexemplaren. Någon egentlig ersättning utgår därmed inte för dessa. Publikationen får därför till övervägande del anses tillhandahållen gratis eller till ett pris som avsevärt understiger vad som är skäligt. Mentor är därmed inte berättigat till återbetalning av reklamskatt. - Mentor bestred bifall till överklagandet och hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. Mentor anförde bl.a. följande. Skatteverket saknar stöd för sitt överklagande i såväl lagen om skatt på annonser och reklam som i förarbeten och praxis. Avtalet mellan SPCI och Mentor är baserat på marknadsmässig prissättning och företagsekonomiska överväganden. Avtalet innebär att en förlustverksamhet hos SPCI blir en verksamhet som ger ett överskott beroende på bolagets inköp av adresser från SPCI samt organisationsstödet. För Mentor innebär avtalet, förutom ett överskott på tidskriften, att man kan sälja bolagets övriga produkter (böcker, seminarier, Internettjänster m.m.) till SPCI:s medlemmar. - Regeringsrätten (2006-10-11, Eliason, Stävberg, Kindlund, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättensavgörande. Regeringsrätten instämmer i Skatterättsnämndens bedömning att tidningen kan klassificeras som fackpress samt att bolaget har rätt till återbetalning av reklamskatt. Förhandsbeskedet skall därför i nu aktuell del fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det har överklagats. (fd II 2006-09-06, Hedberg)