RÅ 2006 not 15

Ersättning beviljades inte i mål om betalningssäkring / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Mål ang. interimistiskt beslut avskrevs sedan länsrätt fattat slutligt beslut om betalningssäkring

Not 15. Överklagande av P.K. av beslut ang. betalningssäkring. - Länsrätten i Skåne län biföll genom interimistiskt beslut den 4 mars 2005 en av Skatteverket gjord ansökan om att genom betalningssäkring, för att säkerställa statens fordran på inkomstskatt för taxeringsåren 2003 och 2004, jämte skattetillägg, på mervärdesskatt för perioden 2002-2004, jämte skattetillägg, på arbetsgivaravgifter för perioden 2002-2004, jämte skattetillägg, samt på ansvar för ej avdragna skatter för perioden 2002-2004, jämte skattetillägg få ta i anspråk så mycket av P.K:s egendom som svarar mot 784 997 kr. - Genom beslut den 21 april 2005 avslog länsrätten P.K:s begäran om hävning av beslutet. - I beslut den 18 oktober 2005 nedsattes betalningssäkringen till att motsvara ett beräknat fordringsbelopp om 547 457 kr. - Sedan P.K. överklagat beslutet avslog Kammarrätten i Göteborg, genom beslut den 20 december 2005, hans överklagande och avslog även hans yrkande om kostnadsersättning. - P.K. överklagade kammarrättens beslut och yrkade i första hand att kammarrättens beslut om betalningssäkring skulle hävas i sin helhet. I andra hand yrkade han att beslutet om betalningssäkring skulle nedsättas till ett belopp som högst motsvarar halva den skatt och de avgifter som påförts. - P.K. yrkade även att Regeringsrätten snarast skulle förordna att betalningssäkringsbeslutet i sin helhet, alternativt till det belopp Regeringsrätten fann skäligt, tills vidare icke skulle gälla. - Vidare yrkade P.K. att Regeringsrätten skulle ändra kammarrättens beslut och medge honom ersättning med 9 600 kr avseende handläggningen i kammarrätten samt medge honom ersättning för kostnader för ombud avseende handläggningen i Regeringsrätten med 6 000 kr enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. -Regeringsrätten (2006-02-06, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten i Skåne län har genom dom den 19 januari 2006 fattat slutligt beslut om betalningssäkring. Domen gäller omedelbart. Frågan om tidigare beslutad betalningssäkring har härigenom fallit. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av P.K:s yrkande om ersättning för sina kostnader i kammarrätten. - Regeringsrätten finner inte skäl att medge P.K. ersättning för kostnader i Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet i den del det avser betalningssäkring. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd i den del målet avser ersättning för kostnader i kammarrätten. - Regeringsrätten avslår P.K:s yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd I 2006-02-01, Krantz)