RÅ 2006 not 157

Ansökan av Luftfartsverket om rättsprövning av beslut om ändrade villkor för verksamhet vid flygplats avvisades

Not 157. Ansökan av Luftfartsverket om rättsprövning av beslut ang. ändrade villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen. - Regeringen föreskrev år 1980 särskilda villkor, bl.a. avseende buller, för verksamheten vid Bromma flygplats. Naturvårdsverket och Luftfartsverket ansökte år 1993 om omprövning av vissa villkor. Miljödomstolen begärde med stöd av 24 kap. 10 § miljöbalken regeringens medgivande att ändra villkoren. -Regeringen (Miljödepartementet, 2005-04-14) medgav att Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, fick ändra villkoren och anförde bl.a. följande. Som framgår av miljödomstolens yttrande är flertalet av de villkor enligt miljöskyddslagen som regeringen föreskrev 1980 föråldrade. De bör därför ändras eller upphävas. Ordningen för prövning av miljöfarliga verksamheter regleras numera i miljöbalken och regeringens tidigare funktion som överprövningsinstans har överförts på Miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Regeringen finner det lämpligt att utformningen av nya och ändamålsenliga villkor för verksamheten vid Bromma flygplats sker inom ramen för miljöbalkens prövningsordning. Det innebär att miljödomstolen utan direktiv från regeringen bör få ändra de aktuella villkoren på det sätt som domstolen bedömer vara lämpligt. - Luftfartsverket ansökte om rättsprövning. Verket anförde bl.a. följande. Beslutet att medge ändring av de bullervillkor som regeringen tidigare föreskrivit för verksamheten vid Bromma flygplats strider mot bestämmelserna om tillståndets rättskraft i 18, 22 och 23 §§miljöskyddslagen (1969:387) och i 24 kap.1 och 5 §§miljöbalken jämförd med 5 och 31 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. - Regeringsrätten (2006-10-23, Eliason, Almgren, Stävberg, Kindlund, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringen meddelade beslut i ärendet den 14 april 2005. Den 1 juli 2006 trädde lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut i kraft varvid lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla. Enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall den upphävda lagen dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - I målet har inte framkommit sådana omständigheter som medför att Luftfartsverkets ansökan kan bli föremål för prövning enligt den upphävda lagen. - Enligt 1 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. - Det klandrade beslutet innefattar såvitt avser Luftfartsverket inte någon prövning av sådan enskilds civila rättigheter eller skyldigheter som avses i ovan nämnda bestämmelse. Luftfartsverkets ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2006-09-20, T. Lindvall)