RÅ 2006 not 168

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Handikappersättning (fråga om kostnader för massage kunde godtas som merutgift, prejudikatskäl) / Handikappersättning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om kostnader för massage kunde godtas som merutgift, prejudikatskäl)

Not 168. M.H. ansökte om handikappersättning enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag. Hon uppgav bl.a. att hon hade kostnader för massage med 16 300 kr per år (48 behandlingar), för simträning i varmvattenbassäng med 1 250 kr per år (25 besök) samt för rehabiliteringsresa utomlands med 10 000 kr per år. Försäkringskassan fann i beslut den 11 september 2002 att godtagbara merkostnader om 8 280 kr per år inte uppgick till sådan nivå att handikappersättning kunde beviljas. - M.H. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 28 augusti 2003 avslog överklagandet. - M.H. överklagade domen och åberopade ny medicinsk utredning. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 8 september 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - M.H. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Hon har blivit tvungen att själv utforma ett vård- och behandlingsprogram som är nödvändigt att följa för att orka leva ett drägligt liv. Hon får inte ersättning från försäkringskassan för det som i verkligheten hjälper henne att hålla igen på tablettkonsumtionen och hålla kroppen i gång. Hennes hälsotillstånd medger inte att hon simtränar i närmast belägna bassäng. Landstinget har inget att erbjuda henne när det gäller rehabiliteringsresor. Sådan vård och behandling som hon själv bekostar godkänns och tillhandahålls av vård- och försäkringssystemet i andra delar av landet. - Försäkringskassan medgav att kammarrättens beslut upphävdes och att målet återförvisades till kammarrätten för fortsatt handläggning. -Regeringsrätten (2006-10-27, Billum, Eliason, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd meddelas i kammarrätten om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Målet gäller främst om kostnader för massage, vilken behandling inte godkänns av den funktionshindrades eget landsting som sjukvårdande behandling, kan godtas som merutgift i mål om handikappersättning. Frågan blir aktuell i de fall utredningen visar att behandlingen är medicinskt motiverad och utgiften kan hänföras till funktionshindret. Denna fråga har inte besvarats i rättstillämpningen. Prövningstillstånd i kammarrätten borde därför ha meddelats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 28 augusti 2003. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-09-06, Olsson)