RÅ 2006 not 151

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd gällde / Bygglov m.m. (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling och syn / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling och syn i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov m.m. då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling och syn (synnerliga skäl)

Not 151. Överklagande av I.B. och P.Å.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bygglov m.m. - Byggnadsnämnden i Lidingö kommun beslutade den 23 oktober 2001 att avslå I.B:s och P.Å.B:s ansökan om bygg- och marklov i efterhand för en mur på fastigheten Gösen 30. Som skäl för beslutet angavs att muren inverkade menligt på trafiksäkerheten. Nämnden beslutade samtidigt att förelägga I.B. och P.Å.B att avlägsna de delar av muren som inte omfattades av ett år 1996 beviljat lov. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog genom beslut den 16 september 2002 I.B:s och P.Å.B:s överklagande av byggnadsnämndens beslut. I överklagande hos Länsrätten i Stockholms län yrkade I.B. och P.Å.B. syn och muntlig förhandling, varvid förhör skulle hållas med L.K. som avgett ett utlåtande om murens inverkan på trafiksäkerheten. Länsrätten fann i beslut den 10 oktober 2002 att det var obehövligt med syn och muntlig förhandling och avslog yrkandena därom. I dom den 21 februari 2003 avslog länsrätten överklagandet (mål nr 17680-02). Sedan I.B. och P.Å.B. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm den 13 augusti 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - I.B. och P.Å.B. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle visa målet åter till kammarrätten för förnyad behandling alternativt uppta målet till prövning i såväl materiellt som formellt avseende och bifalla deras talan. De anförde bl.a. att länsrätten enligt 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, och artikel 6 i Europakonventionen borde ha hållit muntlig förhandling i målet och att länsrätten också borde ha förordnat om syn. - Byggnadsnämnden i Lidingö kommun yttrade sig i målet. -Regeringsrätten (2006-10-18, Nordborg, Sandström, Dexe, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket FPL skall kammarrätten meddela prövningstillstånd, förutom i vissa särskilt angivna fall, om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Enligt 9 § tredje stycket FPL skall muntlig förhandling hållas i kammarrätt och länsrätt om enskild som för talan begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Av förarbetena till lagen (prop. 1971:30 Del 2 s. 537) framgår att rätten skall ta stor hänsyn till parts önskemål om muntlig förhandling. Önskemålet bör frångås endast om rätten är övertygad om att den föreliggande utredningen gör förhandlingen obehövlig eller att särskilda omständigheter talar mot förhandling. Frågan huruvida en muntlig förhandling är obehövlig eller inte bör i första hand bedömas mot bakgrund av den föreliggande utredningen i målet men även andra faktorer kan tillmätas betydelse, t.ex. att målet är mycket viktigt för den enskilde och att han genom förhandlingen kan få en bättre förståelse för innebörden av det blivande avgörandet i målet. I förevarande fall måste också beaktas den rätt till domstolsprövning och därmed sammanhängande krav på muntlig förhandling som följer av artikel 6 i Europakonventionen vilken gäller som svensk lag. - Målet rör i sak frågan om den uppförda muren på fastigheten Gösen 30 inverkar menligt på trafiksäkerheten i den mening som avses i 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10). Under handläggningen i länsrätten yrkade I.B. och P.Å.B. syn och muntlig förhandling med förhör rörande murens inverkan på trafiksäkerheten. En muntlig förhandling i länsrätten hade kunnat vara av värde inför avgörandet av målet och kan därför inte anses ha varit obehövlig. Inte heller har särskilda skäl mot en sådan förhandling framkommit. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 3 FPL borde ha meddelat tillstånd för prövning av I.B:s och P.Å.B:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar I.B. och P.Å.B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av deras överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 21 februari 2003 i mål nr 17680-02. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-09-20, H. Larsson)