RÅ 2006 not 192

Styrelseledamot ansågs betalningsansvarig enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen

Not 192. Överklagande av M.D. ang. betalningsansvar enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen, m.m. - I en ansökan till Länsrätten i Stockholm yrkade kronofogdemyndigheten att M.D. och G.H. skulle förpliktas att solidariskt till staten utge ca 1,2 milj. kr av EMG Records Sweden AB:s obetalda skatter och avgifter. Statens talan avsåg skatter med ursprungliga förfallodagar under tiden den 12 december 2001 - den 12 april 2002. -Länsrätten i Stockholms län (2004-05-19, ordf. Eberhardt)yttrade: M.D. och G.H. har såsom företrädare för bolaget varit skyldiga att betala skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) för bolaget. M.D. och G.H. har inte bestritt kronofogdemyndighetens yrkande eller myndighetens påstående att underlåtenheten varit uppsåtlig eller skett av grov oaktsamhet och inte heller uppgett något skäl till att de underlåtit att i rätt tid fullgöra betalningsskyldigheten för ifrågavarande skatter. Länsrätten finner att M.D:s och G.H:s underlåtenhet i detta avseende i vart fall får anses ha skett av grov oaktsamhet. De skall därför anses solidariskt betalningsskyldiga jämte bolaget för det yrkade beloppet. Några särskilda skäl att befria M.D. eller G.H. helt eller delvis från betalningsskyldighet har inte framkommit. Kronofogdemyndighetens ansökan skall därför bifallas. - M.D. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm. - Kammarrätten höll muntlig förhandling varvid M.D. anförde bl.a. följande. Bolaget var ett skivbolag. I maj 2001 förvärvades bolaget (under dess tidigare firma) och dess systerbolag i Norge och Danmark av EMG AB, ett publikt bolag där M.D. ingick i styrelsen. I oktober 2001 tillfrågades M.D. om han ville sitta i styrelsen för det förvärvade bolaget. M.D. fick klart för sig att han var invald först när ändringsbeskedet från Patent- och Registreringsverket kom. Verkställande direktören skulle stå för den dagliga driften. Han fick inga rapporter om att det inte gick bra förrän i januari 2002. Förutom VD fanns det en ekonomiavdelning med en ekonomichef och en royaltyassistent. Han talade mest med styrelseordföranden G.H. och hade i princip ingen inblandning alls i bolaget. - Skatteverket medgav att ansvarsbeloppet sattes ned till 1 083 854 kr och anförde bl.a. följande. EMG AB förvärvade bolaget för en krona. Bolaget gjorde år 2000 en förlust om 7 milj. kr och år 2001 en förlust om närmare 15 milj. kr. Det var likvidationspliktigt i vart fall under våren eller sommaren 2001. Bolaget försattes i konkurs den 7 november 2003. Moderbolaget EMG AB gjorde år 2000 en förlust om 7 milj. kr. I mars 2001 var det på obestånd och det försattes i konkurs i oktober 2002. - Kammarrätten i Stockholm (2005-02-16, Nylund, Wijkman, referent, Wahling Bexhed)yttrade: Av utredningen i målet framgår att M.D. var styrelseledamot i det bolag som förvärvade EMG Records Sweden AB och att både bolaget och dess nya moderbolag hade allvarliga ekonomiska svårigheter redan under år 2000. M.D. har uppgivit att bolaget inledde arbetet med att sammanställa en ansökan om företagsrekonstruktion i mitten av februari 2002 men att det tog lång tid, delvis på grund av att kronofogdemyndigheten utmätte bolagets datorer. Han har även uppgivit att han inte kände till något om bolagets ekonomiska svårigheter förrän i januari 2002 och att han förlitade sig på VD och övrig personal i bolaget samt att han vare sig fick information eller efterfrågade den. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Om M.D. inte redan hade kännedom om de ekonomiska svårigheterna i bolaget på grund av sin ställning som styrelseledamot i det förvärvande bolaget så har han i vart fall bort informera sig härom i samband med att han inträdde som styrelseledamot i bolaget. Hans underlåtenhet härvidlag får anses utgöra i vart fall grov oaktsamhet och den omständigheten att han förlitat sig på andra personer och inte själv tagit aktiv del i verksamheten utgör inte grund för befrielse. Bolagets ansökan om företagsrekonstruktion påverkar inte ansvaret eftersom inte ens förberedelserna för ansökan påbörjades före den sista av de i målet aktuella förfallodagarna. Inte heller i övrigt har någon omständighet som kan utgöra grund för hel eller delvis befrielse framkommit. Skäl att göra annan ändring av länsrättens dom än vad som föranleds av Skatteverkets nedsatta yrkande i kammarrätten föreligger således inte. - - - Med delvis ändring av länsrättens dom nedsätter kammarrätten M.D:s solidariska betalningsansvar för EMG Records Sweden AB:s skatteskulder till 1 083 854 kr. - M.D. överklagade och yrkade att han skulle förklaras vara inte betalningsskyldig. Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2006-12-04, Nordborg, Sandström, Nord, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten instämmer i kammarrättens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2006-11-15, Krantz)