RÅ 2006 not 190

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 190. Ansökan av B.C. om resning. - Länsrätten i Dalarnas län beslutade i domar den 10 maj 2001 att inte medge B.C. yrkade avdrag för räntekostnader om 2 400 kr vid 1997 resp. 1998 års taxering. B.C. överklagade länsrättens domar hos Kammarrätten i Sundsvall, dock inte såvitt avser nämnda ränteavdrag. Kammarrätten fastställde i dom den 3 december 2002 länsrättens domar i överklagade delar. B.C. överklagade kammarrättens dom och yrkade ändring av taxeringarna, även i fråga om ränteavdragen, men Regeringsrätten beslutade den 13 maj 2004 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7010-7011-02). - B.C. ansökte om resning och åberopade att han hade rätt till avdrag. Kammarrätten avslog ansökningen i beslut den 13 augusti 2004 (mål nr 1773-1774-04). - B.C. ansökte härefter i en till Regeringsrätten den 3 september 2004 inkommen skrivelse om resning och prövningstillstånd. Också i en annan skrivelse, inkommen till kammarrätten den 29 juni 2004 och av kammarrätten överlämnad till Regeringsrätten, ansökte han om resning. B.C. åberopade att han hade rätt till ränteavdragen och att länsrätten inte haft tillgång till alla de handlingar som han gett in till skattemyndigheten. -Regeringsrätten (2006-12-01, Sandström, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten uppfattar skrivelserna som förnyade ansökningar om resning, delvis grundade på tidigare inte åberopade omständigheter. Eftersom målen slutligt avgjorts av länsrätten följer av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att skrivelserna skall överlämnas till kammarrätten för handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna och överlämnar handlingarna i målen till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd I 2006-11-07, Sjöberg)