RÅ 2006 not 141

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Förtidspension (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling / Kammarrätt borde ha meddelat rövningstillstånd i mål om förtidspension då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om förtidspension då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling (synnerliga skäl)

Not 141. Överklagande av K.M-S. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om förtidspension. - K.M-S. ansökte om förtidspension och anförde att hennes arbetsförmåga var helt nedsatt. Försäkringskassan tillerkände henne en fjärdedels förtidspension från och med september 1999. K.M-S. överklagade hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade hel förtidspension. Hon begärde också att länsrätten skulle hålla muntlig förhandling och åberopade förhör med sig själv och vittnesförhör med en läkare. Länsrätten avslog denna begäran med motiveringen att muntlig förhandling var obehövlig. Därefter beviljade länsrätten K.M-S. halv förtidspension (dom den 8 maj 2003 i mål nr 15270-01). Hon fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm och begärde även där muntlig förhandling. Kammarrätten höll inte muntlig förhandling och beslutade den 27 augusti 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - K.M-S. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och visa målet åter till kammarrätten för prövning i sak. Hon anförde bl.a. följande. Varken länsrätten eller kammarrätten har hållit muntlig förhandling. Den muntliga bevisning som hon åberopat hade kunnat leda till att hon fått hel förtidspension. Besluten att avslå yrkandena om muntlig förhandling strider mot Europadomstolens praxis. - Försäkringskassan medgav att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och att målet återförvisades till kammarrätten för handläggning och anförde följande. En muntlig förhandling i kammarrätten hade kunnat vara av värde inför avgörandet av målet och kan därför inte anses ha varit obehövlig. Det kan inte heller anses att några särskilda skäl mot en sådan förhandling har framkommit. -Regeringsrätten (2006-10-12, Billum, Eliason, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Målet rör i sak frågan om K.M-S:s arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är varaktigt nedsatt med mer än hälften. - I Regeringsrätten - liksom i kammarrätten - har K.M-S. hävdat att länsrätten borde ha bifallit hennes yrkande om muntlig förhandling. - Enligt 9 § tredje stycket FPL skall muntlig förhandling hållas i länsrätt och kammarrätt om en enskild som för talan begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Av förarbetena till lagen framgår att domstolen bör ta stor hänsyn till en parts önskemål om muntlig förhandling. Frågan om en muntlig förhandling är obehövlig eller inte bör i första hand bedömas mot bakgrund av den föreliggande utredningen i målet men även andra faktorer kan tillmätas betydelse, t.ex. att målet är mycket viktigt för den enskilde och att han eller hon genom förhandlingen kan få en bättre förståelse för innebörden av det blivande avgörandet i målet (prop. 1971:30 Del 2 s. 537). - Rätten till förtidspension är en sådan civil rättighet som omfattas av artikel 6 i Europakonventionen, vilken gäller som svensk lag (SFS 1994:1219). Därför måste i detta fall också beaktas den rätt till domstolsprövning och de krav på muntlig förhandling som följer av denna artikel. - En muntlig förhandling med den av K.M-S. åberopade muntliga bevisningen - förhör med henne själv och vittnesförhör med en läkare - skulle enligt Regeringsrättens mening ha gett ett bättre underlag inför länsrättens bedömning av de medicinska frågorna i målet (jfr Europadomstolens dom den 8 februari 2005 i målet Miller mot Sverige). Mot denna bakgrund och då målet måste anses vara mycket viktigt för K.M-S. kan muntlig förhandling inte anses ha varit obehövlig. Några särskilda skäl mot att hålla muntlig förhandling har inte framkommit. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 3 FPL borde ha meddelat prövningstillstånd i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och meddelar K.M-S. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 8 maj 2003 i mål nr 15270-01. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-09-06, Perttu)