RÅ 2006 not 142

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 142. Överklagande och ansökan om resning av F.B. i mål om eftertaxering för 1993 för inkomst och skattetillägg, m.m. - Kammarrätten i Stockholm meddelade i dom den 12 mars 2004 (mål nr 3270-2001) rörande eftertaxering för 1993 för inkomst och skattetillägg m.m. avseende F.B. Kammarrättens dom överklagades av F.B. i första hand yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja honom resning och undanröja kammarrättens dom och återförvisa målet till kammarrätten för prövning i sak. I andra hand yrkade han att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd i målet. Vidare yrkade han ersättning för ombudskostnader i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2006-10-13, Lavin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Resning är ett extraordinärt rättsmedel, som kan användas om ett mål eller ärende avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande. Kammarrättens dom i målet har inte vunnit laga kraft, eftersom F.B. också överklagat domen i ordinär väg. Resningsansökan skall därför avvisas. Regeringsrätten beaktar dock vad F.B. anfört i fråga om resning vid sin prövning av frågan om prövningstillstånd med anledning av att sådant tillstånd kan meddelas bl.a. om grund för resning föreligger (36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen /1971:291/). - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Förutsättningar att bevilja F.B. ersättning för kostnader i målet i Regeringsrätten saknas varför yrkandet om ersättning skall avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd I 2006-09-28, Lundström) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten ytterligare 13 mål, mål nr 3153-3165-04, där omständigheterna var likartade.