RÅ 2006 not 177

Det gjordes per telefax och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte följdes

Not 177. Överklagande av J.R. i mål ang. utdömande av vite. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 15 december 2003 slutligt beslut i mål ang. utdömande av vite där J.R. och Miljö- och byggnadsnämnden i Nässjö kommun var parter. - J.R. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-11-15, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. J.R. har överklagat kammarrättens beslut genom ett faxmeddelande till Regeringsrätten. Av 3 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att ett överklagande skall vara egenhändigt undertecknat. - Genom beslut den 15 november 2005 förelades J.R. att senast inom en månad från det att beslutet delgetts honom inkomma med en egenhändigt undertecknad överklagandeskrift. I beslutet anges att överklagandet kommer att tas upp till behandling i fråga om prövningstillstånd endast om föreläggandet iakttas. - J.R., som delgetts beslutet den 9 oktober 2006, har inte följt föreläggandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-11-10, Nilsson)