RÅ 2006 not 144

Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete m.m. avseende förberedande av överklagande av kammarrättsdom

Not 144. Yrkande om ersättning för arbete m.m. till offentligt biträde i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Advokaten O.H. var förordnad som offentligt biträde för I.A. i ett mål i Kammarrätten i Göteborg angående upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kammarrätten meddelade dom i målet den 21 oktober 2005 (mål nr 4419-05). - O.H. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja honom ersättning med sammanlagt 2 357 kr för arbete och utlägg (tolkersättning) som offentligt biträde. Till stöd för sin ansökan anförde han i huvudsak följande. Efter kammarrättens dom kontaktade I.A. honom per telefon och uppgav att hon önskade diskutera ett överklagande av kammarrättens dom. Efter ett besök hos honom med tolk den 8 november 2005 meddelade hon emellertid att hon inte längre ville överklaga domen. -Regeringsrätten (2006-10-16, Eliason, Stävberg, Kindlund, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäligt att tillerkänna O.H. ersättning med yrkat belopp för det biträde han lämnat I.A. avseende förberedande av fullföljd hos Regeringsrätten (jfr NJA 1993 s. 214). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beslutar att ersättning skall betalas till O.H. som offentligt biträde med sammanlagt 2 357 kr (inklusive mervärdesskatt), varav 1 260 kr för arbete och 1 097 kr för utlägg. (fd II 2006-09-20, Lif)