RÅ 2006 not 200

Arbetsgivares rätt till avdrag för premier för en anställds pensionsförsäkring då den anställdes lön minskades med visst belopp mot att arbetsgivaren betalade motsvarande belopp i premier för en annan pensionsförsäkring (förhandsbesked)

Not 200. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB bl.a. om bolaget efter s.k. löneväxling hade rätt till avdrag för hela den inbetalda tjänstepensionsförsäkringspremien avseende A (anställd hos X AB). -Skatterättsnämnden (2005-10-03, André, ordf., Wingren, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked. Det belopp som A minskar sin lön med mot att motsvarande belopp används för betalning av ytterligare premier för pensionsförsäkring skall vid tillämpning av ITP-planen inte ingå i den pensionsgrundande ersättningen enligt 28 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och således inte ingå i underlaget för beräkningen av avdraget för X AB. - Motivering. A är anställd i X AB och i sin anställning ansluten till avtalet om ITP mellan SAF och PTK (ITP-planen). X AB tryggar pensionsåtagandet genom tjänstepensionsförsäkring i Y, det företag som ansvarar för administrationen av nämnda plan. A erbjuds att avstå en del av sin lön i utbyte mot att X AB betalar motsvarande belopp som premie avseende en tjänstepensionsförsäkring för honom hos en annan försäkringsgivare än Y (löneväxling). X AB vill ha besked om den del av inbetalningen till Y som motsvarar den avstådda lönen ingår i den pensionsgrundande ersättningen enligt ITP-planen. - Enligt 28 kap. 6 § IL räknas som lön vid tillämpning av kapitlet sådan pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal som hänför sig till beskattningsåret eller det föregående beskattningsåret. I förevarande fall skall pensionsgrundande ersättning bestämmas på grundval av vad som anges om sådan ersättning i ITP-planen, där benämnd pensionsmedförande lön (jfr prop. 1997/98:146 s. 64). - I punkten 3.1 i ITP-planen stadgas att i den pensionsmedförande lönen skall ingå den aktuella fasta lönen samt bl.a. naturaförmåner i form av kost eller bostad, provision, tantiem samt ersättning för jourtid eller beredskapstjänst. Däremot skall andra naturaförmåner, övertidsersättning och liknande inte inräknas i den pensionsmedförande lönen. - Enligt nämndens mening innebär ITP-planen att vid beräkningen av den pensionsmedförande lönen skall enbart den del av ersättningen från X AB som motsvarar den överenskomna lönen efter löneväxling anses ingå i den aktuella fasta lönen. I planens uppräkning av förmåner ingår inte ersättningar i form av betalning av premie för pensionsförsäkring. Underlaget för pensionsgrundande ersättning enligt avtalet skall således utgöras av A:s lön efter löneväxling. X AB kan därmed inte beräkna sitt avdrag på den del av en inbetalning till Y som överstiger detta belopp. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle slå fast att bolaget hade rätt till avdrag för hela premien. Bolaget anförde bl.a. att premien i A:s fall med bred marginal låg under det skattemässiga avdragstaket och att det saknades förutsättningar att vägra bolaget avdrag. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. Enligt verket följde bolaget inte de avtalsslutande parternas uttolkning av ITP-avtalet om bolaget anmälde den lön den anställde skulle ha haft om han inte "löneväxlat". - Regeringsrätten (2006-12-14, Nordborg, Dexe, Nord, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten instämmer i Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2006-11-15, Åsbrink)