RÅ 2006 not 161

Ohälsa försenade ansökan om rättsprövning (avslag) / En skrivelse angående ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 161. Ansökan av A.O. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan, m.m. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) avslog den 28 april 2005 A.O:s överklagande avseende detaljplan för fastigheten Haverdal 2:131, Harplinge, i Halmstads kommun. I en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 19 maj 2005 överklagade A.O. regeringens beslut. Regeringen beslutade den 9 juni 2005 att inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen (regeringens ärende M2005/3266/F/P). I samband med att detta regeringsbeslut expedierades informerade handläggande tjänsteman vid departementet skriftligen A.O. om att regeringens beslut "inte kan överklagas i vanlig mening" och om möjligheten till rättsprövning i vissa fall samt om den tidsfrist som gäller, dvs. att en ansökan om rättsprövning skall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för regeringens beslut. - A.O. ansökte, i en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 5 oktober 2005, om rättsprövning av regeringens beslut i ärende M2005/3266/F/P. Han anförde bl.a. att han på grund av ohälsa inte tidigare kunnat ge in någon ansökan. -Regeringsrätten (2006-10-25, Lavin, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den 1 juli 2006 trädde lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut i kraft. Enligt 1 § den lagen får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. - Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av A.O:s skrivelse är inte ett beslut av beskaffenhet att kunna rättsprövas. Ansökningen, såvitt den avser detta regeringsbeslut, skall därför avvisas. - A.O:s skrivelse kan emellertid också förstås så att den avser en begäran om rättsprövning av regeringens grundbeslut i ärendet den 28 april 2005, i vilket regeringen tog upp A.O:s överklagande till sakprövning och avslog överklagandet. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till den nu gällande rättsprövningslagen följer att den upphävda lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut alltjämt skall tillämpas beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som kunde ha prövats enligt denna lag. Enligt 3 § samma lag skall en ansökan om rättsprövning ha kommit in till den domstol som skall pröva ansökan inom tre månader från dagen för beslutet. - Ansökningen har kommit in till Regeringsrätten den 5 oktober 2005 och således efter den tid inom vilken en ansökan om rättsprövning skall göras. Ansökningen skall därför avvisas också såvitt den kan anses avse nämnda regeringsbeslut. - Vid en sådan utgång i målet uppfattar Regeringsrätten A.O:s hänvisning till att han drabbats av ohälsa som en ansökan om återställande av försutten tid. Av 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att tiden för överklagande eller en därmed jämförlig åtgärd får återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Någon sådan omständighet har inte visats. Ansökningen om återställande av försutten tid skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar A.O:s ansökan om rättsprövning och avslår yrkandet om återställande om försutten tid. (fd I 2006-10-05, H. Larsson)