RÅ 2006 not 146

Instansordningen -ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 146. Ansökan av E.B.L. om resning i mål om arbetskadeersättning. - Sedan Västmanlands läns allmänna försäkringskassa avvisat en av E.B.L. framställd begäran om ny arbetsskadeprövning med motiveringen att samma fråga tidigare prövats av domstol genom ett lagakraftvunnet avgörande och att kassan därför var förhindrad att pröva frågan på nytt överklagade hon beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län. I dom den 14 februari 2002 avslog länsrätten överklagandet. Sedan E.B.L. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm den 27 november 2002 att inte meddela prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelade härefter i beslut den 18 februari 2004 inte prövningstillstånd i målet. E.B.L. begärde resning hos Regeringsrätten. I beslut den 28 april 2005 avvisade Regeringsrätten ansökningen med motiveringen att det ankom på kammarrätten att pröva denna och överlämnade målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. - E.B.L. yrkade åter resning i målet samt vidare muntlig förhandling och advokathjälp. Till stöd för sin talan åberopade hon i huvudsak att det fanns synnerliga skäl för resning och att hon hade en arbetsskada med livslångt lidande. -Regeringsrätten (2006-10-05, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela E.B.L. prövningstillstånd i målet har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten och Regeringsrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållanden och eftersom E.B.L., som hennes framställning får förstås, vill ha länsrättens avgörande i sak ändrat ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen skall därför avvisas och handlingarna överlämnas till kammarrätten för handläggning. Det är därmed kammarrättens sak att ta ställning till frågorna om advokathjälp och muntlig förhandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar E.B.L:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 2006-10-05, Hoffstedt)