RÅ 2006 not 201

Fråga om jäv för ledamöter i Regeringsrätten i förvarsmål (avslag)

Not 201. Ansökan av F.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Tierps tingsrätt dömde den 2 maj 1995 F.H., medborgare i Irak, för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Länsrätten i Dalarnas län beslutade den 14 december 2004 att den rättspsykiatriska vården av F.H. skulle upphöra. - Polismyndigheten beslutade den 26 juli 2006 att ta F.H. i förvar. Förvarsbeslutet verkställdes följande dag. - Med anledning av F.H:s klagomål den 15 augusti 2006 hos Europadomstolen begärde domstolen att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas. Statsrådet Bodström beslutade den 18 augusti 2006 att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet och att F.H. skulle kvarbli i förvar. -Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Bodström (2006-09-27): F.H. skall kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716) då det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - F.H. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet om förvar. Han anförde vidare jäv mot samtliga regeringsråd. F.H. anförde bl.a. följande. Enligt 10 kap. 4 § utlänningslagen krävs det synnerliga skäl för fortsatt förvar. Statsrådet har inte på något vis motiverat varför han anser att det föreligger synnerliga skäl. Grunden för jävsinvändningen är att regeringsråden utses av regeringen. Deras opartiskhet och oavhängighet ifrågasätts därför. - I målet upplystes att ett nytt beslut om fortsatt förvar fattats den 27 november 2006. - Regeringsrätten (2006-12-14, Eliason, Almgren, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den omständigheten att regeringen med stöd av 11 kap. 9 § regeringsformen har utsett alla ledamöter i Regeringsrätten innebär inte att ledamöterna är jäviga att pröva F.H:s framställning. Invändningen om jäv skall därför ogillas. - I frågan om förvar gör Regeringsrätten samma bedömning som chefen för Justitiedepartementet har gjort i det överklagade beslutet. Eftersom giltighetstiden för förvarsbeslutet nu har gått ut bör målet avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ogillar invändningen om jäv samt avskriver målet. (fd II 2006-11-29, Svens-Jonsson)