Upphävd författning

Yrkestrafiklag (1998:490)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:490 i lydelse enligt SFS 2011:1582
Ikraft
1998-10-01
Upphäver
Lag (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
Yrkestrafiklag (1988:263)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag gäller yrkesmässig trafik, varmed avses sådan trafik som

 1. bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) och
 2. innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transporter av personer eller gods.

[S2]Lagen innehåller också särskilda bestämmelser om vissa transporter i internationell vägtrafik och om otillåten taxitrafik. Lag (2006:512).

Prop. 2005/06:109: Genom tillägget i andra stycket införs en upplysning om att lagen även innehåller en bestämmelse om otillåten taxitrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen innehåller en upplysning om de EU-förordningar som reglerar villkoren för att bedriva yrkesmässig trafik och villkoren för tillträde till de internationella marknaderna för godstransporter på väg och persontransporter med buss.

Prop. 1997/98:63: leds av att kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter föreslås upphävd och att motsvarande bestämmelser istället tas in i YTL (4 kap.).

 • NJA 2001 s. 859:Våld mot taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman. Påföljden har bestämts till fängelse.
 • NJA 2004 s. 385:Fråga om en enstaka transport kan anses utgöra olaga yrkesmässig trafik i den mening som avses i 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490).

[K1]2 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

[S2]Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lag (2010:1069).

Prop. 2011/12:80: I paragrafen anges lagens innehåll. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till trafiktillståndsförordningen och vissa bestämmelser om internationella vägtransporter.

Prop. 1997/98:63: rar 3 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik (LRL), vilken lag enligt regeringens förslag skall upphävas (se avsnitt 9). Se närmare om det nya trafikhuvudmannabegreppet i prop. 1996/97:115.

[K1]3 §  Yrkesmässig trafik kan drivas som

 1. Linjetrafik Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. En förutsättning är vidare att trafiken inte ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten.
 2. Taxitrafik Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är linjetrafik.
 3. Beställningstrafik med buss Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.
 4. Godstrafik Sådan yrkesmässig trafik som avser transport av gods.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen behandlar trafiktillståndsförordningens och denna lags tillämpningsområde. I enlighet med artikel 1.4 a i trafiktillståndsförordningen utökas förordningens tillämpningsområde till att även omfatta godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3.3.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 2 § gällande YTL. Beträffande innebörden av de olika begreppen hänvisas till förarbetena till den nuvarande bestämmelsen, prop. 1987/88:78, främst s. 46 ff. Märk att sådan yrkesmässig trafik för persontransporter med tung lastbil, terrängmotorfordon (bl.a. terrängvagnar) eller traktortåg, som inte är linjetrafik, behandlas som beställningstrafik med buss....

 • NJA 2001 s. 859:Våld mot taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman. Påföljden har bestämts till fängelse.

Tillståndsplikt

[K2]1 §  Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd.

[S2]En regional kollektivtrafikmyndighet får driva linjetrafik utan särskilt tillstånd. Myndigheten får anlita någon annan för att utföra sådan trafik. Den som utför trafiken ska ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter. Lag (2010:1069).

Prop. 2011/12:80: I paragrafen behandlas frågan om tillståndsplikt för att bedriva yrkesmässig trafik.

Av första stycket framgår att yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett gemenskapstillstånd utfärdat av den behöriga myndigheten eller ett yrkestrafiktillstånd. Det nuvarande trafiktillståndet ersätts således av två alternativa tillstånd. Ett gemenskapstillstånd ger tillståndshavaren rätt att bedriva yrkesmässig trafik både i Sverige och, i den omfattning som tillåts enligt ...

Prop. 1997/98:63: motsvarar 1 och 6 §§ LRL. I förhållande till nu gällande bestämmelser har i avsnitt 9 förtydligats att det obetingat krävs linjetrafiktillstånd för en trafikhuvudman som vill utföra linjetrafik över en länsgräns.

 • NJA 2001 s. 859:Våld mot taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman. Påföljden har bestämts till fängelse.

Prövningsmyndighet

[K2]2 §  Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen. Lag (2009:1356).

Prop. 2011/12:80: I första stycket görs en hänvisning till artikel 6.1 i trafiktillståndsförordningen. Av hänvisningen följer att prövningen av kravet på gott anseende ska avse företaget, varmed avses både fysiska och juridiska personer, och de trafikansvariga. Artikeln ger även en möjlighet att nationellt reglera vilka övriga relevanta personer som ska omfattas av prövningen av gott anseende.

Paragrafens andra stycke innehåller en uppräkning av de övriga relevanta personer vars ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen ersätter 4 § första stycket gällande YTL och 4 a § sista stycket gällande YTF. Den har emellertid förtydligats på så sätt att vissa offentligrättsliga juridiska personer uttryckligen omnämns. Detta är en exemplifiering, som inte utesluter att det undantagsvis kan finnas andra offentligrättsliga juridiska personer som kan komma i fråga för trafiktillstånd. De viktigaste privaträttsliga juridiska personerna framgår av 4 §. Uttrycket ”verksamhetens ledning” syftar på sådana juridiska personer ...

Trafikansvariga

[K2]3 §  Hos juridiska personer som har trafiktillstånd skall det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med gällande regler och god branschsed samt på ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

[S2]En trafikansvarig skall också finnas för utomlands bosatta näringsidkare som driver tillståndspliktig trafik i Sverige.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 7 § YTL.

[K2]4 §  Trafikansvariga är

 1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,
 2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,
 3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot som föreningen eller stiftelsen har utsett,
 4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar företagsledaren,
 5. i utländska företag (filialer) den verkställande direktören i filialen,
 6. i statliga och kommunala organ samt hos andra privaträttsliga juridiska personer än som avses i 1–5 den eller de som organet respektive den juridiska personen har utsett, och
 7. för näringsverksamhet som drivs av utomlands bosatta näringsidkare föreståndaren.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen medge

 1. att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara trafikansvarig, eller
 2. att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig. Lag (2009:1356).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 2 kap. 11 § YTL.

I första stycket anges vad som ska beaktas vid prövningen av kravet på gott anseende. I likhet med den nuvarande bestämmelsen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

I andra stycket anges situationer när kravet på gott anseende inte ska anses uppfyllt.

I punkten 1 hänvisas ...

Prop. 1997/98:63: I förhållande till dagens regler görs vissa tillägg och justeringar. I 3 § har en trafikansvarigs roll preciserats. I 4 § nämns uttryckligen kommanditbolag såsom en variant av handelsbolag. Detta klarläggande har föranletts av ett praktiskt behov som visat sig vid tillämpningen. Vidare har lagts till stiftelser, europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och utländska företag (filialer) samt utomlands bosatta näringsidkare. Beträffande EEIG, se lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:1927" ...

Gemensamma regler om tillståndsprövning

[K2]5 §  Trafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

[S2]Den som söker trafiktillstånd skall utöver vad som följer av första stycket kunna styrka att han uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 12 § YTL.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.16.2.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i sak 6 § första stycket gällande YTL. I paragrafen uppräknas de grundläggande kriterierna för att tillstånd att driva yrkesmässig trafik skall få meddelas. Kriterierna har språkligt anpassats till motsvarande bestämmelse i direktivet 96/26/EG. De närmare bestämmelserna återfinns i 8–12 §§.

Lagrådets inrådan har ett andra stycke lagts till för att klargöra att det är skillnad mellan det grundläggande kravet på betryggande ekonomi som ställs ...

 • RÅ 2008:59:Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har medfört att innehavaren av trafiktillståndet varnats.
 • RÅ 2008:62:Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.

[K2]6 §  I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta näringsidkare skall prövningen enligt 5 § första stycket avse den eller de som är trafikansvariga.

[S2]Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om en privaträttslig juridisk person och en utomlands bosatt näringsidkare avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande personer:

 1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

[S3]Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, anges att regeringen utser den myndighet som ska utforma respektive anordna skriftliga prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i trafiktillståndsförordningen. Det görs alltså skillnad mellan uppgifterna att utforma respektive att anordna skriftliga prov i yrkeskunnande. Uppgifterna kan tilldelas olika myndigheter. Med begreppet anordna avses att erbjuda provtillfällen och att examinera provdeltagare.

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:80#S5-5" ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 6 § andra och tredje styckena gällande YTL. De tillägg och ändringar som föreslås i 3 och 4 §§ medför dock vissa följdändringar i denna paragraf. Beträffande den krets av personer, som utöver de trafikansvariga skall genomgå lämplighetsprövning, hänvisas till prop. 1987/88:78 s. 49 f. Se också prop. 1975:6 s. 139 f. och 199 ...

[K2]7 §  Om någon av dem som anges i 6 § byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, skall den nya personens lämplighet prövas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 13 § YTL, med tillägget att villkoren ska vara förenliga med artikel 3.2 i trafiktillståndsförordningen. Detta innebär att villkoren ska vara proportionerliga och ickediskriminerande. Ett villkor kan avse en begränsning till vissa typer av transporter.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.13.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 7 § gällande YTL. Prövningen av tillkommande personer har dock lagts till. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.

[K2]8 §  Kravet på yrkeskunnande ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett skriftligt prov som anordnats av Trafikverket.

[S2]Provet ska avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om främst

 1. rättsregler,
 2. företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag,
 3. tekniska normer och driftsförhållanden, och
 4. trafiksäkerhet.

[S3]Kravet på yrkeskunnande ska även anses uppfyllt av den som kan visa ett sådant bevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter. Lag (2010:94).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen behandlar yrkestrafiktillståndets giltighet och motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 14 § YTL. Tillståndet gäller tills vidare och kan, om det finns särskilda skäl, begränsas till en viss tid. Någon motsvarighet till den nuvarande uttryckliga möjligheten att begränsa ett tillstånd till vissa transporter finns inte i bestämmelsen, eftersom en sådan begränsning kan ske med stöd av villkor enligt 2 kap. 7 §.

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:80#S5-13" ...

Prop. 1997/98:63: I dag regleras yrkeskunnandet närmare i 5 a § gällande YTF. Reglernas betydelse medför dock att dess huvuddrag bör tas in i lagen. Frågor om undantag regleras i YTF. Beträffande EG-bestämmelsen i tredje stycket se avsnitt 6.4. Regeln behandlas i avsnitt 7.2.

[K2]9 §  Den som söker trafiktillstånd skall ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen härav skall främst likviditet och soliditet beaktas.

[S2]Om inte särskilda skäl föranleder annat skall sökanden anses ha tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 18 § YTL, med följande tillägg. Möjligheten att frakta gods med stöd av ett tillstånd till persontransporter förutsätter att den huvudsakliga delen av transportverksamheten utgörs av persontransporter. Genom tillägget tydliggörs att det inte är tillåtet att huvudsakligen utföra godstransporter med stöd av ett tillstånd till persontransporter.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Prop. 1997/98:63: De ekonomiska kraven finns i dag i 5 b § gällande YTF. Liksom i fråga om yrkeskunnandet bör huvuddragen i nu aktuella regler tas in i lagen. Bestämmelserna anger vilka krav som ställs för ett respektive flera motordrivna fordon av det slag som anges i förslaget till 1 kap. 1 § YTL.

Släpfordon, som inte skall yrkestrafikanmälas, beaktas därvid inte. Beträffande ...

 • RÅ 2008:62:Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.

[K2]10 §  Den som innehar trafiktillstånd skall kunna styrka att han fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 3 kap. 10 § YTL. Av artikel 2 i trafiktillståndsförordningen följer att traktortåg och tung terrängvagn endast anses föras i yrkesmässig trafik vid transport av gods. Paragrafen begränsas därför till att behandla sådana transporter. Som en följd av detta begränsas även kravet på förarbehörighet till körkort med behörigheten C eller CE, dvs. behörighet för tung lastbil eller personbil över 3,5 ton, med eller utan släpfordon.

Bestämmelsen ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I bestämmelsen regleras tillståndshavarens skyldighet att styrka att kravet på ekonomiska resurser enligt 9 § fortlöpande är uppfyllt.

 • RÅ 2008:62:Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.

[K2]11 §  Vid prövningen av sökanden i fråga om kravet på gott anseende skall beaktas sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

[S2]Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för

 1. allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
 2. allvarliga eller upprepade överträdelser av
  1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,
  2. författningar eller föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller
  3. bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen.

Prop. 2011/12:80: Paragrafens första stycke motsvarar nuvarande 3 kap. 11 § YTL.

Ett nytt andra stycke läggs till paragrafen. Stycket innehåller en upplysning om att särskilda bestämmelser gäller för internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana bestämmelser finns i gods- och bussförordningarna.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.15.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar delar av 6 § gällande YTL och 11 a § gällande YTF. Bestämmelserna bör av samma skäl som anförts om kraven på yrkeskunnande och de ekonomiska kraven tas in i lagen. Uppräkningen av vad som aldrig kan anses utgöra gott anseende har utformats efter motsvarande bestämmelser i direktivet 96/26/EG. Förseelse mot regler om skydd av miljön har tillkommit (se avsnitt 6.4). Under punkt 2 c har tillägget ”i författningar” ...

[K2]12 §  Om en ansökan om trafiktillstånd avslås på grund av omständigheter som anges i 11 § skall en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.

Prop. 1997/98:63: I paragrafen, som saknar motsvarighet i dagens regler, införs en bestämmelse som möjliggör för tillsynsmyndigheten att även vid prövning av ansökan bestämma en tid under vilken den prövade skall anses fortsatt olämplig att driva yrkesmässig trafik. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.9.

Gemensamma regler om villkor för tillstånd

[K2]13 §  Trafiktillstånd får förenas med villkor om det finns särskilda skäl. Sådana villkor får föreskrivas såväl i samband med att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I dag gäller i fråga om möjligheten att förena tillstånd med villkor 9 § gällande YTL. För närvarande torde villkor endast kunna föreskrivas när tillstånd meddelas. I de nya reglerna slås fast att villkor även får meddelas senare under tillståndstiden. Se härom i avsnitt 7.5....

Gemensamma regler om tillstånds giltighet

[K2]14 §  Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till viss tid eller till vissa transporter.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 10 § i gällande YTL. Se även avsnitt 7.6.

[K2]15 §  Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

[S2]För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en föreståndare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga om denne ska 5 § tilllämpas. Om det inte har anmälts en föreståndare till Transportstyrelsen inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2009:1356).

Prop. 1997/98:63: I dag gäller härom 13 § gällande YTL. I förhållande härtill har tidsgränserna i första och tredje styckena om ett år respektive två månader ändrats till sex månader respektive en månad. Anledningen till detta är att dagens regler bedömts vara väl generösa. I gengäld är regeln i första stycket inte längre absolut utan längre tid kan medges vid särskilda skäl.

16 § Har upphävts genom lag (2010:1069).
17 § Har upphävts genom lag (2010:1069).

Särskilda regler för persontransporter

[K2]18 §  Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods med fordon som tillståndet avser.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 12 § i gällande YTL.

[K2]19 §  Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att före färden genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom om den taxa som han tilllämpar.

[S2]Taxan skall vara uppbyggd så att priset för transporten dels enkelt kan bedömas före färden, dels med kännedom om körd sträcka och nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden. Taxan får inte vara uppbyggd så att grunderna för prisets bestämmande förändras under färden.

[S3]Bestämmelser om prisinformation finns också i prisinformationslagen (2004:347). Lag (2004:348).

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen i första stycket motsvarar i stort 14 § gällande YTL. Genom bestämmelserna i andra stycket utmönstras den s.k. brytpunktstaxan. Befogenhet kan också ges en länsstyrelse att inom länet meddela kompletterande föreskrifter, t.ex. vid flygplatser. Bestämmelserna behandlas i avsnitt 10.2. Det tredje stycket är nytt och har lagts till i upplysande syfte....

 • RÅ 2010:70:En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på orten. Grund för ingripande enligt yrkestrafiklagen har inte ansetts föreligga.

Krav på taxiförarlegitimation

[K3]1 §  En personbil eller en lätt lastbil får föras i linjetrafik eller taxitrafik endast av den som har taxiförarlegitimation.

Prop. 2009/10:209: Ett nytt andra stycke har lagts till paragrafen. Av stycket framgår att taxiförarlegitimation under vissa omständigheter får ges till en person som har fyllt 18 år och har ett körkort med behörigheten B. Utöver kraven enligt första stycket 3–5 gäller att sökanden, inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, har förvärvat grundläggande kompetens genom en godkänd grundutbildning enligt 4 kap. 1 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2007:1157" ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap. 1 § YTL. I andra stycket anges uttryckligen att de särskilda bestämmelser som gäller för internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i gods- och bussförordningarna.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.22.

Prop. 1997/98:63: Enligt reglerna i 14 a § gällande YTL krävs särskild förarlegitimation endast i taxitrafik i detta begrepps betydelse enligt 2 § gällande YTL. Närbesläktad härmed är linjetrafik med personbil eller lätt lastbil. Detta slag av trafik utgör ofta s.k. efterfrågestyrd kompletteringstrafik och brukar utföras med vanliga taxifordon. Skäl har därför ansetts föreligga att kräva taxiförarlegitimation även för sådan trafik.

Prövningsmyndighet

[K3]2 §  Frågor om taxiförarlegitimation prövas av Transportstyrelsen. Lag (2009:1356).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap. 2 § YTL. I förhållande till den bestämmelsen ersätts begreppet trafiktillstånd med tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.22.

Prop. 1997/98:63: Enligt 4 § andra stycket gällande YTL prövas en ansökan om taxiförarlegitimation av länsstyrelsen i sökandens folkbokföringslän och frågor om återkallelse prövas av den länsstyrelse som har beslutat om legitimationen enligt 14 a § andra stycket gällande YTL. De nu föreslagna reglerna innebär att såväl ansökan som andra frågor om taxiförarlegitimation, liksom när det gäller trafiktillstånd, prövas av länsstyrelsen i det län där vederbörande är folkbokförd vid det aktuella tillfället. Regler saknas ...

Prövningen avseende taxiförarlegitimation

[K3]3 §  Taxiförarlegitimation får ges till den som

 1. har fyllt 21 år,
 2. sedan minst två år har körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D,
 3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter,
 4. i fråga om yrkeskunnande och laglydnad bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, och
 5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

[S2]För den som, inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, förvärvat grundläggande kompetens genom godkänd grundutbildning enligt 4 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D eller DE, gäller i stället för första stycket 1 och 2 att personen ska ha fyllt 18 år och ha körkort med behörigheten B.

[S3]Det som sägs i första stycket 2 om krav på innehav av körkort med behörigheten B sedan minst två år gäller inte den som under de tre senaste åren har haft taxiförarlegitimation och som vid ansökan om ny sådan har körkort med behörigheten B.

[S4]En taxiförarlegitimation gäller endast tillsammans med ett giltigt körkort. Legitimationen får förenas med villkor som är motiverade av medicinska eller andra särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att legitimationen beslutas som senare under giltighetstiden. Lag (2010:486).

Prop. 2005/06:109: Det införs ett särskilt körprov för att få taxiförarlegitimation. Den som redan har taxiförarlegitimation vid bestämmelsens ikraftträdande omfattas inte av kravet på körprov.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Bestämmelserna behandlas i avsnitt 10.1. Kravet i punkt 2 på minst två års innehav av körkort med behörigheten B innebär att sådant körkort skall ha innehafts utan avbrott under denna tid. Visst undantag härifrån regleras i andra

[K3]4 §  Den som söker eller innehar taxiförarlegitimation är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning för prövning av de medicinska krav som avses i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför 7 § sista stycket KKL.

[K3]5 §  Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan någon anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i 1 §.

[S2]Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha taxiförarlegitimation och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen. Lag (2011:1582).

Prop. 2011/12:25: I första stycket har rekvisitet ”uppenbart olämplig” ersatts med ”olämplig”, vilket är en anpassning till hur motsvarande anmälningsskyldighet beträffande körkortshavare är utformad i 10 kap. 2 § körkortslagen.

I andra stycket har det införts en skyldighet för läkare att anmäla till Transportstyrelsen om en läkare vid undersökning eller genomgång av ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför 17 a § KKL.

[K3]6 §  I ett mål eller ärende om taxiförarlegitimation får Transportstyrelsen förelägga den enskilde att ge in läkarintyg. Lag (2009:1356).

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar direkt motsvarighet i gällande YTL. Jämför 42 § KKL och 11 § tredje stycket KKF.

[K3]7 §  Kravet på yrkeskunnande enligt 3 § 4 ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett skriftligt prov som anordnats av Trafikverket. Lag (2010:94).

[K3]8 §  Om en ansökan om taxiförarlegitimation avslås på grund av att kravet på laglydnad enligt 3 § 4 inte anses uppfyllt, skall en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas under vilken den prövade skall anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 4 kap. 3–5 och 7–9 §§ YTL.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.22.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i gällande regler, reglerar karenstiden på grund av bristande vandel vid ansökan på samma sätt som angetts i 2 kap. 12 § för innehavare av trafiktillstånd. Se närmare i avsnitt 10.1.

[K3]9 §  Genom förhandsbesked kan det prövas om det finns hinder mot att taxiförarlegitimation ges.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 11 § KKL.

Krav på förarbehörighet i vissa fall

[K3]10 §  Traktortåg eller tung terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D eller E eller har taxiförarlegitimation.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför 5 § KKL. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.1.

[K3]11 §  Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att köra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför 15 c § 1 KKL.

 • NJA 2004 s. 472:En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har ansetts ha ägt rum i yrkesmässig trafik.Tillika fråga om 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken skall tillämpas på gärning som numera är tillåten på grund av annan stats inträde i EU.

4 kap. Internationella vägtransporter m.m.

Inledande bestämmelse

[K4]1 §  Med internationella vägtransporter avses i denna lag yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

[S2]För internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller särskilda bestämmelser.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en uttrycklig möjlighet att förklara en s.k. övrigt prövad person olämplig att bedriva yrkesmässig trafik. Motsvarande gäller för trafikansvariga enligt artikel 14 i trafiktillståndsförordningen. Möjligheten att förklara en person olämplig att bedriva yrkesmässig trafik enligt den nuvarande yrkestrafiklagen framgår endast av bestämmelsen om olämplighetstid i 5 kap. 3 §. Ett beslut om olämplighetsförklaring ...

Prop. 1997/98:63: Frågor om de internationella vägtransporterna behandlas i avsnitt 11. I dag regleras frågor om internationella vägtransporter i förordningen (1974:681) om internationella vägtransporter (KIV). Bestämmelsen i första stycket motsvarar 2 § första meningen KIV. Ett andra stycke har lagts till beträffande trafiken inom EES. Härmed åsyftas EG:s regelverk och den ...

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i Sverige

[K4]2 §  Internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utom landet med fordon som är registrerade i Sverige får drivas endast av den som har trafiktillstånd enligt denna lag.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 5 kap. 3 § YTL. Om någon har förklarats olämplig att bedriva yrkesmässig trafik på grund av att kravet på gott anseende inte längre är uppfyllt ska en olämplighetstid bestäm-

mas, för en trafikansvarig enligt punkten 1 och för någon övrigt prövad enligt punkten 2. Under denna tid anses den prövade olämplig att bedriva ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar delvis 3 § KIV. Den omfattar såväl cabotagetrafik som annan yrkesmässig trafik utom landet. Såsom framgår av 1 § med kommentar regleras trafiken inom EES särskilt.

[K4]3 §  På grund av överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan det vid trafik som avses i 2 § krävas särskilt tillstånd för transport av personer eller gods med ett fordon som är registrerat i Sverige (transporttillstånd).

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en möjlighet för den behöriga myndigheten att i samband med en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig ålägga denne att avlägga ett examensprov i yrkeskunnande, eller delar av ett sådant prov, i stället för att besluta en olämplighetstid. Detta får endast ske om förlusten av den trafikansvariges goda anseende bedöms ha sin grund i bristande kunskap i något eller några av de ämnen som omfattas av kunskapskraven i bilaga I till trafiktillståndsförordningen. ...

Prop. 1997/98:63: Härom gäller i dag 4 § KIV. Det transporttillstånd som nämns avser tillstånd som en svensk transportör enligt 6 § ansöker om hos Vägverket i fråga om persontransporter och hos Generaltullstyrelsen, i fråga om godstransporter. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ innebär alltså att det i förekommande fall krävs förutom ett svenskt trafiktillstånd även ett transporttillstånd av Vägverket eller av Generaltullstyrelsen. De överenskommelser som avses är bilaterala avtal. Förhandlingar om sådana avtal och om ...

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i utlandet

[K4]4 §  Internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik i Sverige med fordon som är registrerade i utlandet får utföras endast av den som har getts tillstånd av en behörig utländsk myndighet till sådana transporter.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, ges den behöriga myndigheten möjlighet att bevilja ett företag en tidsfrist för att hitta en ersättare för en person som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket yrkestrafiklagen och som inte längre uppfyller kravet på gott anseende. Tillståndet behöver alltså inte tillfälligt dras in eller återkallas direkt. I enlighet med artikel 13.3 i trafiktillståndsförordningen ska dock tillståndet, inom den beviljade ...

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar i stort 5 § första stycket KIV. De tillstånd som krävs enligt bestämmelsen meddelas av den behöriga utländska myndigheten och motsvaras närmast av ett svenskt trafiktillstånd. I 5 § andra stycket KIV ges en möjlighet för Generaltullstyrelsen att efter samråd med Vägverket föreskriva att tillstånd kan krävas för internationella vägtransporter även om de inte utförs i yrkesmässig trafik. De transporter som avses är sådana för egen räkning/firmabilstrafik som utförs av utländska ...

[K4]5 §  På grund av överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan det vid trafik som avses i 4 § utöver tillstånd enligt den bestämmelsen krävas särskilt tillstånd av en behörig utländsk myndighet för transport av personer eller gods med ett fordon som är registrerat i utlandet.

[S2]Vid trafik som avses i 4 §, med fordon registrerade i en stat med vilken Sverige inte har någon överenskommelse om vägtransporter, krävs utöver tillstånd enligt den bestämmelsen tillstånd av behörig svensk myndighet.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en uttrycklig möjlighet att återkalla ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på tillståndshavarens begäran. Detta kan ske när transportverksamhet aldrig har bedrivits eller när transportverksamheten upphör.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.16.1 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelserna saknar motsvarighet i gällande regler och har lagts till för att i förtydligande syfte erinra om det tillståndskrav som kan gälla enligt bilaterala avtal och det tillståndskrav som gäller för det fall att bilateralt avtal saknas. Bestämmelserna innebär således inte någon ändring i nu gällande ordning.

Prövningsmyndighet

[K4]6 §  Frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 5 § andra stycket prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1370).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 13 § YTL. Genom ett tillägg till paragrafen införs ett krav att tillfälligt dra in ett företags transporttillstånd när tillståndshavarens tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik tillfälligt dras in. Motsvarande gäller sedan tidigare i fråga om återkallelse av tillstånd.

Även i övrigt ska bestämmelserna ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 4 § respektive 6 § KIV men har justerats i väsentliga avseenden. Vägverket blir enligt bestämmelsen behörig att pröva alla frågor som rör persontransporter utanför EES inklusive cabotage, medan Generaltullstyrelsens behörighet över huvud taget inte omfattar frågor om tillstånd till sådana transporter. Generaltullstyrelsens behörighet omfattar i stället alla frågor om tillstånd till godstransporter utanför EES inklusive frågor om tillstånd till cabotage. Sistnämnda slag av trafik ...

Tillståndsprövning m.m.

[K4]7 §  Transporttillstånd får endast meddelas den som kan förväntas iaktta de bestämmelser som gäller för trafiken.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 5 kap. 14 § YTL, med tillägget att bestämmelsen även ska tillämpas vid tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.16.3.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 7 § KIV.

[K4]8 §  När ett transporttillstånd meddelas skall det förenas med de villkor som behövs.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 15 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 8 § KIV.

[K4]9 §  Ett transporttillstånd får inte överlåtas utan medgivande av den myndighet som har meddelat det.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 5 kap. 16 § YTL. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller av ett transporttillstånd ska oförändrat delges den som beslutet gäller. Nytt är att även beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller ett transporttillstånd och om olämplighetsförklaring av en trafikansvarig eller någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § ska delges den som beslutet gäller. Vidare så ersätts ...

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 9 § KIV. Av yrkestrafiklagens uppbyggnad och utformning följer att tillstånd av olika slag inte får överlåtas. I enlighet med i dag gällande bestämmelser tas här upp ett undantag från denna regel.

Återkallelse av trafiktillstånd

[K5]1 §  Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger, ska tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

[S2]Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får i stället varning meddelas. Lag (2009:1356).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 1 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. Även den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt trafiktillståndsförordningen utan tillstånd döms således för olaga yrkesmässig trafik. Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd innefattar även tid då tillståndet är tillfälligt indraget.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.18. ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i sak 15 § gällande YTL.

 • RÅ 2008:59:Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har medfört att innehavaren av trafiktillståndet varnats.
 • RÅ 2010:70:En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på orten. Grund för ingripande enligt yrkestrafiklagen har inte ansetts föreligga.
 • RÅ 2008:62:Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.

[K5]2 §  Ett tillstånd skall återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 §

 1. har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
 2. har dömts för allvarliga eller upprepade överträdelser av
  1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,
  2. författningar eller föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller
  3. bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen,
 3. i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter, eller
 4. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

[S2]Ett tillstånd skall också återkallas, om det vid prövning som avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av dem som prövats är olämplig.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 2 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. Även den som slutit avtal om en transport med en trafikutövare som bedrivit yrkesmässig trafik enligt trafiktillståndsförordningen utan tillstånd omfattas således av beställaransvaret. Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd innefattar även tid då tillståndet är tillfälligt indraget.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

[K5]3 §  Om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de omständigheter som anges i 2 § eller på grund av allvarliga missförhållanden enligt 1 § första stycket skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 4 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Motsvarande frågor regleras i dag i 11 a § gällande YTF. Här regleras fall av obligatorisk återkallelse, där således varning inte kan komma i fråga. Utformningen följer uppräkningen i direktivet 96/26/EG. I förhållande till dagens regler har bestämmelserna under 2 § 2 b förtydligats i förslaget i syfte att markera att återkallelse skall ske vid överträdelse av alla bestämmelser som är av väsentlig betydelse för trafiken eller trafiksäkerheten. Förseelser mot regler om skydd av miljön har tillkommit ...

[K5]4 §  Ett ärende som avses i 1-3 §§ får inte avgöras utan att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut en trafikansvarig eller annan vars lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns skall tillståndet återkallas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 5 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i stort 11 b § gällande YTF. Dock har utbytesmöjligheten nu vidgats så att den omfattar sådana prövade som avses i såväl 2 kap. 6 § som 2 kap. 7 §.

 • RÅ 2003:37:Länsstyrelsen har återkallat ett bolags tillstånd till taxi- och busstrafik. Mot bakgrund av att den kritik som riktats mot bolaget i första hand tagit sikte på förhållanden för vilka den trafikansvarige och en annan i samband med tillståndsbeslutet prövad och godkänd fysisk person ansvarat, har bolaget enligt 5 kap. 4 § yrkestrafiklagen (1998:490) bort ges skälig tid att byta ut dessa personer innan länsstyrelsen avgjorde ärendet.

[K5]5 §  Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 6 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. En polisman eller tulltjänsteman kan därmed även hindra fortsatt färd med ett fordon som framförs i strid mot trafiktillståndsförordningen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.18.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 16 § gällande YTL.

Återkallelse av taxiförarlegitimation m.m.

[K5]6 §  En taxiförarlegitimation ska återkallas av Transportstyrelsen om innehavaren

 1. genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i linjetrafik eller taxitrafik enligt 3 kap. 1 §,
 2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap. 3 §,
 3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg, eller
 4. begär att legitimationen ska återkallas.

[S2]Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas får i stället varning meddelas. Lag (2009:1356).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 8 § YTL.

Prop. 1997/98:63: I dag regleras dessa förhållanden i 14 a § andra stycket gällande YTL. Under 1 har utöver brottslig gärning även andra missförhållanden upptagits som en återkallelsegrund. Den nya bestämmelsen medger att återkallelse kan ske även av medicinska skäl samt om föreläggande att ge in läkarintyg inte följs eller innehavaren begär att legitimationen skall återkallas. Jämför 16 § KKL. I andra stycket har möjlighet att meddela varning införts.

 • RÅ 2010:118:En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.
 • RÅ 2008:49:Fråga om taxiförarlegitimation ska återkallas på grund av misshandel.

[K5]7 §  Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen saknar motsvarighet i gällande YTL. Nu införs en möjlighet att bestämma en tid under vilken den prövade skall anses fortsatt olämplig att inneha taxiförarlegitimation (jfr förslaget 2 kap. 12 §). Bestämmelserna behandlas i avsnitt 10.

[K5]8 §  En taxiförarlegitimation skall återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande, om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att slutligt återkallas enligt 6 §.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför beträffande körkort 19 § KKL.

[K5]9 §  En taxiförarlegitimation skall tas om hand av en polisman eller en åklagare

 1. om det finns grund för att ta hand om innehavarens körkort enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),
 2. om körkortet eller legitimationen har återkallats, eller
 3. om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att återkallas enligt 6 §.

[S2]En taxiförarlegitimation är ogiltig under den tid den är omhändertagen.

[K5]10 §  Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 § första stycket 3, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål avgöra om legitimationen ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka. Lag (2009:1356).

[K5]11 §  När en taxiförarlegitimation återkallas, tas om hand eller blir ogiltig av något annat skäl skall innehavaren efter anmaning överlämna den till Transportstyrelsen eller en polismyndighet. Lag (2008:1370).

[K5]12 §  Om en taxiförarlegitimation har blivit ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, skall legitimationen lämnas ut i samband med att körkortet lämnas ut.

Prop. 1997/98:63: Möjlighet att omhänderta en särskild förarlegitimation saknas i dag. Jämför emellertid beträffande körkort 23 § KKL och 50 § KKF.

Återkallelse av transporttillstånd

[K5]13 §  När ett trafiktillstånd återkallas ska även ett transporttillstånd återkallas av Transportstyrelsen.

[S2]I övrigt ska reglerna om återkallelse av trafiktillstånd i 1-5 §§ tillämpas även i fråga om transporttillstånd. Lag (2008:1370).

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar delvis 12 § KIV, men har anpassats till återkallelsegrunderna beträffande trafiktillstånd. Ett transporttillstånd kan enligt

Gemensamma bestämmelser

[K5]14 §  Till grund för slutlig återkallelse eller varning med anledning av brottslig gärning skall beträffande frågan om brott föreligger läggas en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande av ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 18 § KKL. På Lagrådets inrådan har dock i förtydligande syfte uttryckligen angivits att bestämmelsen även omfattar ett godkänt strafföreläggande och ett godkänt föreläggande av ordningsbot.

[K5]15 §  Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 26 § KKL.

[K5]16 §  Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet rör.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 45 § första stycket KKL.

Tillsyn m.m.

[K5]17 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser. Transportstyrelsen ska också i övrigt verka för att kraven på trafiksäkerhet, trafikmiljö och arbetsmiljö uppfylls samt att yrkesmässig trafik bedrivs under konkurrensvillkor som är lika för alla trafikutövare.

[S2]Transportstyrelsen utövar också tillsyn över att en innehavare av taxiförarlegitimation uppfyller de krav som gäller för legitimationen. Lag (2009:1356).

Prop. 1997/98:63: I förhållande till 19 § gällande YTL har trafikmiljö- och konkurrensaspekterna lagts till. Vidare har det inte ansetts behövligt att – som för närvarande – särskilt föreskriva att prövning får ske av att förutsättningarna för tillstånd alltjämt föreligger. Det får anses ligga i sakens natur att tillsynen innefattar denna befogenhet och skyldighet. Jämför prop. 1993/94:168 s. 18 och <a href="https://lagen.nu/prop/1993/94:168#sid19" ...

[K5]18 §  Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 20 § gällande YTL.

6 kap. Straffbestämmelser m.m.

Olaga yrkesmässig trafik m.m.

[K6]1 §  Den som uppsåtligen driver yrkesmässig trafik enligt denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 2 § YTL. I förhållande till den bestämmelsen anges inte uttryckligen den behöriga myndighetens namn, eftersom denna myndighet utses av regeringen enligt 1 kap. 6 §.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.19.

Prop. 1997/98:63: I förhållande till 21 § gällande YTL höjs straffskalan från böter eller fängelse i högst sex månader till böter eller fängelse i högst ett år. Denna straffskärpning innebär bl.a. att möjligheten för åklagare att besluta om processuella tvångsmedel utökas.

 • NJA 2004 s. 385:Fråga om en enstaka transport kan anses utgöra olaga yrkesmässig trafik i den mening som avses i 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490).

[K6]1 a §  Den som uppsåtligen utan tillstånd till taxitrafik utför en persontransport med personbil eller lätt lastbil mot ersättning efter erbjudande om körning till allmänheten döms, om gärningen inte är straffbar enligt 1 §, för otillåten taxitrafik till böter. Lag (2006:512).

Prop. 2005/06:109: Bestämmelsen är ny och innebär ett förbud mot enstaka körningar med s.k. svarttaxi. Förbudet är sekundärt i förhållande till bestämmelsen i 6 kap. 1 § om olaga yrkesmässig trafik. Det vill säga om gärningsmannen har bedrivit yrkesmässig trafik i YTL:s mening är bestämmelsen i 6 kap. 1 § tillämplig. Om kravet på yrkesmässighet däremot inte är uppfyllt skall gärningen i stället bedömas enligt ifrågavarande bestämmelse.

Med ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning ...

Beställaransvar

[K6]2 §  Har yrkesmässig trafik enligt denna lag drivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han kände till eller hade skälig anledning anta att tillstånd saknades.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 7 kap. 6 § 1 YTL och innebär att beslut i fråga om skriftliga examensprov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik inte får överklagas.

I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har beslut om prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation förts över till taxitrafiklagen (xxxx:xx). Vidare så hänvisas i fråga om provet i yrkeskunnande till gällande bestämmelse i trafiktillståndsförordningen. Slutligen anges inte uttryckligen ...

Prop. 1997/98:63: I förhållande till bestämmelsen i 22 § gällande YTL har regeln gjorts generell så att den nu omfattar all yrkesmässig trafik. Vidare ändras straffskalan från böter till böter eller fängelse i högst ett år. Se vidare avsnitt 15.

Brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation

[K6]3 §  Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon utan att inneha taxiförarlegitimation döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som saknar taxiförarlegitimation.

[S3]En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats för taxiförarlegitimationen döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 5 § YTL och behandlar frågan om överklagande av beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 3 kap. 5 § andra stycket. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen anges inte uttryckligen den behöriga myndighetens namn, eftersom denna myndighet utses av regeringen enligt 1 kap. 6 §.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.19.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i vissa fall

[K6]4 §  Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 3 kap.10 eller 11 § döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 7 kap. 6 a § YTL. Även beslut enligt trafiktillståndsförordningen ska omfattas av bestämmelsen, vilket anges i paragrafen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.19.

[K6]5 §  Den som i fall som avses i 3 kap.10 eller 11 § uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 7 kap. 7 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Både 4 och 5 §§ är nya. Jämför 35 och 36 §§ KKL.

 • NJA 2004 s. 472:En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har ansetts ha ägt rum i yrkesmässig trafik.Tillika fråga om 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken skall tillämpas på gärning som numera är tillåten på grund av annan stats inträde i EU.

Hindrande av fortsatt färd

[K6]6 §  Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen får polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Därvid får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 8 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen anges inte uttryckligen den behöriga myndighetens namn, eftersom denna myndighet utses av regeringen enligt 1 kap. 6 §.

Prop. 1997/98:63: En motsvarighet till bestämmelsen finns i 18 § KIV. Förande till verkstad är aktuellt exempelvis när taxameterutrustningen inte uppfyller gällande föreskrifter. Se vidare avsnitt 15.

Omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon

[K6]7 §  En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning i taxitrafik enligt denna lag och som inte undantagits från skyldigheten att ha taxameter får tas om hand av polisman

 1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet skall ha en sådan skylt,
 2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 § fordonslagen (2002:574),
 3. om det för fordonet gäller brukandeförbud enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller
 4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring.

[S2]Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 6 § andra meningen på motsvarande sätt. Lag (2006:237).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningen i första stycket 3 ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i vägtrafikskattelagen respektive lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

15.12 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 9 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. Även beslut enligt trafiktillståndsförordningen ska alltså gälla omedelbart om inte annat förordnas.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen som saknar motsvarighet i gällande YTL behandlas i avsnitt 15. De olika situationerna i punkterna 2–4 motsvarar i stort de som i dag är upptagna i 2 § förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik och som avses att regleras i nya YTF.

Biträde vid förundersökning

[K6]8 §  Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare eller polismyndighet som leder undersökningen begära hjälp av Tullverket samt ge tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

[S2]Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken. Lag (1999:437).

Prop. 1997/98:63: I första stycket ges åklagare eller polismyndighet som leder förundersökning av brott mot yrkestrafiklagen rätt att anlita biträde av tullmyndighet vid förundersökningen. En sådan förundersökningsledare får också uppdra åt en tulltjänsteman att själv genomföra en förundersökningsåtgärd. Förutsättningen för att få utnyttja befogenheten är att det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. I praktiken torde det röra sig om ...

7 kap. Överklagande m.m.

Prop. 1997/98:63: 1–3 §§ I förhållande till 23 och 23 a §§ gällande YTL har förbudet att överklaga beslut om varning tagits bort. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. Beträffande 3 § första meningen, se prop. 1988/89:26 s. 20 f. De trafikpolitiska inslagen i frågor rörande linjetrafik är alltjämt så starka att regeringen bör vara högsta instans.

Trafiktillstånd

1 § Har upphävts genom lag (2010:1069).

[K7]2 §  Transportstyrelsens beslut i frågor om yrkesmässig trafik får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2010:1069).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 8 kap. 2 § YTL och avser bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i trafiktillståndsförordningen och lagen. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har bemyndigandet att meddela ytterligare föreskrifter preciserats.

Enligt punkten 1 får ytterligare föreskrifter meddelas i fråga om krav för att få bedriva yrkesmässig trafik. Härmed avses kraven på etablering i en medlemsstat, gott anseende, ...

3 § Har upphävts genom lag (2009:1356).

Taxiförarlegitimation

[K7]4 §  Transportstyrelsens beslut i frågor om taxiförarlegitimation får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2009:1356).

Prop. 1997/98:63: Jämför i dag 23 § första stycket gällande YTL. Även i detta sammanhang skall beslut om varning få överklagas.

Transporttillstånd

[K7]5 §  Transportstyrelsens beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 4 kap. 5 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2008:1370).

Prop. 1997/98:63: Bestämmelser om överklagande av beslut om transporttillstånd finns i dag i 19 § KIV. En anpassning har nu skett till vad som numera allmänt gäller inom förvaltningsprocessen, nämligen att överklagande skall ske till allmän förvaltningsdomstol. Samma ordning gäller redan i fråga om tillstånd avseende trafik inom EU och EES, se 6 § förordningen (1995:525) om behöriga ...

Gemensamma bestämmelser

[K7]6 §  Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller 3 kap. 7 §,
 2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § första stycket 5, och
 3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt 5 kap. 9 §.

[S2]Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs. Lag (2007:93).

Prop. 1997/98:63: Jämför 18 a § gällande YTF, 46 § KKL och 106 § KKF.

[K7]6 a §  I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller tillämplig förordning, som får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

[S2]Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

[S3]Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett landsting, överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

[S4]Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades. Lag (2009:1357).

[K7]7 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 23 § andra stycket gällande YTL.

[K7]8 §  Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten. Lag (2009:1356).

Prop. 1997/98:63: Beträffande första stycket, se 23 a § andra stycket i gällande YTL. Det föreslagna andra stycket motsvarar sista meningen i 23 a § första stycket gällande YTL. Bestämmelserna har dock nu utformats så att de täcker alla förvaltningsmyndigheter som är aktuella i sammanhanget. I nuvarande första och andra meningarna av 23 a § gällande YTL ges den grundläggande befogenheten för länsstyrelserna och Vägverket att föra talan hos allmän förvaltningsdomstol i mål enligt lagen. Den bestämmelsen ...

Verkställighet

[K7]9 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Prop. 1997/98:63: Härom gäller i dag 18 § gällande YTF. I förhållande till den bestämmelsen föreslås nu en skärpning beträffande beslut om återkallelse av trafiktillstånd.

8 kap. Bemyndiganden

[K8]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Undantag får förenas med villkor.

[K8]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

 1. taxitrafik såvitt gäller prisinformation, utmärkning av fordon och den lokalkännedom som taxiförare bör ha,
 2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning,
 3. registrering av tillståndsinnehav och innehav av taxiförarlegitimation,
 4. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter,
 5. körprov för taxiförarlegitimation, samt
 6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller tillämplig förordning. Lag (2009:1356).

Prop. 2005/06:109: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter också om körprov för taxiförarlegitimation.

Prop. 1997/98:63: Jämför 24 § gällande YTL. I 1 § har nu lagts till att undantag får förenas med villkor. I 2 § är punkterna 1 och 2 nya. Härvidlag hänvisas till avsnitt 9.2 respektive avsnitt 9.6.

[K8]3 §  Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig får regeringen föreskriva att denna lag helt eller delvis inte skall tillämpas.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 25 § gällande YTL.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Yrkestrafiklag (1998:490)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik och yrkestrafiklagen (1988:263) skall upphöra att gälla.
 2. Trafiktillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.
 3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett sådant tillstånd skall fortfarande gälla.
 4. Ett särskilt medgivande till trafik som har lämnats enligt lagen om rätt att driva viss linjetrafik gäller också fortsättningsvis, inbegripet de villkor och begränsningar som kan ha föreskrivits för det.
 5. I fråga om den som har erhållit trafiktillstånd enligt äldre bestämmelser tillämpas kapitalkraven i 5 b § yrkestrafikförordningen (1988:1503) intill utgången av år 2000.
 6. Ärende som före ikraftträdandet inte har avslutats hos den myndighet som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva det skall prövas av den myndigheten även om denna inte är behörig enligt den nya lagen.
 7. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
CELEX-nr
396L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:491) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:266, Prop. 1997/98:56, Bet. 1997/98:TU10
Omfattning
ändr. 2 kap 16, 17 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:437) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 8 §, 7 kap 5 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2001:572) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 7 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:580) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 6 kap 7 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:638) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:8, Prop. 2002/03:105, Bet. 2003/04:TU2
Omfattning
ändr. 6 kap 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:348) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:192
Omfattning
ändr. 2 kap 19 §
Ikraftträder
2004-10-01

Lag (2006:237) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Brukandeförbud som har inträtt enligt äldre bestämmelser skall gälla som användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 6 kap 7 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:512) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 såvitt avser 1 kap. 1 § och 6 kap. 1 a § och i övrigt den 1 april 2007.
 2. För ansökningar om taxiförarlegitimation som getts in före den 1 april 2007 gäller 3 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:259, Prop. 2005/06:109, Bet. 2005/06:TU14
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §, 8 kap 2 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:93) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42, Bet. 2006/07:TU10
Omfattning
ändr. 7 kap 6 §
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2008:1370) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket respektive Tullverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 6 §, 5 kap 11, 13 §§, 7 kap 1, 3, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1356) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
upph. 7 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 2, 4, 15, 17 §§, 3 kap. 2, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 6, 10, 17 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 8 §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 §; ny 7 kap. 6 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1357) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 7 kap. 6 a §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:94) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:183, Prop. 2009/10:59, Bet. 2009/10:TU9
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §, 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:486) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1069) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:379, Prop. 2009/10:200, Bet. 2009/10:TU21
Omfattning
upph. 2 kap. 16, 17 §§ , 7 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1582) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-02-01

Ändring, SFS 2012:210

Omfattning
upph.