RÅ 2006 not 145

Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning ansågs tillämpliga vid omstrukturering inom en koncern (förhandsbesked)

Not 145. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav Bonnier Tidskrifter AB jämte medsökande följande. Bonnierkoncernen består av 6 affärsområden. Varje affärsområde är indelat i ett antal affärsgrupper. Indelningen i affärsgrupper är antingen geografisk eller produktorienterad. Legalt består koncernen av ca 400 bolag. Antal nivåer i koncernen är ca 10. - Inom koncernledningen har man för att förenkla rapporteringen beslutat att så långt möjligt begränsa antalet bolag och nivåer i koncernen och att renodla bolagsstrukturen så att den legala och den operativa strukturen överensstämmer. - För att åstadkomma den förenklade och affärsområdesanpassade koncernbildningen kommer ett stort antal likvidationer, fusioner och bolagsöverlåtelser och att ske. Vissa överlåtelser kommer att göras från moder till dotterbolag. Andra kommer att göras från dotterbolag till moderbolag medan ytterligare andra kommer att göras från ett bolag till dess systerbolag eller till dess moderbolags systerbolag. Samtliga överlåtelser kommer av finansiella skäl att ske till bokfört/skattemässigt värde, det vill säga i majoriteten av fallen till underpris. - Bl.a. avses Resumé Förlag AB överlåtas från Bonnier Tidskrifter AB, för närvarande dotterbolag till Bonnier Entertainment AB, till Bonnier Magazine AB, blivande systerbolag till Bonnier Entertainment AB. Beroende när överlåtelserna sker kan överlåtelsen beskrivas som en överlåtelse till ett systerbolag, till det överlåtande bolagets moderbolag eller som en försäljning av ett bolag från dotterbolag till moderbolag eftersom även Bonnier Tidskrifter AB skall överlåtas till Bonnier Magazine AB. - Resumé Förlag AB är ett skalbolag då kassa och fordringar överstiger 90 procent av balansomslutningen. - Inom Bonnierkoncernen kommer det således att genomföras ett stort antal organisatoriskt betingade överlåtelser av skalbolag. - För att undvika skalbolagsbeskattning är det givetvis av stor betydelse för koncernen att få klarhet i om de överlåtna bolagen och alla dessas intressebolag kommer att vara skyldiga att lämna skalbolagsdeklarationer enligt 25 a kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, eller om bestämmelsen i 25 a kap. 12 § eller 13 § IL är tillämplig på överlåtelserna. Frågorna har därjämte stor principiell betydelse pga. avsaknad av vägledande förarbetsuttalanden och praxis. - Bonnier Tidskrifter AB jämte medsökande hemställer mot nu angiven bakgrund att Skatterättsnämnden genom förhandsbesked besvarar bl.a. följande frågor. Är undantaget från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 12 § IL tillämpligt om4 a) Bonnier Tidskrifter AB överlåter Resumé Förlag AB till Bonnier Magazine AB (dvs. ett moderbolag överlåter ett dotterbolag som är ett skalbolag till ett bolag som är systerbolag till det överlåtande bolagets moderbolag). - Om svaret på fråga 4 a är nekande önskar sökanden svar på följande fråga. Är "ventilen" i 25 a kap. 13 § IL tillämplig om 4 b) Bonnier Tidskrifter AB överlåter Resumé Förlag AB till Bonnier Magazine AB (dvs. ett moderbolag överlåter ett dotterbolag som är ett skalbolag till ett bolag som är systerbolag till det överlåtande bolagets moderbolag). - Skatterättsnämnden äger förutsätta att den ersättning som köparen erlägger understiger marknadsvärdet och understiger 75 procent av den beskattade vinsten i skalbolaget. - Skatterättsnämnden äger vidare förutsätta att de överlåtna bolagen kommer inte att vidareförsäljas förrän tidigast efter utgången av det år som den koncerninterna överlåtelsen sker samt att innan en eventuell vidareförsäljning sker kommer det överlåtna bolaget att ha betalat de inkomstskatter på den löpande vinsten i bolaget som förfallit till betalning. - Skatterättsnämnden (2005-12-16, André, ordf., Wingren, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked. Fråga 4a. Skalbolagsbeskattning skall ej ske. - Motivering. Sökandebolagen ingår i Bonnierkoncernen med Albert Bonnier AB som moderbolag. De avser att överlåta sina aktier i ett antal helägda dotterbolag till andra bolag inom koncernen. Överlåtelserna skall ske dels till bolag som överlåtande bolag äger direkt eller indirekt, dels till överlåtande bolags moderbolag eller till systerbolag till moderbolaget. De bolag som skall överlåtas är skalbolag enligt 25 a kap. 9 § andra stycket IL. De innehåller inga obeskattade reserver i form av periodiseringsfonder. - Fråga är i första hand om undantaget från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 12 § IL är tillämpligt. - Nämnden gör följande bedömning. - Om en avyttring inte leder till att ett väsentligt inflytande i bolaget går över till någon annan skall enligt den aktualiserade bestämmelsen skalbolagsbeskattning ske bara om det föreligger särskilda omständigheter. - I RÅ 2003 ref. 68 prövades motsvarande bestämmelse avseende fysiska personers avyttringar av andelar i skalbolag i 49 a kap. 12 § andra stycket IL. Regeringsrätten fann att den bestämmelsen var tillämplig vid en intern aktieöverlåtelse (den skattskyldige avsåg att avyttra samtliga aktier i ett av honom ägt aktiebolag till ett annat likaledes av honom ägt aktiebolag) eftersom den skattskyldige som yttersta ägare även i fortsättningen skulle ha kvar det bestämmande inflytandet över det avyttrade bolaget. - Motsvarande synsätt gör sig gällande när som i förevarande fall det bestämmande inflytandet över det överlåtna bolaget finns högre upp i koncernen än hos överlåtande bolag. Med hänsyn härtill och till att en sådan uppfattning kan förenas med lydelsen av den nu aktuella bestämmelsen får samtliga omfrågade överlåtelser anses falla inom tillämpningsområdet för bestämmelsen. - Frågan blir då om det föreligger sådana omständigheter som bör medföra att skalbolagsbeskattning skall ske. - Såsom Skatteverket anfört kan det i vissa fall vid interna aktieöverlåtelser - beroende på prissättning och möjligheter till vidareöverlåtelser utanför koncernen - uppkomma situationer då en utebliven skalbolagsbeskattning av den interna aktieöverlåtelsen ger förutsättningar för att i ett senare skede överlåta bolaget ifråga med obeskattade vinstmedel utan att skalbolagsbeskattning skulle kunna ske. - Motsvarande situation aktualiserades i det ovannämnda rättsfallet. Regeringsrättens bedömning att några särskilda omständigheter inte förelåg i det fallet gjordes bl.a. mot bakgrund av den där lämnade förutsättningen att bolaget, som avsågs med avyttringen av aktierna, skulle betala skatten med anledning av den kommande inkomsttaxeringen avseende överlåtelseåret. - I fråga om överlåtelserna har sökandebolagen uppgivit bl.a. följande. Det finns inte några planer på att aktierna i överlåtna bolag skall vidareöverlåtas till externa förvärvare men det kan inte uteslutas att så kan komma att ske. Eventuella vidareöverlåtelser kommer att ske först efter utgången av det beskattningsår under vilket de koncerninterna överlåtelserna sker. Före vidareöverlåtelse kommer överlåtet bolag att ha betalat den inkomstskatt på. löpande vinst som då har förfallit till betalning. Nämnden utgår från att sökandebolagen därmed avsett att ge som förutsättning att i det enskilda fallet kommer någon vidareöverlåtelse inte att ske innan den inkomstskatt som belöper på överlåtelseåret och tidigare beskattningsår har betalats av överlåtet bolag. - Med hänsyn till det anförda anser nämnden att det inte föreligger särskilda omständigheter som skall medföra skalbolagsbeskattning. - Fråga 4 b förfaller. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet vad avser fråga 4 a och förklara att bestämmelsen i 25 a kap. 12 § IL inte var tillämplig på den överlåtelse som avses. Om Regeringsrätten biföll yrkandet ansåg verket att fråga 4 b borde besvaras jakande. Verket anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Att det överlåtande bolagets moderbolag har ett väsentligt inflytande över det sålda bolaget förtar inte det faktum att ett väsentligt inflytande ändå övergått från säljare till köpare. Bestämmelsen i 25 a kap. 12 § IL är därför inte tillämplig i detta fall. I stället borde den s.k. ventilen i 25 a kap. 13 § IL vara tillämplig på transaktionen. - Bonnier Tidskrifter AB bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. I den ifrågavarande underkoncernen är det yttersta moderbolaget Bonnier Holding AB. Detta bolag har såväl före som efter överlåtelsen det bestämmande inflytandet över det överlåtna bolaget. Skalbolagsbeskattning skall därför inte ske med stöd av 25 a kap. 12 § IL. - Regeringsrätten (2006-10-16, Almgren, Stävberg, Kindlund, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden i den del som överklagats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 4 a. (fd II 2006-09-20, Heilbrunn)