RÅ 2006 not 167

Överklagande av Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ang. anslutningsavgift enligt ellagen

Not 167. Överklagande av Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ang. anslutningsavgift enligt ellagen. -Sydkraft Nät Syd AB (numera E.ON Elnät Sverige AB) debiterade makarna P.W. och S.W. en avgift om 61 600 kr exklusive mervärdesskatt för nyanslutning av fastigheten Växjö Bergunda 8:5. - Sedan P.W. och S.W. begärt att avgiften skulle prövas enligt 3 kap. 7 § ellagen (1997:857) beslutade Energimyndigheten (2001-06-13) att anslutningsavgift fick debiteras med högst 44 300 kr exklusive mervärdesskatt. - Bolaget överklagade beslutet och yrkade att det skulle undanröjas men Länsrätten i Södermanlands län (2003-06-23, ordf. Svensson) avslog överklagandet. - Sedan bolaget överklagat länsrättens dom biföll Kammarrätten i Stockholm (2004-11-09, Nylund, Lagebrant Torén, Erlingsson, referent)överklagandet. - Energimyndigheten överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att bolaget hade rätt att debitera högst 44 300 kr exklusive mervärdesskatt. Bolaget anförde att det hade beslutat återbetala 20 000 kr, med tillägg för mervärdesskatt och avkastningsränta, till P.W. och S.W. i anledning av att det aktuella ledningsavsnittet ännu inte förstärkts. Den av bolaget tillämpade fördelningsmetoden hade därmed slutligen inneburit att anslutningskostnaderna för P.W. och S.W. uppgick till 41 600 kr med tillägg för mervärdesskatt. Bolaget gjorde därför numera gällande att bolaget ägde debitera P.W. och S.W. högst 41 600 kr med tillägg för mervärdesskatt. Bolaget hemställde i första hand att Regeringsrätten skulle undanröja underinstansernas avgöranden och återförvisa ärendet till Energimyndigheten för eventuell fortsatt handläggning. - Energimyndigheten hemställde att målet skulle prövas i sak oaktat att återbetalning skett. - Regeringsrätten (2006-10-27, Eliason, Almgren, Stävberg, Kindlund, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 kap. 7 § första stycket ellagen är den som har nätkoncession för ett område, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom området till ledningsnätet. - Målet har i underinstanserna främst rört frågan om vem som skall stå för kostnaderna för den förstärkning av bolagets ledningsnät som ansågs behöva göras i anslutning till att P.W:s och S.W:s fastighet skulle anslutas till nätet. Eftersom det numera visat sig att någon förstärkningsåtgärd inte behövde genomföras och bolaget betalat tillbaka det belopp som P.W. och S.W. erlagt för åtgärden saknas förutsättningar att pröva skäligheten av den kostnaden. - De av bolaget ursprungligen beräknade kostnaderna för anslutningen uppgick till 68 000 kr exklusive mervärdesskatt. Från detta belopp gjordes ett avdrag på 6 400 kr med anledning av en av bolaget tillämpad schablonmetod (av bolaget benämnd takbeloppsprincipen). Energimyndigheten, som anser att någon takbeloppsprincip inte skall användas, yrkar att bolaget skall äga debitera högst 44 300 kr exklusive mervärdesskatt. P.W. och S.W. är av samma mening. Bolaget gör gällande att det äger debitera makarna W. högst 41 600 kr exklusive mervärdesskatt. Orsaken till skillnaden mellan beloppen är att Energimyndigheten dels inte tagit hänsyn till den minskning av anslutningskostnaden med 6 400 kr som en tillämpning av takbeloppsprincipen i detta fall medför, dels ansett att bolaget inte äger debitera halva kostnaden för ett kabelskåp med 3 714 kr eftersom skåpet inte har direkt anknytning till P.W:s och S.W:s anläggning. Av utredningen framgår att skåpet har satts upp. - Eftersom det belopp som bolaget anser sig ha rätt att debitera således är 2 700 kr lägre än vad Energimyndigheten anser vara högsta skäliga avgift saknas enligt Regeringsrättens mening anledning att i nu förevarande mål göra någon prövning av beräkningsmetoderna. Avgiften bör fastställas till det belopp som bolaget numera anser att det ägt debitera. Någon anledning att återförvisa målet till Energimyndigheten för ny prövning föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av kammarrättens och länsrättens domar och Energimyndighetens beslut förklarar Regeringsrätten att E.ON Elnät Sverige AB äger debitera P.W. och S.W. högst 41 600 kr exklusive mervärdesskatt för anslutning av fastigheten Växjö Bergunda 8:5. (fd II 2006-09-20, T. Lindvall)