RÅ 2006 not 143

Fråga om inhibition hade förfallit då överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om återkallelse av taxiförarlegitimation hade förfallit då överklagandet prövats i sak

Not 143. Överklagande av H.A-S. av beslut om inhibition i mål om återkallelse av taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490). - Genom beslut den 11 maj 2006 återkallade Länsstyrelsen i Skåne län H.A-S:s taxiförarlegitimation. H.A-S. överklagade beslutet och yrkade samtidigt inhibition. Länsrätten i Skåne län avslog yrkandet om inhibition i beslut den 27 juni 2006. Sedan H.A-S. överklagat beslutet beslutade Kammarrätten i Göteborg den 21 juli 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - H.A-S. överklagade och vidhöll yrkandet om inhibition. -Regeringsrätten (2006-10-16, Nord): Skälen för Regeringsrättens beslut. Länsrätten i Skåne län har genom dom den 22 september 2006 slutligt avgjort målet om återkallelse av taxiförarlegitimation. Frågan om inhibition av länsstyrelsens beslut har därmed förfallit. - Regeringsrättens beslut. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd I 2006-10-11, Hofvander)